DI WACHTAWA (FƆ STƆDI) Ɔktoba 2016

Dis magazin gɛt di stɔdi atikul dɛn fɔ Novɛmba 28 to Disɛmba 25, 2016.

“Una Nɔ Fɔgɛt fɔ De Du Gud to Strenja Dɛn”

Aw Gɔd de si strenja dɛn? Aw wi go ɛp di wan dɛn we kɔmɔt na ɔda kɔntri fɔ fil fayn na di kɔngrigeshɔn?

Nɔ Alaw Yu Padi Biznɛs wit Jiova fɔ Pwɛl we Yu De Prich na Ɔda Kɔntri

Di tin we fɔ impɔtant pas ɔl to Kristian dɛn na fɔ mek dɛn ɛn dɛn famili kɔntinyu fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova. Bɔt if yu de na kɔngrigeshɔn we de tɔk ɔda langwej, sɔm prɔblɛm dɛn de we go mit yu.

Aw Yu Go Gɛt Mɔ Fet pan di Tin dɛn we Yu Op Fɔ?

Wetin wi kin lan frɔm di fayn ɛgzampul dɛn we wi gɛt bɔt fet, trade trade ɛn tide. Aw yu go gɛt mɔ fet?

Sho se Yu Gɛt Fet pan di Tin dɛn we Jiova Dɔn Prɔmis

Wetin rili na fet? Ɛn wetin impɔtant mɔ, aw wi go sho se wi gɛt fet?

TRU TRU STORI

A Tray Tranga Wan fɔ Fala di Wan dɛn We De Sɛt Fayn Ɛgzampul

We machɔ Kristian dɛn ɛnkɔrej ɔda pipul dɛn, i kin ɛp dɛn fɔ plan ɛn ebul fɔ du sɔntin fɔ Jiova. Tɔmɔs Mɛklin ɛksplen aw ɔda pipul dɛn dɔn sɛt fayn ɛgzampul fɔ am, ɛn aw insɛf dɔn tray fɔ ɛp ɔda pipul dɛn.

Yu Bin No?

Na tru se trade trade pɔsin go rili plant gras na ɔda pɔsin in fam?