Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Mach 18-24

FƆS LƐTA FƆ KƆRINT 1-3

Mach 18-24
  • Siŋ 127 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Fɔs Ritɔn Visit Fim: (5 min.) Ple di fim, dɔn una tɔk bɔt am.

  • Fɔs Ritɔn Visit: (I nɔ fɔ pas 3 minit) Yuz wetin de na di say we se, wetin wi go se? (th stɔdi 3)

  • Fɔs Ritɔn Visit: (I nɔ fɔ pas 4 minit) Bigin wit wetin de na di say we se, wetin wi go se? Dɔn tɔk bɔt di buk we gɛt di taytul, Lan Frɔm di Baybul. (th stɔdi 11)

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Siŋ 18

Lɛ Wi Tray fɔ Du dis we Wi De Prich—Lan Aw fɔ Rayt Lɛta fɔ Prich”: (8 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt.

Satide Mach 23, Wi Go Bigin Invayt Pipul dɛn fɔ Kam di Mɛmorial: (7 min.) Na di savis ovasia fɔ du dis pat. Gi wan wan Mɛmorial inviteshɔn to ɔlman we de na di ɔdiɛns ɛn tɔk bɔt di tin dɛn we de na di inviteshɔn. Ple di fim we de tɔk bɔt wetin wi go se? Dɔn una tɔk bɔt am. Tɔk bɔt aw una dɔn arenj fɔ prich na una tɛritri.

Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) fy chap. 16, par. 10 to par. 13 wit di bɔks we de na pej 188

• Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

Siŋ 51 ɛn Prea