DI WACHTAWA Jun 2014 | Aw Gɔd De Si Sigrɛt?

We yu no wetin Gɔd tink bɔt sigrɛt, dat go ɛp yu fɔ lɛf.

COVER SUBJECT

Bɔku Pipul dɛn De Smok Sigrɛt Ɔlsay na di Wɔl

Wetin mek i de kɔntinyu pan ɔl we dɛn de tray fɔ stɔp am?

COVER SUBJECT

Aw Gɔd De Si Sigrɛt?

Di Baybul nɔ ɛva tɔk bɔt sigrɛt, so aw wi go no di ansa?

“Yu Fɔ Lɛk . . . Gɔd”

Lan wetin Jizɔs bin min we i se wi fɔ lɛk Jiova wit ɔl wi at, layf, ɛn maynd.

“Yu Fɔ Lɛk Yu Kɔmpin Mɔtalman Lɛkɛ Aw Yu Lɛk Yusɛf”

Wetin i min fɔ lɛk wi kɔmpin mɔtalman? Aw wi go sho se wi lɛk wi kɔmpin mɔtalman? Aw wi go ebul du dat?

Yu De Si Ɔda Pipul dɛn Prɔblɛm ɛn Mistek di We Aw Jiova De Si Am?

Yu go ebul fɔ si yu brɔda ɛn sista dɛn we gɛt prɔblɛm we de mɔna dɛn, di rayt we.

Ɛp Ɔda Pipul dɛn fɔ Du Dɛn Bɛst

Aw wi go ebul ɛp di yɔŋ wan dɛn ɔ di wan dɛn we jɔs baptayz, fɔ mek dɛn go ebul du dɛn bɛst?

“Tek Tɛm Plan Wetin Yu De Du” So Dat Yu Go Ebul fɔ Du Mɔ fɔ Jiova

Aw wi go ebul fɔ lɛf dɛn tin we go mek wi nɔ du mɔ fɔ sav Jiova?

Kwɛstyɔn Dɛn we Pipul Dɛn Kin Aks

We pɔsin day, i fayn fɔ mek Kristian dɛn bɔn in bɔdi?

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Yu tink se di rizin we mek dɛn mek di wɔl go kam tru?