Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Wetin Wi Go Se

Wetin Wi Go Se

AWAKE!

Kwɛstyɔn: Ripɔt dɛn dɔn sho se di we aw pikin dɛn we dɔn pas 12 ia gɛt pwɛl at dɔn de rili bɔku naw. Wetin yu tink se dɛn fɔ du fɔ sɔlv dis prɔblɛm?

Wetin fɔ Se ɛn Gi: Dis magazin gi sɔm advays dɛn bɔt wetin pikin dɛn we dɔn pas 12 ia go du we dɛn gɛt pwɛl at ɛn wetin dɛn mama ɛn papa dɛn go du fɔ ɛp dɛn.

TICH DI TRU

Kwɛstyɔn: Wetin go mek mared-os gɛt gladi at?

Skripchɔ: Ɛfi. 5:33

Tru: Mared-os dɛn go go bifo if di maredman ɛn in wɛf lɛk dɛnsɛf ɛn dɛn gɛt rɛspɛkt fɔ dɛnsɛf.

BAYBUL TICH (bh)

Kwɛstyɔn: Bɔku pipul dɛn we biliv Gɔd go want fɔ go nia am. Yu bin no se di Baybul de invayt wi fɔ go nia Gɔd?

Skripchɔ: Jems 4:8a

Wetin fɔ Se ɛn Gi: Dɛn mek dis buk fɔ ɛp wi fɔ lan mɔ bɔt Gɔd na di Baybul. [Tɔk smɔl bɔt wetin de na chapta 1 na di Baybul Tich buk.]

WETIN YU GO LƐK FƆ SE

Yuz di ɛgzampul we de bifo dis fɔ pripia wetin yu go lɛk fɔ se we yu de prich.