Go dayrɛkt to di men tin

Yɔŋ Pipul dɛn Kin Aks​—Wetin A Go Du wit Mi Layf?

Ɔl yɔŋ pipul dɛn fɔ aks dɛnsɛf wan impɔtant kwɛstyɔn, ‘Wetin a go du wit mi layf?’ Tink gud wan bɔt wetin yu dɔn plan fɔ du na layf as yu wach aw i nɔ bin izi fɔ Andre wan yɔŋman we bin lɛk tu tin fɔ disayd wetin i go du wit in layf. Wetin i go disayd fɔ du? Us wan go mek i gladi mɔ? Di ɔda pat dɛn na di fim na intavyu wit yɔŋ pipul dɛn we kɔmɔt ɔda kɔntri dɛn ɛn dɛn go ɛp yu fɔ tink di rayt we.