Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Tren Dɛn fɔ Sav Jiova Ɔltɛm

Tren Dɛn fɔ Sav Jiova Ɔltɛm

Ɛkspiriɛns dɔn sho se we dɛn tren nyu pɔblisha dɛn frɔm di tɛm we dɛn bigin fɔ prich, dɛn de kam fɔ bi pɔblisha dɛn we gɛt zil, we de prich ɔltɛm, ɛn dɛn kin bi pɔblisha dɛn bak we sabi prich. (Prɔ 22:​6; Fil 3:​16) Luk sɔm tin dɛn we go ɛp yu fɔ rɛdi yu studɛnt gud gud wan fɔ du di prichin wok:

  • As di ɛlda dɛn dɔn mek yu studɛnt bi pɔblisha, bigin fɔ tren am wantɛm wantɛm. (km 8/15 pej 1) Mek i no se i impɔtant fɔ de prich ɛni wik. (Fil 1:​10) Tray fɔ tɔk gud tin dɛn bɔt di eria we una de prich. (Fil 4:​8) Ɛnkɔrej am fɔ wok wit di grup ovasia ɛn ɔda pɔblisha dɛn so dat i go bɛnifit frɔm dɛn ɛkspiriɛns.—Prɔ 1:​5; km-E 10/12 pej 6, par. 3

  • Afta yu studɛnt dɔn baptayz, kɔntinyu fɔ de ɛnkɔrej am ɛn tren am fɔ du di prichin wok fayn, mɔ if i nɔ dɔn yet fɔ stɔdi di buk we nem, Gɔd Lɛk Yu.—km-E 12/13 pej 7

  • Yuz simpul we fɔ prich we yu de prich wit nyu pɔblisha. Afta yu dɔn yɛri aw i de prich, tɛl am tɛnki. Sho am tin dɛn we go ɛp am fɔ sabi prich gud gud wan.—km-E 5/10 pej 7