Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | JOƐL 1-3

Yu “Bɔy ɛn Gyal Pikin dɛn Go De Tɔk PAPA GƆD [in] Wɔd”

Yu “Bɔy ɛn Gyal Pikin dɛn Go De Tɔk PAPA GƆD [in] Wɔd”

2:​28, 29

Anɔyntɛd Kristian dɛn de tɔk bɔt Gɔd in wɔd. Dɛn de tɔk bɔt di “big wok we Gɔd de du” ɛn dɛn de tɔk bɔt “di Gud Nyuz bɔt wɛn Gɔd go rul di wɔl.” (Akt 2:​11, 17-21; Mat 24:​14) Di ɔda ship de sɔpɔt dɛn bay we dɛnsɛf de du dis wok

2:​32

Wetin i min fɔ ‘kɔl Jiova in nem’?

  • Fɔ no di nem

  • Fɔ rɛspɛkt di nem

  • Fɔ abop pan di Wan we gɛt di nem

Aks yusɛf dis kwɛstyɔn, ‘Aw a go sɔpɔt di anɔyntɛd dɛn pan di wok we dɛn gɛt fɔ tɔk bɔt Gɔd in Wɔd?’