Go dayrɛkt to di men tin

Aw Yu Si di Baybul?

Aw Yu Si di Baybul?

Yu tink se di Baybul na . . .

  • buk we mɔtalman rayt?

  • storibuk?

  • Gɔd in Wɔd?

 DI BAYBUL SE:

“Na Gɔd tɛl pipul ɔltin we rayt na in Buk.”—Sɛkɛn Lɛta To Timoti 3:16, Gud Nyus Fɔ Ɔlman.

AW DIS GO BƐNIFIT YU?

I go ɛp yu fɔ no wetin fɔ du wit di tin dɛn we de mɔna yu na layf.Prɔvabs 2:1-5.

I go gi yu advays dɛn we go rili ɛp yu fɔ no aw fɔ liv yu layf ɛvride.Sam 119:105.

I go gi yu op se tɛm go kam we Gɔd go mek ɔltin fayn.—Lɛta Fɔ Rom 15:4.

 WETIN MEK WI FƆ BILIV WETIN DI BAYBUL SE?

Tri rizin dɛn de we mek wi fɔ biliv am:

  • I gɛt wanwɔd. Na lɛk 1,600 ia so dɛn tek fɔ rayt di Baybul. Ɛn na 40 pipul dɛn rayt am. Bɔku pan dɛn nɔ ɛva sabi dɛn kɔmpin. Bɔt ɔl wetin dɛn rayt, gri.

  • Di wan dɛn we rayt am tɔk di tru tin. We masta-sabi pipul dɛn kin rayt bɔt tin dɛn we bin dɔn apin, dɛn nɔ kin rayt bɔt di bad tin dɛn we bin apin to dɛn ɔ dɛn kɔntri. Bɔt di wan dɛn we rayt di Baybul, bin ivin rayt bɔt di bad tin dɛn we dɛn ɛn dɛn pipul dɛn bin dɔn du.—2 Krɔnikuls 36:15, 16, New World Translation; Sam 51:1-4.

  • Ɛnitin we i tɔk mɔs bi. Di Baybul tɔk bɔt wan tɔŋ we dɛn bin pwɛl trade trade. Di tɔŋ in nem na Babilɔn. Dɛn pwɛl dis tɔŋ afta lɛk 200 ia we dɛn bin dɔn rayt se dat go apin. (Ayzaya 13:17-22) Di Baybul nɔ jɔs tɔk bɔt di we aw dɛn go pwɛl di tɔŋ, bɔt i ivin sho di pɔsin we go kam pwɛl am, in nem.—Ayzaya 45:1-3.

    Plɛnti ɔda tin dɛn de we di Baybul tɔk bɔt, we dɛnsɛf bin apin. Na so rili Gɔd in Wɔd fɔ de!—Pita In Sɛkɛn Lɛta 1:21.

 TIN FƆ TINK BƆT

Aw Gɔd in Wɔd go mek yu layf bɛtɛ?

Di Baybul ansa dis kwɛstyɔn na AYZAYA 48:17, 18 ɛn SƐKƐN LƐTA TO TIMOTI 3:16, 17.