Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Aw Yu Go Yuz Trakt dɛn fɔ Bigin Tɔk to Pɔsin?

Aw Yu Go Yuz Trakt dɛn fɔ Bigin Tɔk to Pɔsin?

Frɔm Janwari 2018, di kɔva fɔ di Layf ɛn Prichin Wok Mitin Buk gɛt ɛgzampul bɔt wetin wi go se we wi de prich. Dɛn bin ɛnkɔrej wi fɔ pe atɛnshɔn mɔ fɔ tɔk to pipul dɛn nɔto fɔ jɔs de gi dɛn wi magazin dɛn. Fɔ ɛp pɔblisha dɛn fɔ ajɔst di we aw dɛn kin bigin fɔ tɔk, di fim dɛn bɔt wetin wi go se we wi de prich dɔn sho wi aw fɔ yuz di Baybul fɔ bigin tɔk to pɔsin. Fɔ se dat min se wi nɔ fɔ yuz buk, magazin, ɛn trakt dɛn we wi de prich frɔm os to os? Nɔ, nɔto so i bi! Fɔ ɛgzampul, i kin izi fɔ stat fɔ tɔk to pɔsin wit trakt. Wi kin yuz di ɛgzampul we de dɔŋ fɔ prich wit ɛni wan pan di trakt dɛn:

  1. Aks di pɔsin di kwɛstyɔn we de na di frɔnt pej.

  2. Sho di Baybul in ansa frɔm di skripchɔ we de ɔp na di sɛkɔn pej. If di pɔsin gɛt tɛm, rid ɛn tɔk bɔt wetin de insay di trakt.

  3. Gi di pɔsin di trakt ɛn ɛnkɔrej am fɔ rid di balans tin dɛn we de insay de we i gɛt chans.

  4. Bifo yu go, sho di pɔsin di kwɛstyɔn na di say we se “Tin fɔ Tink Bɔt” ɛn arenj fɔ kam bak ɛn tɔk bɔt di Baybul in ansa nɛks tɛm.

We yu go bak, tɔk bɔt di ansa ɛn lɛf ɔda kwɛstyɔn we una go tɔk bɔt nɛks tɛm. Yu kin pik wan kwɛstyɔn frɔm wi wɛbsayt ɔ frɔm di buk we dɛn sho na di las pej. We di rayt tɛm rich, una bigin stɔdi di brosho we nem, Gɔd Gɛt Gud Nyuz fɔ Wi! ɔ ɔda buk we wi de yuz fɔ stɔdi frɔm wi Tichin Tulbɔks.