Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Aw fɔ Kia fɔ di Wan dɛn We Dɔn Ol?

Aw fɔ Kia fɔ di Wan dɛn We Dɔn Ol?

“Mi pikin dɛn, wi nɔ fɔ jɛs de tɔk se wi lɛk wi kɔmpin, bɔt wi fɔ de du dɛn tin we go sho se wi lɛk dɛn fɔ tru.”—JƆN IN FƆS LƐTA 3:18.

1, 2. (a) Us prɔblɛm dɛn kin mit bɔku famili dɛn? Us kwɛstyɔn dɛn we dɛn kin aks? (b) Aw mama ɛn papa dɛn ɛn dɛn pikin dɛn go rɛdi fɔ sɔlv di prɔblɛm dɛn we go mit dɛn?

WI KIN fil bad we wi mama ɛn papa we bin gɛt trɛnk ɛn ebul fɔ du ɔltin fɔ dɛnsɛf, nɔ ebul fɔ kia fɔ dɛnsɛf igen. Sɔntɛm, wi mama ɔ papa go dɔn fɔdɔm ɛn brok dɛn wesbon, ɔ dɛn kɔnfyus, ɔ dɛn nɔ no natin bɔt di say we dɛn de, ɔ di tin dɛn we de apin rawnd dɛn, ɔ wi kin yɛri se dɛn dɔn gɛt siriɔs sik we de mɔna dɛn. Wan ɔda tin we kin mɔna dɛn ol pipul ya na dat, i kin at fɔ lɛ dɛn biliv se dɛn tin ya we de apin to dɛn kin mek dɛn nɔ ebul fɔ du ɔltin fɔ dɛnsɛf igen. (Job 14:1) Wetin wi go du fɔ ɛp dɛn? Aw wi go kia fɔ dɛn?

2 Wan atikul we de sho aw fɔ kia fɔ ol pipul dɛn bin tɔk se: “Na tru se i nɔ izi fɔ tɔk bɔt di prɔblɛm dɛn we kin apin to ol pipul dɛn, bɔt famili dɛn we kin sidɔm ɛn plan di difrɛn tin dɛn we dɛn fɔ du fɔ ɛp dɛn ol pipul ya, kin ebul fɔ disayd di rayt tin we dɛn fɔ du fɔ ɛp dɛn we dɛn sik.” Wan tin we wi fɔ no na dat wi nɔ go ebul fɔ balans di prɔblɛm dɛn we kin mit pɔsin we dɔn ol. So na dat mek i fayn fɔ lɛ wi rɛdi wisɛf so dat wi go no wetin fɔ du. Lɛ wi tɔk bɔt aw famili dɛn go kam togɛda fɔ disayd wetin dɛn fɔ du.

 PLAN FƆ ‘DI TƐM WE DI TRƆBUL NA LAYF’ GO KAM

3. Wetin sɔm famili dɛn go du if dɛn mama ɛn papa we dɔn ol nid pɔsin fɔ ɛp dɛn? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.)

3 Tɛm kin kam we bɔku ol pipul dɛn nɔ kin ebul fɔ kia fɔ dɛnsɛf igen; dɛn kin nid pɔsin fɔ ɛp dɛn. (Rid Ɛkliziastis 12:1-7.) We mama ɛn papa we dɔn ol nɔ ebul fɔ kia fɔ dɛnsɛf igen, dɛn ɛn dɛn pikin dɛn fɔ disayd wetin go bi di bɛst we fɔ kia fɔ dɛn ɛn wetin dɛn go ebul fɔ du. I go fayn if dɛn gɛt famili mitin usay dɛn go tɔk bɔt wetin dɛn mama ɛn papa nid, aw dɛn go ebul fɔ gi dɛn wetin dɛn nid, ɛn aw ɔlman go jɔyn an fɔ du dis. Ɔlman na di famili, mɔ di mama ɛn papa, fɔ tɔk di tru bɔt wetin de apin to dɛn ɛn luk fɔ di bɛst we aw fɔ sɔlv di prɔblɛm dɛn. Dɛn fɔ tɔk if dɛn go ebul kɔntinyu fɔ de na dɛn os fɔ dɛnsɛf, ɔ if dɛn go nid pɔsin fɔ de wit dɛn. * Dɛn fɔ tink bɔt aw ɔlman na di famili go ɛp fɔ kia fɔ dɛn mama ɛn papa. (Prɔv. 24:6) Fɔ ɛgzampul, sɔm pan dɛn famili ya go ebul de na di os fɔ kia fɔ dɛn ɛvride, bɔt ɔda wan dɛn de we na mɔni nɔmɔ dɛn go ebul fɔ gi fɔ sɔpɔt dɛn. Dɛn ɔl fɔ no se ɔlman gɛt sɔntin fɔ du fɔ dɛn mama ɛn papa. Bɔt as tɛm de go, i kin bi se wan pɔsin go gɛt fɔ chenj wetin i de du wit wetin ɔda pɔsin de du.

4. Usay di wan dɛn we de na di famili fɔ go fɔ mek dɛn ɛp dɛn?

4 As yu bigin fɔ kia fɔ yu mama ɛn papa, i go fayn fɔ mek yu tek tɛm lan bɔt di sik we dɛn gɛt. If di sik we yu mama ɔ papa gɛt na wan we go kɔntinyu fɔ wɔs, na fɔ tray fɔ no wetin gɛt fɔ apin to am, so dat yu go no wetin fɔ du. (Prɔv. 1:5) Sɔm gɔvmɛnt ɔfis dɛn de we kin ɛp ol pipul dɛn. Na fɔ go to dɛn fɔ si aw dɛn go ebul fɔ ɛp una. Tray fɔ no bak if pipul dɛn de na yu eria we dɛn wok na fɔ sɔpɔt ol pipul dɛn. Dis go mek i izi fɔ kia fɔ yu mama ɔ papa, ɛn yu go ebul fɔ kia fɔ dɛn mɔ. Di prɔblɛm dɛn we de apin na yu famili kin mek yu bigin fil difrɛn difrɛn we dɛn. I kin mek yu at pwɛl bad, i kin mek yu sɔprayz, ɔ ivin mek yu kɔnfyus. We dɛn tin ya de apin, i go fayn mek yu tɔk to yu padi we yu biliv. Tɛl am aw yu de fil. Pantap dat, na fɔ pre to Jiova wit ɔl yu at. I go gi yu kolat we go ɛp yu fɔ no wetin fɔ du ɛn fɔ bia di tin dɛn we de apin to yu.—Sam 55:22; Prɔv. 24:10; Fil. 4:6, 7.

5. Wetin mek i fayn fɔ lan bifo tɛm bɔt aw fɔ kia fɔ ol pipul dɛn?

5 Sɔm ol pipul dɛn ɛn dɛn famili kin tray fɔ lan bifo tɛm, aw fɔ kia fɔ ol pipul dɛn. Sɔm pan dɛn tin ya kin bi fɔ no if i go fayn fɔ mek mama ɛn papa de na di sem os wit dɛn pikin we dɔn big, ɔ fɔ mek dɛn go liv na say we dɛn mek fɔ kia fɔ ol pipul dɛn, ɔ fɔ mek dɛn bɛnifit frɔm tin dɛn we pipul dɛn de du fɔ ol pipul dɛn na di eria. Famili dɛn we kin tray fɔ lan aw fɔ kia fɔ ol pipul dɛn bifo tɛm, kin rɛdi fɔ di tɛm we ol pipul dɛn “go de sik bɔku ɛn gɛt ɔlkayn trɔbul.” (Sam 90:10) Plɛnti tɛm, bɔku famili dɛn nɔ kin plan aw fɔ sɔlv di prɔblɛm dɛn we go mit dɛn, so we di prɔblɛm kin mit dɛn, dɛn nɔ kin ebul fɔ du di rayt tin bikɔs tɛm nɔ kin de igen fɔ plan. Wan masta sabi bukman bin tɔk se “na di wɔs tɛm dat fɔ disayd wetin fɔ du.” We famili dɛn kin ɔri fɔ disayd wetin fɔ du, dat kin mek dɛn kɔnfyus, ɛn dɛn kin ivin mek plaba. Bɔt we famili dɛn plan bifo tɛm, dat kin mek am izi fɔ mek dɛn no wetin fɔ du.—Prɔv. 20:18.

Di famili kin sidɔm fɔ tɔk bɔt di tin dɛn we dɛn go du fɔ ɛp dɛn mama ɛn papa we dɔn ol (Luk na paregraf 6 to 8)

6. Aw di famili go bɛnifit we dɛn sidɔm ɛn plan usay dɛn mama ɛn papa fɔ de, ɛn aw dɛn fɔ liv we dɛn go dɔn ol?

6 Sɔntɛm yu nɔ go fil fri fɔ tɔk wit yu mama ɛn papa bɔt usay dɛn go want fɔ de, ɛn aw dɛn fɔ liv, ɛn di chenj dɛn we dɛn go nid fɔ mek. Bɔt bɔku pipul dɛn dɔn si se i kin fayn fɔ tɔk bɔt dɛn tin ya. Wetin mek? Na bikɔs dat kin mek ɔlman na di famili ebul fɔ sidɔm togɛda, ɔndastand dɛnsɛf, ɛn plan di rayt tin fɔ du. We dat apin, ɔlman kin  ebul fɔ tɔk wetin dɛn tink, ɛn dɛn kin ebul fɔ disayd wetin na di rayt tin fɔ du we di tɛm rich. Dis kin sho se dɛn lɛk dɛnsɛf ɛn dɛn de tray fɔ du wetin gud to ɔlman. Ivin if dɛn ol pipul ya want fɔ de fɔ dɛnsɛf, ɛn kia fɔ dɛnsɛf fɔ lɔng tɛm, i kin stil fayn fɔ mek dɛn tɔk to dɛn pikin dɛn so dat dɛn pikin dɛn go no aw fɔ kia fɔ dɛn we di tɛm go rich.

7, 8. Us tin dɛn famili dɛn fɔ tɔk bɔt? Wetin mek dɛn fɔ tɔk bɔt dɛn tin ya?

7 Mama ɛn papa dɛn, we una de tɔk wit una pikin dɛn, i go fayn mek una tɛl dɛn di tin dɛn we una want, ɔmɔs pan una mɔni una go want fɔ spɛn, ɛn ɛni ɔda tin we una go want. Dat go mek if tɛm kam we una nɔ go ebul disayd fɔ unasɛf, una pikin dɛn go ebul fɔ disayd fɔ du wetin una want. Sɔntɛm, dɛn go want fɔ du wetin una want ɛn du ɔl wetin dɛn ebul fɔ du fɔ mek una go ebul fɔ kia fɔ unasɛf lɛk aw una want. (Ɛfi. 6:2-4) Fɔ ɛgzampul, yu go want lɛ wan pan yu pikin dɛn tɛl yu fɔ go de wit in ɛn in famili? Ɔ na ɔda tin yu go want mek dɛn du fɔ yu? Bɔt yu fɔ no se nɔto ɔlman go tink lɛk aw yu de tink, ɛn i kin tek tɛm fɔ mek yu ɛn yu pikin dɛn chenj di we aw una de tink.

8 If wi sidɔm ɛn plan, bɔku prɔblɛm dɛn de we nɔ go mit wi. (Prɔv. 15:22) Wan pan di tin dɛn we wi fɔ tɔk bɔt na aw fɔ kia fɔ sik pɔsin ɛn di tin dɛn we yu want lɛ dɛn du fɔ yu. Di tin dɛn bak we de na di blɔd kad we Jiova Witnɛs dɛn de yuz, na tin dɛn we mama ɛn papa dɛn fɔ tɔk bɔt to dɛn pikin dɛn. Ɔlman gɛt rayt fɔ no bɔt di tritmɛnt dɛn we de, di wan dɛn we dɛn go gri fɔ tek, ɛn di wan dɛn we dɛn nɔ go gri fɔ tek. Dis blɔd kad de sho us tritmɛnt di pɔsin go want fɔ tek. Ɛn di pɔsin fɔ pik sɔmbɔdi we i biliv we go mek shɔ se dɛn du ɔl wetin i want if tɛm kam we i nɔ go ebul fɔ disayd fɔ insɛf. Udat dɛn fɔ gɛt dis kad? Di wan dɛn we dɔn ol, di wan dɛn we de kia fɔ dɛn, ɛn di wan dɛn we gɛt fɔ disayd wetin fɔ du, fɔ gɛt dis blɔd kad wit dɛn ɔltɛm fɔ di tɛm we dɛn go nid am. Sɔm ol pipul dɛn kin kip am usay dɛn de kip ɔda impɔtant tin dɛn. Lɛk dɛn wil, dɛn inshɔrans pepa, dɛn bank kad, ɛn ɔda tin dɛn.

AW PIKIN DƐN KIN ƐP DƐN MAMA ƐN PAPA WE DƆN OL?

9, 10. Ustɛm mama ɛn papa dɛn go want mek dɛn pikin dɛn ɛp dɛn mɔ?

9 Plɛnti tɛm, sɔm famili dɛn kin disayd fɔ mek dɛn mama ɛn papa kia fɔ dɛnsɛf. Di mama ɛn papa kin ebul kuk fɔ dɛnsɛf, klin dɛn os, tek dɛn mɛrɛsin, ɛn ebul fɔ tɔk nɔmal wit ɔda pipul dɛn. Dis kin mek dɛn pikin dɛn no se dɛn nɔ gɛt fɔ du ɔltin fɔ dɛn. Bɔt as tɛm de go, if dɛn mama ɛn papa nɔ ebul fɔ waka bɛtɛ igen, lɛk fɔ go makit fɔ dɛnsɛf, ɔ if dɛn nɔ de ebul mɛmba bɛtɛ igen, di pikin dɛn go nid fɔ bigin ɛp dɛn.

10 We pɔsin dɔn ol, i kin kɔnfyus, in at kin pwɛl, i nɔ kin yɛri ɔ si fa, i nɔ kin mɛmba ɔltin igen, ɛn i nɔ kin izi fɔ mek i yuz di tɔylɛt. If sɔm pan dɛn tin ya bigin apin, na fɔ go to dɔktɔ wantɛm so dat i go ɛp yu. Sɔntɛnde, pikin dɛn kin ɛp dɛn mama ɛn papa fɔ du dis. Tɛm kin kam bak we di pikin  dɛn fɔ bigin du sɔm pan di tin dɛn we na dɛn mama ɔ papa bin de du. If pikin dɛn want fɔ mek dɛn mama ɔ papa gɛt wɛlbɔdi, dɛn fɔ bigin du tin dɛn we go ɛp fɔ mek dat apin; lɛk fɔ tɔk fɔ dɛn to pipul dɛn we fɔ ɛp dɛn, fɔ ɛp dɛn fɔ fil fɔm, fɔ drayv dɛn we dɛn want fɔ go sɔnsay, ɛn fɔ du ɔda tin dɛn fɔ dɛn.—Prɔv. 3:27.

11. Wetin yu fɔ du so dat i nɔ go at fɔ mek yu mama ɛn papa we dɔn ol, nɔ go stren fɔ yus to ɛni chenj we yu go mek?

11 If yu nɔ ebul fɔ sɔlv yu mama ɛn papa dɛn wɛlbɔdi prɔblɛm, i go fayn fɔ mek yu chenj di we aw yu de kia fɔ dɛn ɔ di say we dɛn de liv. If na smɔl chenj dɛn gɛt fɔ mek, i nɔ go at fɔ mek dɛn yus to am. If yu de fa frɔm yu mama ɛn papa, i go fayn mek wan brɔda ɔ sista ɔ wan neba, go de go to dɛn wan wan tɛm, ɛn tɛl yu aw yu mama ɛn papa de du. Frɔm wetin dɛn tɛl yu, yu tink se dɛn nid pɔsin we go de ɛp dɛn fɔ kuk ɛn klin? Ɔ yu tink se if yu chenj di we aw dɛn os pak, dat go mek am izi fɔ dɛn fɔ de waka insay de, fɔ go was, ɔ fɔ du ɔda tin dɛn? Sɔntɛm, di wangren tin we ol pipul dɛn go nid fɔ mek dɛn ebul de na dɛn yon os, na fɔ mek pɔsin go de kam na di os fɔ ɛp dɛn fɔ du af af tin dɛn. Bɔt if una nɔ tink se dɛn go ebul de fɔ dɛnsɛf, i go fayn lɛ una mek pɔsin go de wit dɛn. Ilɛk uskayn prɔblɛm, dɛn de gɛt, tray fɔ no aw dɛn kin ɛp ol pipul dɛn na di eria usay yu mama ɛn papa de. *Rid Prɔvabs 21:5.

AW SƆM DƐN DƆN EBUL BIA WIT DI PRƆBLƐM DƐN?

12, 13. Wetin sɔm pikin dɛn we dɔn big ɛn we nɔ de nia dɛn mama ɛn papa dɔn du fɔ sho se dɛn de rɛspɛkt ɛn kia fɔ dɛn mama ɛn papa?

12 Pikin dɛn we lɛk dɛn mama ɛn papa, kin want fɔ mek dɛn gladi ɔltɛm. Di pikin dɛn kin gɛt kolat we dɛnsɛf de kia fɔ dɛn mama ɛn papa. Bɔt bɔku pikin dɛn we dɔn big nɔ kin de nia di ples usay dɛn mama ɛn papa de, bikɔs dɛn kin gɛt ɔda tin dɛn we dɛn de du. Sɔm pan dɛn pikin ya kin tek liv na di say we dɛn de wok, fɔ kam fɛn dɛn mama ɛn papa so dat dɛn go ɛp dɛn fɔ du di wok dɛn we dɛn nɔ kin ebul fɔ du igen. Pikin dɛn kin sho bak se dɛn lɛk dɛn mama ɛn papa bay we dɛn de kɔl dɛn ɔltɛm, ɔ ivin kɔl dɛn ɛvride. Di pikin dɛn kin rayt lɛta to dɛn mama ɛn papa ɔ sɛn imel to dɛn.—Prɔv. 23:24, 25.

13 Ilɛk yu nɔ de wit yu mama ɛn papa, na yu gɛt fɔ disayd wetin dɛn go nid ɛvride. If yu nɔ de nia yu mama ɛn papa, bɔt yu mama ɛn papa na Jiova Witnɛs, i go fayn mek yu tɔk to di ɛlda dɛn we de na dɛn kɔngrigeshɔn ɛn aks dɛn fɔ mek dɛn advays yu so dat yu go no aw fɔ kia fɔ dɛn. Pantap dat, yu fɔ de pre to Jiova bɔt dɛn. (Rid Prɔvabs 11:14.) Ilɛksɛf yu mama ɛn papa nɔto Jiova Witnɛs, i fayn mek yu “rɛspɛkt” dɛn. (Ɛks. 20:12; Prɔv. 23:22) Nɔto ɔl famili go du di sem tin. Sɔm dɛn kin disayd fɔ mek dɛn mama ɛn papa we dɔn ol, kam de wit dɛn ɔ kam de nia dɛn. Bɔt nɔto ɔltɛm di pikin dɛn kin ebul fɔ du dis. Sɔm mama ɛn papa dɛn nɔ kin want fɔ de wit dɛn pikin dɛn ɛn dɛn famili. Dɛn kin want fɔ de fɔ dɛnsɛf; dɛn nɔ kin want fɔ put dɛn pikin dɛn pan yagba. Sɔm dɛn we kin gɛt smɔl mɔni, ɛn we kin want fɔ de fɔ dɛnsɛf, kin pe fɔ mek pɔsin kam kia fɔ dɛn na dɛn yon os.—Ɛkli. 7:12.

14. Uskayn prɔblɛm dɛn di men pɔsin we kin kia fɔ dɛn mama ɛn papa kin gɛt?

14 Bɔku famili dɛn kin lɛf plɛnti wok to wan pan di pikin dɛn fɔ kia fɔ dɛn mama ɛn papa. Na di pikin we kin de nia dɛn mama ɛn papa, dɛn kin gi dis wok. Bɔt di men pɔsin we de kia fɔ dɛn mama ɛn papa fɔ tray bak fɔ kia fɔ in yon famili. Tɛm kin de we di pɔsin nɔ kin gɛt chans fɔ du sɔntin ɔ i kin taya fɔ du am. Ɛn if sɔntin apin to di men pɔsin we de kia fɔ dɛn mama ɛn papa, di famili go gɛt fɔ chenj dɛn plan. Fɔ se di wok  plɛnti fɔ dis wangren pɔsin? Di ɔda pikin dɛn go ebul du mɔ fɔ ɛp, lɛk fɔ tek tɔn fɔ kia fɔ dɛn mama ɛn papa?

15. Wetin go mek di wan dɛn we de kia fɔ ol pipul dɛn, nɔ gɛt bɔku yagba we go mek dɛn taya bad?

15 We mama ɛn papa dɔn ol pasmak, dɛn kin nid pɔsin fɔ ɛp dɛn ɔltɛm. Dis kin mek di wan dɛn we de kia fɔ dɛn gɛt bɔku yagba we kin mek dɛn taya bad. (Ɛkli. 4:6) Pikin dɛn we lɛk dɛn mama ɛn papa kin want fɔ du ɔl wetin dɛn ebul fɔ du fɔ dɛn, bɔt we di wok kin pasmak, dat kin mek dɛn taya. Di men pɔsin we de kia fɔ dɛn mama ɛn papa fɔ no wetin i ebul fɔ du ɛn wetin i nɔ ebul fɔ du; i fɔ aks mek dɛn ɛp am. Sɔntɛnde, na pɔsin nɔmɔ wi nid fɔ ɛp wi; wi nɔ nid fɔ kɛr wi mama ɛn papa go na say we dɛn mek fɔ kia fɔ ol pipul dɛn.

16, 17. Us prɔblɛm dɛn kin mit pikin dɛn we dɛn de kia fɔ dɛn mama ɛn papa we dɔn ol? Ɛn wetin kin ɛp dɛn fɔ bia di prɔblɛm dɛn we kin mek dɛn fil bad? (Luk di bɔks we se “Gladi fɔ Kia fɔ Yu Mama ɛn Papa.”)

16 Wi kin fil bad we wi kin si wi mama ɛn papa de sɔfa bikɔs dɛn dɔn ol. Bɔku pan di wan dɛn we de kia fɔ dɛn ol pipul ya kin gɛt pwɛl at, dɛn kin wɔri, dɛn kin blem dɛnsɛf, ɛn dɛn kin ivin vɛks. Sɔntɛnde dis kin apin bikɔs sɔm mama ɛn papa we dɔn ol kin tɔk sɔntin we nɔ fayn ɔ dɛn nɔ kin ivin tɛl tɛnki fɔ wetin dɛn de du fɔ dɛn. If dɛn kayn tin ya apin to yu, nɔ vɛks kwik kwik wan. Wan masta sabi bukman we stɔdi bɔt aw pɔsin kin fil we i gɛt prɔblɛm bin tɔk se: “Di bɛst tin we yu fɔ du we yu gɛt prɔblɛm we de mek yu fil bad, na fɔ gri se dis prɔblɛm dɔn mit yu. Avɔyd fɔ tɔk se yu nɔ fɔ fil dis kayn we ɛn yu nɔ fɔ fil bad.” Tɛl yu man ɔ wɛf, ɔ ɔda pɔsin na di famili, ɔ yu padi we yu biliv, bɔt aw yu de fil. Dis go ɛp yu fɔ bia di prɔblɛm we de mek yu fil bad.

17 Tɛm kin kam we di famili nɔ go gɛt mɔni ɔ sabi aw fɔ kɔntinyu fɔ kia fɔ ol pɔsin na os. Di famili go disayd fɔ kɛr dis pɔsin go na say we dɛn de kia fɔ ol pipul dɛn. Wan sista bin de go fɛn in mama ɛvride we in mama bin de na di say we dɛn de kia fɔ ol pipul dɛn. Dis sista bin se in ɛn in famili nɔ bin ebul fɔ kia fɔ dɛn mama ol de. Bɔt i nɔ bin izi fɔ mek dɛn disayd fɔ kɛr dɛn mama go na di say we dɛn de kia fɔ ol pipul dɛn. Dɛn ɔl bin fil am bad bikɔs dɛn bin gɛt fɔ du dis. Bɔt stil, na bin di bɛst tin dat we dɛn du insay di smɔl tɛm we dɛn mama bin gɛt bifo i day, ɛn insɛf bin gri fɔ go de de.

18. Wetin di wan dɛn we de kia fɔ ol pipul dɛn go gɛt?

18 Fɔ kia fɔ yu mama ɛn papa we dɔn ol na tin we nɔ rili izi. No rayt we nɔ de fɔ sɔlv di difrɛn difrɛn prɔblɛm dɛn we kin apin we wi de kia fɔ ol pipul dɛn. Bɔt i kin bɛtɛ if wi yuz sɛns fɔ plan. I go fayn mek ɔlman na di famili jɔyn an ɛn sidɔm fɔ tɔk bɔt aw dɛn go ɛp. Pantap ɔl dat, wi fɔ pre to Jiova fɔ mek i ɛp wi. If wi du ɔl dis, wi go ebul fɔ sho se wi de ɔnɔ ɛn kia fɔ wi mama ɛn papa we dɔn ol ɛn dat go mek wi rili gladi. (Rid Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 13:4-8.) Di tin we impɔtant pas ɔl na dat, wi go gɛt kolat bikɔs Jiova de blɛs ɔl di wan dɛn we de ɔnɔ dɛn mama ɛn papa.—Fil. 4:7.

^ par. 3 Insay sɔm kɔntri dɛn, mama ɛn papa dɛn wit dɛn pikin dɛn we dɔn big kin lɛk fɔ liv togɛda.

^ par. 11 If yu mama ɛn papa de liv na dɛn yon os, na fɔ mek shɔ se di pɔsin we de kia fɔ dɛn gɛt di ki fɔ ɔl di domɔt dɛn, so dat i go izi fɔ go to dɛn if ɛni bad tin apin.