Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Ɛgzampul we De Sho Aw fɔ Rayt di Lɛta

Ɛgzampul we De Sho Aw fɔ Rayt di Lɛta
  • Yuz yu os adrɛs. If yu fil se i nɔ go fayn fɔ mek yu yuz yu yon adrɛs, yu kin yuz di Kiŋdɔm Ɔl in adrɛs if di ɛlda dɛn gri fɔ mek yu du dat. Bɔt NƆ ƐVA yuz di branch ɔfis in adrɛs as di adrɛs we dɛn fɔ yuz fɔ rayt bak to yu.

  • If yu sabi di pɔsin in nem, na fɔ yuz am. Dat go mek di pɔsin nɔ fil se di lɛta na fɔ biznɛs advatizmɛnt.

  • Mek shɔ se yu spɛlin dɛn kɔrɛkt, yu yuz di rayt wɔd dɛn, ɛn yu put kɔma ɛn fulstɔp [ɔ punctuation] na di rayt say we dɛn fɔ de. Di lɛta fɔ nit ɛn klin. If nɔto tayp yu tayp am, mek shɔ se i izi fɔ rid. Tek tɛm pik wetin yu de rayt.

Ɔl di pɔynt dɛn we de ɔp, de insay di lɛta we de na dis pej. I nɔ min se na in yu fɔ yuz ɛnitɛm we yu want fɔ rayt to pɔsin we de na yu tɛritri. Rayt yu yon lɛta di kayn we we go fit di say we yu de.