DI WACHTAWA (FƆ STƆDI) Janwari 2017

Dis wachtawa gɛt di stɔdi atikul dɛn fɔ Fɛbwari 27 to Epril 2, 2017.

“Abop pan Jiova ɛn Du Wetin Gud”

Jiova kin gladi fɔ du wetin wi nɔ ebul fɔ du fɔ wisɛf. Bɔt i want lɛ wi du wetin wi ebul fɔ du. Aw wi iatɛks fɔ 2017 go ɛp wi fɔ du di rayt tin?

Valyu di Fridɔm we Yu Gɛt fɔ Disayd Wetin Yu Want fɔ Du

Us fridɔm we wi gɛt ɛn wetin di Baybul tich bɔt am? Aw wi go sho se wi rɛspɛkt di tin dɛn we ɔda pipul dɛn de disayd fɔ du?

Wetin Mek I Stil Impɔtant fɔ No se Nɔto Ɔltin Yu Ebul fɔ Du?

Wetin I min fɔ no se nɔto ɔltin yu ebul fɔ du?, ɛn aw pɔsin we no se nɔto ɔltin i ebul fɔ du tan lɛk pɔsin we ɔmbul? Wetin mek I impɔtant fɔ lɛ wi gɛt dis kwaliti?

Kɔntinyu fɔ Bi Pɔsin We No se Nɔto Ɔltin I Ebul fɔ Du, Ilɛksɛf I Nɔ Izi

Aw wi go kɔntinyu fɔ bi pɔsin we no se nɔto ɔltin i ebul fɔ du we tin chenj fɔ wi, we dɛn de fɛn fɔlt pan wi ɔ prez wi, ɛn we wi de du sɔntin we wi nɔ no wetin go apin?

‘Yusɛf Fɔ Tren dɛn Pipul we Yu Kin Abop Pan’

Aw di wan dɛn we dɔn ol go ɛp di wan dɛn we yɔŋ fɔ du mɔ wok? Aw yɔŋ wan dɛn go sho se dɛn rɛspɛkt di wan dɛn we dɔn de bifo dɛn fɔ lɔng tɛm?

Yu Bin No?

Di tɛm we dɛn bin de rayt di Baybul, aw dɛn bin de pul faya na wan ples ɛn kɛr am go na ɔda ples?