Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 13

Udat Na Payɔnia?

Udat Na Payɔnia?

Kanada

De prich na pipul dɛn os

De stɔdi pɔsin di Baybul

Pɔsin in wan de stɔdi di Baybul

Payɔnia na di fɔs pɔsin we kin du sɔntin ɔ go sɔnsay ɛn rɛdi di ples fɔ ɔda pipul dɛn. Jizɔs na bin payɔnia. I bin kam na di wɔl fɔ prich ɛn fɔ sev plɛnti pipul dɛn. (Matyu 20:28) Tide, wi de falamakata Jizɔs. Wi kin yuz wi tɛm fɔ prich to pipul dɛn. (Matyu 28:19, 20) Sɔm pan wi dɔn ebul fɔ bi payɔnia.

Payɔnia na pɔsin we de prich ɔltɛm. Ɔl Jiova Witnɛs dɛn de prich di gud nyus. Bɔt sɔm pan wi dɔn ebul fɔ bi rɛgyula payɔnia. Dat na pɔsin we de prich fɔ 70 awa ɛvri mɔnt. Bɔku pan dɛn kin fɛn say usay dɛn go wok fɔ smɔl tɛm so dat dɛn go ebul fɔ rɛgyula payɔnia. Ɔda pipul dɛn de we wi kɔl spɛshal payɔnia. Dɛn kin pik dɛn fɔ go prich na say dɛn we Jiova Witnɛs dɛn nɔ bɔku. Dɛn kin prich fɔ lɛk 130 awa so ɛvri mɔnt. Payɔnia dɛn de liv simpul layf. Dɛn biliv se Jiova go gi dɛn wetin dɛn nid. (Matyu 6:31-33; Fɔs Lɛta To Timoti 6:6-8) Di wan dɛn we nɔ ebul fɔ bi rɛgyula ɔ spɛshal payɔnia, kin bi ɔgzilari payɔnia. Dɛn kin prich fɔ lɛk 30 ɔ 50 awa so insay di mɔnt.

Payɔnia na pɔsin we lɛk Gɔd ɛn ɔda pipul dɛn. Jɔs lɛk Jizɔs, wisɛf no se bɔku pipul dɛn nid fɔ lan bɔt Gɔd. (Mak 6:34) Bɔt na wi fɔ tich dɛn bikɔs wi sabi plɛnti tin bɔt Gɔd we go ɛp dɛn naw ɛn we go gi dɛn op fɔ tumara bambay. Na bikɔs payɔnia dɛn lɛk pipul dɛn na in mek dɛn de yuz ɔl dɛn tɛm fɔ tich ɔda pipul dɛn bɔt Gɔd. (Matyu 22:39; Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 2:8) Dat de mek dɛn biliv Gɔd mɔ bi in padi ɛn gɛt gladi at.—Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20:35.

  • Udat na payɔnia?

  • Wetin mek pipul dɛn kin payɔnia?