Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | GƆVMƐNT WE NƆ GƐT WAN KƆRƆPSHƆN

Gɔd in Kiŋdɔm Na Gɔvmɛnt we Nɔ Kɔrɔpt

Gɔd in Kiŋdɔm Na Gɔvmɛnt we Nɔ Kɔrɔpt

We di chif ɔditɔ na Nikaragwa bin de ɛksplen wetin mek i fil se i nɔ go pɔsibul fɔ lɛ kɔrɔpshɔn dɔn insay gɔvmɛnt, i se: “Di men rizin we mek i at fɔ pul kɔrɔpshɔn kɔmɔt na bikɔs gɔvmɛnt wokman dɛn na sitizin dɛn ɛn if di sitizin dɛn kɔrɔpt, di gɔvmɛnt wokman dɛn bak go kɔrɔpt.”

Yu nɔ gri se if mɔtalman kɔrɔpt, ɛni gɔvmɛnt we mɔtalman mek go kɔrɔpt? If na so i bi, i min se fɔ gɛt gɔvmɛnt we nɔ kɔrɔpt, i fɔ kɔmɔt ɔdasay. Di Baybul tɔk bɔt dis kayn gɔvmɛnt, i kɔl am Gɔd in Kiŋdɔm. Dis na di gɔvmɛnt we Jizɔs bin tich in disaypul dɛn fɔ pre fɔ.—Matyu 6:9, 10.

Gɔd in Kiŋdɔm na rial gɔvmɛnt we de rul frɔm ɛvin. I gɛt fɔ kam pul ɔl mɔtalman gɔvmɛnt. (Sam 2:8, 9; Rɛvɛleshɔn 16:14; 19:19-21) Wan pan di blɛsin dɛn we Gɔd in Kiŋdɔm gɛt fɔ briŋ kam fɔ mɔtalman na we i go pul ɔl di kɔrɔpshɔn we de insay gɔvmɛnt. Lɛ wi tɔk bɔt siks tin dɛn we sho se di Kiŋdɔm go du dis.

1. PAWA

DI PRƆBLƐM: Mɔtalman gɔvmɛnt de gɛt mɔni frɔm in sitizin dɛn. Plɛnti tɛm, dɛn kin gɛt dis mɔni frɔm di taks ɛn ɔda tin dɛn we di pipul dɛn kin pe fɔ. Dis mɔni we di pipul dɛn kin pe kin tɛmpt sɔm gɔvmɛnt wokman dɛn fɔ tif, ɔda wan dɛn kin tek brayb frɔm di wan dɛn we want fɔ lɛ dɛn ridyus dɛn taks ɔ ɔda mɔni we dɛn fɔ pe to di gɔvmɛnt. Dis kin mek di gɔvmɛnt es di taks ɔp fɔ kɔba dɛn lɔsis, ɛn dis kin mek kɔrɔpshɔn bɔku mɔ ɛn mɔ. Pipul dɛn we ɔnɛs na dɛn mɔ de sɔfa na dɛn say dɛn ya.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? Gɔd in Kiŋdɔm gɛt in pawa frɔm di Ɔlmayti Gɔd, we nem Jiova. * (Rɛvɛleshɔn 11:15) Gɔd in Kiŋdɔm nɔ nid fɔ tek taks na in pipul dɛn an fɔ pe fɔ wetin i want du. Bifo dat, Gɔd go yuz in “pawa” fɔ mek shɔ se in Kiŋdɔm gi in pipul dɛn ɔl wetin dɛn nid. Ɛn bikɔs Gɔd gɛt fri an, i go mek shɔ se ɔl dɛn tin ya apin.—Ayzaya 40:26; Sam 145:16.

2. DI RULA DƐN

DI PRƆBLƐM: Suzan Roz-Akɔman, we wi bin tɔk bɔt na di fɔs atikul bin se fɔ pul kɔrɔpshɔn kɔmɔt kpatakpata “i fɔ stat frɔm ɔntɔp.” Gɔvmɛnt kin lɔs dɛn rɛspɛkt we dɛn kin tray fɔ pul kɔrɔpshɔn pan dɛn polisman dɛn ɔ dɛn kɔstɔm ɔfisa dɛn, bɔt dɛn de alaw sɔm bigman dɛn na di gɔvmɛnt fɔ put an pan kɔrɔpshɔn. Ivin di bɛst mɔtalman rula nɔ pafɛkt. Na dat mek di Baybul se: “Nɔbɔdi nɔ de na di wɔl we de du wetin rayt ɔltɛm.”—Ɛkliziastis 7:20.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? Jizɔs Krays, we Gɔd dɔn pik fɔ rul di Kiŋdɔm nɔ tan lɛk mɔtalman we nɔ pafɛkt; natin nɔ de we go tɛmpt am fɔ du tin we nɔ rayt. Jizɔs bin sho dis di tɛm we i nɔ bin gri fɔ tek di brayb we pas ɔl ɔda brayb dɛn, dat na, di tɛm we Setan bin tɛl am se i go gi am “ɔl di kiŋdɔm dɛn na di wɔl wit dɛn glori.” Setan we na di rula fɔ dis wɔl bin prɔmis Jizɔs se i go gi am ɔl dɛn tin ya if i wɔship am. (Matyu 4:8-10; Jɔn 14:30) Pan ɔl we dɛn bin du Jizɔs ɔlkayn bad bad tin bifo i day, i bin stil rɛdi fɔ du ɔl wetin Gɔd want. I nɔ bin gri fɔ tek drɔgs we go mek i nɔ fil di pen bikɔs i bin no se da drɔgs de go mek i nɔ tink di rayt we. (Matyu 27:34) We Jizɔs day, Gɔd gi am layf bak fɔ go na ɛvin, ɛn Jizɔs dɔn sho se i rili fit fɔ rul di Kiŋdɔm.—Lɛta Fɔ Filipay 2:8-11.

3. GƆVMƐNT WE NƆ GO KƆMƆT NA PAWA

DI PRƆBLƐM: Bɔku kɔntri dɛn kin mek ilɛkshɔn dɛn ɔltɛm so dat pipul dɛn go vot fɔ pul di wan dɛn we kɔrɔpt. Bɔt dɛn ilɛkshɔn ɛn kampen ya kin kɔrɔpt, ivin na kɔntri dɛn we tin nɔ tranga. Insay dɛn kampen ya, di wan dɛn we gɛt mɔni kin gi bɔku mɔni ɛn du ɔda tin dɛn so dat dɛn go rog fɔ dɛn ɔ gi dɛn ay pozishɔn.

 Jɔstis Jɔn Pɔl Stivin we de wok na di Ay Kɔt na Amɛrika bin rayt se dis kayn tin kin mek di pipul dɛn nɔ shɔ se “di gɔvmɛnt gɛt rayt fɔ rul, ɛn di gɔvmɛnt nɔ go rul fayn, pantap dat, di pipul dɛnsɛf nɔ go biliv di gɔvmɛnt.” No wɔnda we mek bɔku pipul dɛn biliv se na di politikal pati dɛn kɔrɔpt pas ɔlman na di wɔl.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? Ɔnda Gɔd in Kiŋdɔm, no kampen ɔ ilɛkshɔn nɔ go de bikɔs Gɔd in Kiŋdɔm go de na pawa sote go. (Daniɛl 7:13, 14) Gɔd dɔn pik di pɔsin we go rul di Kiŋdɔm, so nɔto ilɛkshɔn go mek di Kiŋdɔm kam na pawa ɛn nɔbɔdi nɔ go ebul fɔ pul am na pawa. Bikɔs Gɔd in Kiŋdɔm nɔ go ɛva kɔmɔt na pawa, dis dɔn ɛp wi fɔ no se wi go ɛnjɔy ɔl di gud tin dɛn we i go du fɔ wi sote go.

4. LƆ DƐN

Gɔd in Kiŋdɔm na rial gɔvmɛnt we de rul frɔm ɛvin

DI PRƆBLƐM: Yu go tink se we dɛn pas nyu lɔ dɛn, i go mek tin bɛtɛ. Bɔt masta sabi bukman dɛn dɔn si se di mɔ we gɔvmɛnt dɛn de ad nyu lɔ dɛn, na di mɔ kɔrɔpshɔn de bɔku. Dɛn kin spɛn bɔku mɔni fɔ ridyus kɔrɔpshɔn, bɔt stil, bɛtɛ nɔ kin kɔmɔt de.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? Di lɔ dɛn we de na Gɔd in Kiŋdɔm bɛtɛ pas di lɔ dɛn we mɔtalman gɔvmɛnt dɔn mek. Fɔ ɛgzampul, Jizɔs nɔ bin gi wi bɔku bɔku lɔ bɔt wetin fɔ du ɛn wetin nɔ fɔ du. I jɔs tɛl wi se: “Ɔl wetin una want mek ɔda pipul dɛn du to una, na in una fɔ du to dɛn.” (Matyu 7:12) Wan impɔtant tin we wi fɔ no na dat, di lɔ dɛn we de na di Kiŋdɔm de tɔk mɔ bɔt di rizin dɛn we mek wi fɔ du sɔntin ɛn di tin dɛn we wi fɔ du. Jizɔs bin se: “Yu fɔ lɛk yu kɔmpin mɔtalman lɛk aw yu lɛk yusɛf.” (Matyu 22:39) Gɔd ebul fɔ no wetin de na wi at, so i go ebul fɔ mek pipul dɛn obe in lɔ dɛn.—1 Samiɛl 16:7.

5. DI RIZIN

DI PRƆBLƐM: Di rizin we mek kɔrɔpshɔn bɔku na bikɔs pipul dɛn want ɔltin fɔ dɛnsɛf ɛn dɛn jɔs bisin bɔt dɛnsɛf nɔmɔ. Dis bad abit de pan gɔvmɛnt wokman dɛn ɛn ɔda pipul dɛn. Insay di las atikul, wi bin tɔk bɔt wan big big shɔp we bin fɔdɔm pan pipul dɛn na Sol, insay Sawt Koria. Dis bin apin bikɔs di kɔntraktɔ dɛn bin brayb sɔm gɔvmɛnt wokman dɛn so dat dɛn nɔ go spɛn bɛtɛ mɔni fɔ bay gud matiral fɔ bil di shɔp.

 Fɔ lɛ kɔrɔpshɔn dɔn, dɛn fɔ tich pipul dɛn fɔ lɛf fɔ bisin bɔt dɛnsɛf nɔmɔ ɛn dɛn fɔ tich dɛn bak se dɛn nɔ fɔ want ɔltin fɔ dɛnsɛf. Bɔt mɔtalman gɔvmɛnt nɔ want fɔ du dat ɛn dɛn nɔ go ebul fɔ du dat.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? We Gɔd in Kiŋdɔm go rɛdi fɔ pul kɔrɔpshɔn, i go mek shɔ se i tich pipul dɛn aw fɔ lɛf di bad abit dɛn we kin mek dɛn want fɔ put an pan kɔrɔpshɔn. * Dis tich we Gɔd in Kiŋdɔm go tich dɛn go ɛp dɛn fɔ “chenj di we aw [dɛn] de tink ɛn kɔntinyu fɔ tink di rayt we ɔltɛm.” (Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 4:23) Dɛn go lan fɔ satisfay ɛn bisin bɔt ɔda pipul dɛn, ɛn dis go mek dɛn lɛf fɔ want ɔltin fɔ dɛnsɛf ɛn lɛf fɔ bisin bɔt dɛnsɛf nɔmɔ.—Lɛta Fɔ Filipay 2:4; Fɔs Lɛta To Timoti 6:6.

6. DI PIPUL DƐN WE DI GƆVMƐNT DE RUL

DI PRƆBLƐM: Pan ɔl we pipul dɛn kin liv na fayn say ɛn lan aw fɔ biev fayn fayn wan, sɔm pipul dɛn stil nɔ kin ɔnɛs ɛn dɛn go stil put an pan kɔrɔpshɔn. Masta sabi bukman dɛn dɔn tɔk se na dis mek mɔtalman gɔvmɛnt nɔ ebul fɔ pul kɔrɔpshɔn. Mɔtalman gɔvmɛnt jɔs de op se dɛn go ridyus kɔrɔpshɔn ɛn mek kɔrɔpshɔn nɔ ambɔg pipul dɛn tumɔs.

WETIN GO SƆLV DI PRƆBLƐM? Insay wan kɔnvɛnshɔn we di United Nations bin ol, dɛn bin tɔk se fɔ fɛt kɔrɔpshɔn, mɔtalman gɔvmɛnt fɔ ɛnkɔrej pipul dɛn fɔ “du wetin rayt, fɔ ɔnɛs, ɛn fɔ mek shɔ se dɛn du dɛn wok fayn.” Dis na fayn tin, bɔt Gɔd in Kiŋdɔm nɔ jɔs de ɛnkɔrej pipul dɛn fɔ du dɛn tin ya, bɔt na sɔntin we i want pipul dɛn fɔ du if dɛn want fɔ de na di Kiŋdɔm. Di Baybul se “pipul dɛn we want ɔltin fɔ dɛnsɛf” ɛn “di wan dɛn we de lay” nɔ go de na Gɔd in Kiŋdɔm.—Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 6:9-11; Rɛvɛleshɔn 21:8.

Pipul dɛn go ebul fɔ lan fɔ du di tin dɛn we Gɔd want, jɔs lɛk aw di fɔstɛm Kristian dɛn bin de du. Fɔ ɛgzampul, we wan disaypul we nem Saymɔn, tray fɔ bay oli spirit frɔm di apɔsul dɛn, di apɔsul dɛn nɔ gri fɔ mek i brayb dɛn, ɛn dɛn tɛl am se: “Ripɛnt ɛn beg Jiova fɔ dis bad tin we yu dɔn du.” We Saymɔn si se na bad tin i dɔn du, i beg di apɔsul dɛn mek dɛn pre fɔ am so dat i go lɛf dis abit.—Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 8:18-24.

AW YU GO BI WAN PAN DI PIPUL DƐN WE GƆD IN KIŊDƆM GO RUL?

I nɔ mata di kɔntri we dɛn bɔn yu, yu go ebul fɔ bi wan pan di pipul dɛn we Gɔd in Kiŋdɔm go rul. (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 10:34, 35) Di tich we Gɔd in Kiŋdɔm de tich pipul dɛn ɔlsay na di wɔl go sho yu aw yu go ebul fɔ bi wan pan di pipul dɛn we i go rul. Jiova Witnɛs dɛn go gladi fɔ stɔdi yu di Baybul. Yu nɔ go pe ɛnitin fɔ dis ɛn dɛn nɔ go spɛn bɔku bɔku tɛm. If yu want, dɛn go jɔs spɛn lɛk tɛn minit so insay di wik fɔ stɔdi yu di Baybul. Sɔm pan di tin dɛn we yu go lan na “di gud nyus bɔt Gɔd in Kiŋdɔm,” ɛn aw Gɔd in Kiŋdɔm go pul kɔrɔpshɔn. (Lyuk 4:43) Wi want mek yu luk fɔ Jiova Witnɛs dɛn we de na yu eria ɔ go na wi Wɛbsayt, we na www.jw.org ɔ www.jw.org/kri.

Yu go want fɔ lɛ dɛn kam stɔdi yu di Baybul na yu os, fɔ fri?

^ par. 8 Di Baybul sho se Gɔd in nem na Jiova.

^ par. 22 Fɔ ɛgzampul, rid di Ɔktoba 1, 2012 Wachtawa we gɛt di taytul “Is It Possible to Be Honest in a Corrupt World?”