Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Lɛ Wi Tray Fɔ Du Dis We Wi De Prich—Ɛp Yu Baybul Stɔdi dɛn fɔ Du Mɔ Te Dɛn Gi dɛn Layf to Jiova ɛn Baptayz

Lɛ Wi Tray Fɔ Du Dis We Wi De Prich—Ɛp Yu Baybul Stɔdi dɛn fɔ Du Mɔ Te Dɛn Gi dɛn Layf to Jiova ɛn Baptayz

WETIN MEK I IMPƆTANT: Fɔ mek di wan dɛn we de stɔdi di Baybul gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova, dɛn nid fɔ gi dɛn layf to am ɛn baptayz. (1Pit 3:21) Jiova de protɛkt di wan dɛn we de du wetin dɛn dɔn prɔmis am se dɛn go du. (Sam 91:1, 2) As Kristian na to Jiova wi gi wi layf; nɔto mɔtalman, wok, ɔ ɔganayzeshɔn. So na dat mek, Baybul stɔdi dɛn nid fɔ lɛk Gɔd ɛn sho se dɛn gladi fɔ am.—Rom 14:7, 8.

AW FƆ DU AM:

  • We una de stɔdi, tray fɔ ɛp am fɔ no wetin di tɔpik de tɔk bɔt Jiova. Ɛp am fɔ no se i rili impɔtant fɔ de rid di Baybul ɛnide ɛn fɔ de pre to Jiova “ɔltɛm.”—1Tɛs 5:17; Jems 4:8

  • Ɛnkɔrej yu Baybul stɔdi fɔ plan fɔ gi in layf to Jiova ɛn fɔ baptayz. Dɔn, ɛp am bak fɔ plan fɔ du ɔda smɔl smɔl tin dɛn lɛk fɔ de gi kɔmɛnt na mitin ɔ fɔ de prich to in neba dɛn ɛn in wokmet dɛn. Mɛmba se Jiova nɔ de fos ɛnibɔdi fɔ sav am. Fɔ mek pɔsin gi in layf to Jiova na tin we insɛf fɔ disayd.—Dit 30:19, 20

  • Ɛp yu Baybul stɔdi fɔ chenj di we aw i de liv in layf so dat i go mek Jiova gladi ɛn fɔ mek i fit fɔ baptayz. (Prɔv 27:11) Bikɔs di Baybul stɔdi go dɔn gɛt sɔm abit dɛn we nɔ izi fɔ lɛf, yu go nid fɔ kɔntinyu fɔ de ɛp am fɔ tray fɔ lɛf dɛn ol abit dɛn de ɛn gɛt di nyu abit dɛn (Ɛfi 4:22-24) Yu ɛn in kin rid di atikul we de na di Wachtawa we gɛt di taytul “The Bible Changes Lives”

  • Tɛl am bɔt di gladi at we yu dɔn gɛt we yu de sav Jiova.—Ayz 48:17, 18