Payɔnia dɛn de prich di gud nyus insay Zɔtzil langwej na Chiapas, Mɛksiko

WI KRISTIAN LAYF ƐN PRICHIN WOK–MITIN BUK Novɛmba 2016

Wetin Wi Go Se

Wetin wi go se we wi de prich wit di Wachtawa magazin ɛn fɔ di tru tin na di Baybul we gɛt sɔntin fɔ du wit wetin dɛn bin dɔn tɔk bɔt we go bi insay wi yon tɛm. Yuz dɛn aydia dɛn de fɔ pripia wetin yu go lɛk fɔ se.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Di Baybul Tɔk Bɔt Aw Gud Wɛf Tan Lɛk

Us kwaliti we mared sista dɛn gɛt we Jiova valyu?

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

“In Man Gɛt Rɛspɛkt Ɔlsay”

I nɔ at fɔ no we man gɛt gud wɛf.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Tray fɔ Ɛnjɔy Ɔl di Tranga Wok we Yu de Du

Wi go lan fɔ ɛnjɔy wi wok if wi lɛk ɛn tink di rayt we bɔt am.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

What Can the Bible Teach Us?—Aw fɔ Yuz Am?

How may we use the unique features of the Teach Us book when conducting a Bible study?

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

“Mɛmba [Jiova] we Mek Yu, Naw we Yu Yɔŋ”

Di wɔd dɛn we dɛn tɔk na Ɛkliziastis 12 de ɛnkɔrej wi fɔ yuz di chans dɛn we yɔŋ wan dɛn gɛt.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Yɔŋ Wan Dɛn—Una Nɔ Westɛm fɔ “Du Big Wok.”

Yu go du mɔ fɔ mɔ fɔ sav Jiova lɛk fɔ yuz ɔl yu tɛm fɔ sav Jiova?

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Di Shulamayt Gyal—Na Fayn Ɛgzampul we wi Fit fɔ Falamakata

Wetin mek wi go se di Shulamayt na fayn ɛgzampul fɔ di wan dɛn we de wɔship Jiova?