DI WACHTAWA (FƆ STƆDI) Janwari 2016 | Wetin Mek Wi fɔ Ɔnɛs?

Bɔku pipul dɛn kin lay wan tɛm we dɛn de tɔk insay tɛn minit. So wetin mek wi fɔ tray fɔ difrɛn frɔm ɔda pipul dɛn?

COVER SUBJECT

Yu Tink se fɔ Bi Ɔnɛs, Dɔn Kɔmɔt na Stayl?

Di tin we bin apin to Itoshi kin mek i tan lɛk se na so i bi.

COVER SUBJECT

We Pɔsin Nɔ Ɔnɛs, Aw Dat Kin Afɛkt Yu?

No di tru bɔt lay.

COVER SUBJECT

Wetin Mek I Fayn fɔ Bi Pɔsin we Ɔnɛs?

Di stori dɛn we pipul dɛn kin tɔk bɔt aw dɛn ɔnɛs de sho wetin mek i fayn fɔ ɔnɛs.

Mekɔp Yu Maynd fɔ Lɛk Yu Brɔda dɛn Ɔltɛm!

Di iatɛks fɔ 2016 go ɛp wi fɔ rɛdi fɔ di tin dɛn we gɛt fɔ apin jisnɔ.

Lɛ di Gift we Gɔd “Dɔn Gi Wi fɔ Natin, we Wɔndaful Pas Ɔl” Mek Wi Du Sɔntin

Aw di lɛk we Gɔd lɛk wi de mek wi falamakata Jizɔs gud gud wan, sho se wi lɛk wi brɔda ɛn sista dɛn, ɛn fɔ fɔgiv ɔda pipul dɛn?

Gɔd in Spirit ɛn Wi Yon Spirit De Tɔk di Sem Tin

Wetin i min fɔ lɛ pɔsin bi wan pan di anɔyntɛd dɛn? Aw pɔsin de bi anɔyntɛd?

Wi Want fɔ Go wit Yu

Wetin wi fɔ mɛmba bɔt di 144,000?

Wi Go Gladi we Wi De Wok wit Gɔd

We wi de wok wit Gɔd, aw dat de mek wi gladi ɛn aw i de protɛkt wi?