Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STƆDI 18

Tich Sɔntin we Go Bɛnifit Pipul Dɛn

Tich Sɔntin we Go Bɛnifit Pipul Dɛn

Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 9:​19-23

WETIN FƆ DU: Tɔk sɔntin we go mek di pipul dɛn tink bɔt di tɔpik so dat we yu dɔn fɔ tɔk, dɛn go no se dɛn dɔn lan sɔntin we go bɛnifit dɛn.

AW FƆ DU AM:

  • Tink bɔt wetin di pipul dɛn no. Bifo yu ripit di sem tin we dɛn bin dɔn yɛri trade, ɛp dɛn fɔ si di tɔpik difrɛn we.

  • Tek tɛm tink gud wan ɛn du risach. If i pɔsibul, nɔ tɔk tumɔs bɔt tin dɛn we at fɔ ɔndastand ɔ tin dɛn we de apin fɔ mek di men pɔynt dɛn. Tek tɛm tink bɔt yu matirial ɛn si aw i gɛt sɔntin fɔ du wit di tin dɛn we yu want fɔ tɔk bɔt.

  • Sho aw yu mɛsej go bɛnifit dɛn. Ɛksplen aw di pɔynt dɛn na di skripchɔ go ɛp di pipul dɛn na dɛn layf. Tɔk bɔt patikyula tin we apin, di we dɛn aw pipul dɛn de biev, ɛn tin dɛn we fɔ du we go impɔtant to di wan dɛn we de lisin to yu.