DI WACHTAWA Disɛmba 2014 | Yu Go Ebul Fɔ Kam Nia Gɔd

Yu tink se Gɔd de fa frɔm yu? Yu dɔn ɛva wɔnda if i pɔsibul fɔ bi Gɔd in padi?

COVER SUBJECT

Yu De Fil lɛk se Yu De Nia Gɔd?

Bɔku pipul dɛn shɔ se Gɔd de si dɛn as in padi dɛn.

COVER SUBJECT

Yu Sabi Gɔd in Nem? Yu De Yuz Am?

Gɔd dɔn sho insɛf to wi bay we i se: “Mi na Jiova. Na dat na mi nem.”

COVER SUBJECT

Yu Kin Tɔk to Gɔd?

Wi kin tɔk to Gɔd we wi de pre to am, bɔt aw wi go lisin to am?

COVER SUBJECT

Yu De Du Wetin Gɔd Want?

I impɔtant fɔ obe Gɔd, bɔt ɔda tin de we wi fɔ du fɔ mek wi go bi in padi.

COVER SUBJECT

Di Bɛst We fɔ Liv Yu Layf

Tri tin dɛn we go ɛp yu fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd.

‘Lisin ɛn Ɔndastand Wetin Dis Min’

Jizɔs pul parebul dɛn bɔt di mɔstad sid, di yist, di biznɛsman we de travul, ɛn di valyu tin we ayd na grɔn. Wetin dɛn min?

Yu “No Wetin di Skripchɔ dɛn Min”?

Wetin Jizɔs in parebul dɛn bɔt di man we plant ɛn go slip, di fishin nɛt, ɛn di pikin we west in papa in prɔpati?

Lɛ Wi De Togɛda Naw we di Wɔl De Kam Dɔn

Fɔ ɛgzampul dɛn we de sho wetin mek i impɔtant fɔ gɛt wanwɔd, ɛn wetin mek i go impɔtant mɔ tumara bambay.

Yu Valyu Wetin Yu Gɛt?

Aw wi go sho se wi valyu di tin dɛn we wi dɔn lan bɔt Jiova?

“Pɔsin we De Tek Tɛm fɔ Tink Nɔ De Vɛks Kwik”

Sɔntin we bin apin to kiŋ Devid, go ɛp wi kɔntrol wisɛf if pɔsin du we sɔntin we go mek wi vɛks.

A Fɔ Trɔs Mɔni?

Di sɛns we de insay di Baybul go ɛp yu fɔ disayd.

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Aw yu go ebul fɔ yuz di Baybul in mɛsej fɔ tɔch yu pikin dɛn at?