Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | GƆVMƐNT WE NƆ GƐT WAN KƆRƆPSHƆN

Di Bad Tin we Kin Apin we Gɔvmɛnt Kɔrɔpt

Di Bad Tin we Kin Apin we Gɔvmɛnt Kɔrɔpt

Pipul dɛn se gɔvmɛnt we kɔrɔpt na gɔvmɛnt we nɔ de yuz in pawa di rayt we. I de yuz am fɔ bɛnifit insɛf nɔmɔ. Nɔto tide kɔrɔpshɔn dɔn de insay gɔvmɛnt. Fɔ ɛgzampul, di Baybul se pɔsin nɔ fɔ tek brayb we i de jɔj kes, so dis de sho se i dɔn pas lɛk 3,500 ia we pipul dɛn dɔn de tek brayb. (Ɛksodɔs 23:8) Kɔrɔpshɔn nɔ jɔs min se na fɔ tek brayb nɔmɔ. Gɔvmɛnt wokman dɛn we kɔrɔpt, kin tif mɔni ɛn ɔda tin dɛn, ɛn dɛn kin yuz gɔvmɛnt prɔpati we dɛn nɔ gɛt rayt fɔ yuz am. Dɛn kin yuz dɛn pozishɔn fɔ ɛp dɛn padi ɛn fambul dɛn.

Kɔrɔpshɔn de na bɔku ɔganayzeshɔn dɛn, bɔt na insay gɔvmɛnt mɔ kɔrɔpshɔn bɔku. Di 2013 Global Corruption Barometer, we Transperɛnsi Intanashɔnal bin rayt bin tɔk se pipul dɛn fil se di wan dɛn we kɔrɔpt pas ɔl na di politikal pati dɛn, polis dɛn, gɔvmɛnt wokman dɛn, di wan dɛn we de mek lɔ, ɛn di wan dɛn we de jɔj na kɔt. Lɛ wi tɔk bɔt sɔm tin dɛn we sho se dis na tru.

  • AFRIKA: Insay 2013, na Sawt Afrika, na lɛk 22,000 gɔvmɛnt wokman dɛn, dɛn bin kɛr go na kɔt bikɔs dɛn put an pan kɔrɔpshɔn.

  • SAWT AMƐRIKA: Insay 2012, na Brazil, dɛn bin kɛr 25 pipul dɛn na kɔt bikɔs dɛn yuz di kɔntri in mɔni fɔ mek pipul dɛn sɔpɔt di pati we dɛn de. Ɛn di kɔt bin si se dat na tru. Wan pan di pipul dɛn we dɛn bin kech na di las prɛsidɛnt in chif ɔf staf. Na in na bin di sɛkɔn pawaful man na di kɔntri.

  • ESHIA: Insay Sol, na Sawt Koria, 502 pipul dɛn bin day na wan big big shɔp. Dis bin apin insay 1995. Pipul dɛn kam fɔ no se di kɔntraktɔ dɛn bin brayb gɔvmɛnt wokman dɛn fɔ mek dɛn yuz bɔku san san ɛn smɔl simɛnt fɔ mek di kɔnkret. Ɛn dɛn nɔ bin fala di lɔ we gɔvmɛnt bin gi bɔt aw fɔ bil.

  • YUROP: Di Kɔmishɔna fɔ di European Commission Home Affairs we nem Sisilia Malstrom, bin tɔk se: “Yu go sɔprayz we yu no di kayn we aw [kɔrɔpshɔn bɔku na Yurop].” I bin tɔk bak se: “Di politikal pati dɛn nɔ de tray atɔl fɔ pul kɔrɔpshɔn kɔmɔt.”

I nɔ go izi fɔ mek mɔtalman pul kɔrɔpshɔn kɔmɔt na di gɔvmɛnt dɛn. Wan uman we nem Suzan Roz-Akɔman, we dɔn stɔdi gud gud wan bɔt aw fɔ pul kɔrɔpshɔn kɔmɔt, bin tɔk se fɔ mek kɔrɔpshɔn nɔ de igen “gɔvmɛnt fɔ rili chenj di we aw dɛn de du tin.” Di we aw kɔrɔpshɔn dɔn bɔku na di wɔl dɔn mek bɔku pipul dɛn fil se wan op nɔ de fɔ se kɔrɔpshɔn go dɔn. Bɔt di Baybul sho se kɔrɔpshɔn gɛt fɔ dɔn, ɛn bɔku ɔda fayn fayn tin dɛn gɛt fɔ apin.