Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Kwɛstyɔn dɛn we Pipul dɛn Kin Aks

Kwɛstyɔn dɛn we Pipul dɛn Kin Aks

If man ɛn uman we nɔ mared to dɛnsɛf slip togɛda na di sem os ɛn dɛn nɔ gɛt ɛni gud rizin, yu tink se dis sho klia wan se dɛn dɔn sin ɛn judishal kɔmiti fɔ sidɔm wit dɛn?

Yɛs, fɔ lɛ tu pipul dɛn spɛn di nɛt togɛda dɛn tu nɔmɔ na wan gud rizin fɔ sho se dɛn dɔn du mami ɛn dadi biznɛs di we aw Gɔd nɔ want. So judishal kɔmiti fɔ sidɔm wit dɛn, pas i bi se dɛn gɛt gud rizin we mek dɛn du dat.—Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 6:​18.

Di ɛlda dɛn kin tek tɛm tink bɔt wetin apin bifo dɛn disayd if dɛn go nid judishal kɔmiti. Fɔ ɛgzampul dɛn go tink bɔt: Fɔ se dɛn ɔl tu de? Fɔ se di ɛlda dɛn bin dɔn advays dɛn trade bɔt di we aw dɛn de biev to dɛnsɛf? Wetin mek dɛn spɛn di nɛt togɛda? Dɛn bin dɔn plan fɔ du am? Dɛn bin gɛt ɔda we fɔ avɔyd am, ɔ fɔ se sɔntin apin we dɛn nɔ ebul fɔ du natin bɔt, lɛk sɔntin we dɛn nɔ plan fɔ, ɔ bad bad tin we mek dɛn nɔ bin gɛt natin fɔ du pas dɛn spɛn di nɛt togɛda? (Ɛkliziastis 9:​11, NW) Usay dɛn slip? Di tin we kin apin kin difrɛn, so di ɛlda dɛn go nid fɔ no bɔku ɔda tin dɛn we go afɛkt wetin dɛn go disayd.

Afta di ɛlda dɛn dɔn tink bɔt ɔl wetin dɛn dɔn no, dɛn go disayd if nid de fɔ mek judishal kɔmiti.