Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | JƆN 13-14

“A Du dat fɔ Sho Una Wetin Una Fɔ Du”

“A Du dat fɔ Sho Una Wetin Una Fɔ Du”

13:​5, 12-15

We Jizɔs was in apɔsul dɛn fut, i bin de tich dɛn se dɛn fɔ put dɛnsɛf dɔŋ ɛn rɛdi fɔ du smɔl smɔl wok dɛn fɔ dɛn brɔda dɛn.

Aw a go sho se a de put misɛf dɔŋ we . . .

  • a gɛt chammɔt wit ɔda pɔsin ɔ we wi nɔ gri pan sɔntin?

  • dɛn advays ɔ kɔrɛkt mi?

  • tɛm rich fɔ klin di Kiŋdɔm Ɔl ɔ mek say dɛn we dɔn pwɛl?