Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Kwɛstyɔn Dɛn we Pipul Dɛn Kin Aks

Kwɛstyɔn Dɛn we Pipul Dɛn Kin Aks

We pɔsin day, i fayn fɔ mek Kristian dɛn bɔn in bɔdi?

Di Baybul nɔ tɔk se i bad fɔ bɔn dayman in bɔdi.

Skripchɔ dɛn de na di Baybul we sho se pipul dɛn trade trade bin bɔn dayman dɛn bɔdi ɛn dɛn bon dɛn na faya. (Jɔs. 7:25; 2 Kro. 34:4, 5) Sɔntɛm dis na fɔ sho se dɛn pipul ya nɔ fit fɔ lɛ dɛn bɛr dɛn. Bɔt nɔto ɔltɛm we dɛn bɔn dayman bɔdi na faya de sho se di pɔsin nɔ fit fɔ lɛ dɛn bɛr am.

Wan ɛgzampul we sho dis, na we Kiŋ Sɔl ɛn in tri bɔy pikin dɛn bin day pan wɔ na di Filistin dɛn an. Wan pan Sɔl in pikin dɛn na bin Jonɛtan. Jonɛtan na bin Devid in tayt padi we bin de sɔpɔt am. We sɔm Izrɛlayt dɛn we bin gɛt maynd na Jebɛsh Giliad, bin yɛri se di Filistin dɛn dɔn kil Sɔl ɛn in tri bɔy pikin dɛn, dɛn bin go tek di bɔdi dɛn, bɔn dɛn, ɛn bɛr di bon dɛn. Devid bin tɛl dɛn Izrɛlayt ya tɛnki we i yɛri wetin dɛn du.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Di Baybul se Gɔd gɛt fɔ gi layf bak to di wan dɛn we dɔn day. Ilɛk dɛn bɔn dayman in bɔdi na faya ɔ nɔ bɔn am, Jiova ebul fɔ gi am layf bak wit nyu bɔdi. Di tri Ibru yɔŋ man dɛn we Kiŋ Nɛbukanɛza bin sɛn na faya, nɔ bin de fred se if dɛn bɔn dɛn na faya, Gɔd nɔ go ebul gi dɛn layf bak. (Dan. 3:16-18) Na da sem tin Jiova in fetful savant dɛn na Nazi kamp dɛn bin biliv. Di Nazi pipul dɛn bin kil dɛn ɛn bɔn dɛn bɔdi na faya. Bɔku pan Gɔd in savant dɛn de we bɔm ɛn ɔda tin dɛn dɔn kil ɛn nɔbɔdi nɔ si dɛn bɔdi. Bɔt pan ɔl dat, Jiova go stil gi dɛn layf bak.—Rɛv. 20:13.

Nɔto pas Jiova jɔyn di difrɛn difrɛn pat dɛn pan dayman bɔdi, bifo i go ebul fɔ gi am layf bak. Aw wi no dis? Wi no dis bay di we aw Gɔd de gi layf bak to di anɔyntɛd Kristian dɛn we gɛt fɔ go de na ɛvin. Jɔs lɛk aw Jiova bin gi Jizɔs layf bak wit “Spirit” bɔdi, na so i go gi anɔyntɛd Kristian dɛn layf bak wit spirit bɔdi, bɔt dɛn go stil bi di sem pɔsin. Dɛn nɔ go kɛr no pat pan dɛn mɔtalman bɔdi na ɛvin.—1 Pit. 3:18; 1 Kɔr. 15:42-53; 1 Jɔn 3:2.

Wi biliv se Gɔd go gi layf bak to di wan dɛn we dɔn day ilɛksɛf dɛn bɔn dɛn bɔdi na faya ɔ nɔ bɔn am. Wetin mek wi se so? Na bikɔs wi gɛt fet se Gɔd ebul du wetin i bin dɔn prɔmis. (Akt 24:15) Bɔt stil, wi nɔ rili ɔndastand aw Gɔd bin de gi layf bak to pipul dɛn trade ɔ ivin aw i gɛt fɔ du dat bak tumara bambay. Bɔt pan ɔl dat, wi stil abop se Jiova go du wetin i dɔn prɔmis. Wan tin we mek wi “shɔ” se i go du dis na we i bin gi layf bak to Jizɔs.—Akt 17:31; Lyuk 24:2, 3.

Bifo Kristian disayd if i fɔ bɔn dayman bɔdi ɔ nɔ bɔn am, i go fayn mek i tink bɔt wetin pipul dɛn dɔn yus fɔ du na di say we i de, wetin pipul dɛn go tink, ɛn wetin di gɔvmɛnt se bɔt dat. (2 Kɔr. 6:3, 4) So, i lɛf to di pɔsin ɔ di famili fɔ disayd if dɛn fɔ bɔn dayman bɔdi ɔ nɔ fɔ bɔn am.