Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Fɔs Tin we Yu Fɔ No

Fɔs Tin we Yu Fɔ No

“Di Baybul tɛl mama ɛn papa dɛn se: Dɛn fɔ lɛk PAPA GƆD wit ɔl dɛn at, wit ɔl dɛn sol ɛn wit ɔl dɛn trɛnk. Dɛn fɔ mek shɔ se dɛn nɔ fɔgɛt di lɔ dɛn; dɛn fɔ kram dɛn. . . . Dɛn fɔ mek shɔ se dɛn tich dɛn pikin dɛn di lɔ dɛn gud gud wan so dat dɛn go ebul rid dɛn we dɛn de na os, na trit, we dɛn de wok ɛn we dɛn de blo.”—DITARƆNƆMI 6:5-7.