Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

Fɔ Sheb Sheb Kɔnvɛnshɔn Inviteshɔn

Fɔ Sheb Sheb Kɔnvɛnshɔn Inviteshɔn

Ɛni ia, wi kin rili wet fɔ ɛnjɔy di fayn fayn tin dɛn we dɛn dɔn arenj fɔ di kɔnvɛnshɔn. Wi go invayt bɔku bɔku pipul dɛn fɔ atɛnd di kɔnvɛnshɔn wit wi so dat dɛnsɛf go ɛnjɔy di gud tin dɛn we Jiova de du (Sam 34:8) Na di ɛlda dɛn na di difrɛn kɔngrigeshɔn dɛn go disayd aw fɔ sheb sheb di inviteshɔn.

TIN FƆ TINK BƆT

  • Ustɛm na mi kɔnvɛnshɔn?

  • Ustɛm mi kɔngrigeshɔn go bigin sheb sheb di inviteshɔn?

  • Ustɛm mi kɔngrigeshɔn kin gɛt mitin fɔ fil savis?

  • Wetin a dɔn plan fɔ du fɔ sheb sheb di inviteshɔn?

  • Udat a dɔn plan fɔ invayt?

WETIN YU GO SE?

Afta yu dɔn grit di pɔsin, yu kin tɔk se:

“Wi de jɔyn wi brɔda ɛn sista dɛn ɔlsay na di wɔl fɔ invayt pipul dɛn fɔ wan impɔtant program. Di de, di tɛm, ɛn di adrɛs rayt de. Wi go gladi if yu atɛnd.”

AW YU GO ƐP PƆSIN WE SHO SE I WANT FƆ NO MƆ?

Pan ɔl we wi go want fɔ invayt bɔku bɔku pipul dɛn na di kɔnvɛnshɔn, wi fɔ rɛdi fɔ ɛp ɛnibɔdi we sho se i want fɔ no mɔ.

If na wikɛnd una de prich, una kin gi di magazin dɛn wit di inviteshɔn.