Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Jiova Lɛk Pɔsin We De Gladi fɔ Gi

Jiova Lɛk Pɔsin We De Gladi fɔ Gi

Insay Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 9:​7, wi lan se: “Ɔlman fɔ gi wetin i mekɔp fɔ gi, i nɔ fɔ sɔri ɛn i nɔ fɔ jɛs gi nɔmɔ bikɔs dɛn fos am fɔ gi; Gɔd lɛk pɔsin we gladi fɔ gi wetin i de gi.” Tide, wi gɛt izi we dɛn fɔ gi kɔntribyushɔn na intanɛt fɔ sɔpɔt di wok we Jiova Witnɛs dɛn de du na di say we wi de ɛn ɔda say dɛn na di wɔl.

WACH DI FIM WE GƐT DI TAYTUL, TIN DƐN WE GO ƐP WI FƆ NO AW FƆ GI KƆNTRIBYUSHƆN NA DI INTANƐT, DƆN UNA ANSA DI KWƐSTYƆN DƐN WE DE DƆŊ:

  • Aw wi go ebul fɔ fɛn di say we de sho aw fɔ gi kɔntribyushɔn na wi kɔntri?

  • Aw sɔm pipul dɛn dɔn bɛnifit we dɛn de gi kɔntribyushɔn na intanɛt?

  • Wetin na sɔm we dɛn we wi go gi kɔntribyushɔn?

  • Wetin wi fɔ du if wi nɔ ɔndastand aw fɔ yuz dis nyu we fɔ gi kɔntribyushɔn?