DI WACHTAWA Janwari 2015 | Gɔvmɛnt We Nɔ Gɛt Wan Kɔrɔpshɔn

Wan ol wɔl, pipul dɛn tink se ɔganayzeshɔn dɛn we gɛt sɔntin fɔ du wit gɔvmɛnt na dɛn kɔrɔpt mɔ. Gɔvmɛnt we nɔ gɛt kɔrɔpshɔn go ɛva de?

COVER SUBJECT

Di Bad Tin we Kin Apin we Gɔvmɛnt Kɔrɔpt

I go bi se di prɔblɛm wɔs pas aw yu tink.

COVER SUBJECT

Gɔd in Kiŋdɔm Na Gɔvmɛnt we Nɔ Kɔrɔpt

Siks tin dɛn we de sho se Gɔd in Kiŋdɔm nɔ go ɛva gɛt kɔrɔpshɔn.

Tɛl Jiova Tɛnki ɛn I Go Blɛs Yu

We wi sho se wi gɛt tɛnki, aw dat go ɛp wi we bad tin mit wi?

Wetin Du Wi Kin Mek di Ivintɛm It fɔ Mɛmba di Masta?

Aw yu go no if Gɔd gi yu di op fɔ go na ɛvin ɔ fɔ de na dis wɔl?

Wetin Yu Go Du fɔ Lɛ Gladi At De na Yu Mared?

Yuz di fayv tin dɛn we go mek mared las.

Una Alaw Jiova fɔ Ɛp Una So Dat Una Mared Go Go Bifo

Wetin ɛn wetin yu fɔ du so dat yu nɔ go put an pan mami ɛn dadi biznɛs wit ɔda pɔsin?

I Pɔsibul fɔ Lɛ Tu Pipul dɛn Lɛk Dɛnsɛf Sote Go?

Di lɔv we Sɔlɔmɔn in Siŋ tɔk bɔt de tich fayn lɛsin to di wan dɛn we mared ɛn di wan dɛn we nɔ mared.

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Na Gɔd mek mɔtalman ɔ mɔtalman kɔmɔt frɔm animal dɛn?