Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | SAM 34-37

Abop pan Jiova ɛn Du Gud

Abop pan Jiova ɛn Du Gud

“Nɔ mek wetin bad pipul de du wɔri yu”

37:1, 2

  • Nɔ alaw di bɔku mɔni ɛn prɔpati dɛn we bad pipul dɛn gɛt we nɔ de las fɔ ambɔg di we aw yu de sav Jiova. Pe atɛnshɔn pan Gɔd biznɛs ɛn di tin dɛn we yu dɔn plan fɔ du

“Trɔs PAPA GƆD ɛn du gud”

37:3

  • Abop se Jiova go sɔpɔt yu if yu gɛt ɛnitin we de mek yu dawt ɔ we de mek yu wɔri. I go ɛp yu fɔ mek yu fetful to am

  • Kɔntinyu fɔ prich di gud nyus bɔt Gɔd in Kiŋdɔm

“Ɛnjɔy fɔ sav PAPA GƆD”

37:4

  • Fɛn tɛm fɔ de rid Gɔd in Wɔd ɛn tink gud wan bɔt wetin yu de rid di we we go ɛp yu fɔ no Jiova mɔ ɛn mɔ

“Lɛf yusɛf gi PAPA GƆD”

37:5, 6

  • Na fɔ rili biliv se Jiova go ɛp yu fɔ sɔlv ɛni prɔblɛm we yu go gɛt

  • Kɔntinyu fɔ biev fayn we pipul dɛn de tray fɔ stɔp yu, mek yu sɔfa, ɔ tɔk bad tin dɛn bɔt yu

“Sidɔm, luk wetin PAPA GƆD go du”

37:7-9

  • Nɔ rɔsh fɔ du sɔntin we go mek yu lɔs yu jɔy ɛn nɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd

“Dɛn wan we nɔ tek dɛnsɛf mek natin” go gɛt di wɔl

37:10, 11

  • Tray fɔ put yusɛf dɔŋ ɛn wet te Jiova dɔnawe wit ɔl di bad tin dɛn we de apin to wi

  • Sɔpɔt yu kɔmpin Kristian dɛn, ɛn ɛnkɔrej di wan dɛn we gɛt pwɛl at bay we yu tɛl dɛn bɔt Gɔd in nyu wɔl we i dɔn prɔmis, we go kam jisnɔ

Gɔd in Kiŋdɔm go mek wi ɛnjɔy bɔku bɔku blɛsin