Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STƆDI 14

Mek di Men Pɔynt dɛn Klia

Mek di Men Pɔynt dɛn Klia

Di Ibru Pipul Dɛn 8:​1

WETIN FƆ DU: Ɛp di pipul dɛn fɔ lisin we yu de tɔk, ɛn mek lɛ dɛn si aw di men pɔynt dɛn gɛt sɔntin fɔ du wit yu gol ɛn wetin yu de tɔk bɔt.

AW FƆ DU AM:

  • Sɛt yu gol. Tink if wetin yu de tɔk na fɔ jɔs gi mɛsej, mek pipul dɛn biliv sɔntin, ɔ fɔ ɛnkɔrej dɛn fɔ lisin to yu, dɔn pripia yu tɔk da we de. Mek shɔ se ɔl di pɔynt dɛn ɛp yu fɔ mitɔp yu gol.

  • Tɔk mɔ bɔt di tim fɔ yu tɔk. Tɔk bɔt di tim we yu de gi di tɔk bay we yu de ripit di men wɔd dɛn pan yu tim ɔ yuz ɔda wɔd dɛn we min di sem tin.

  • Mek di men pɔynt dɛn klia ɛn simpul. Pik di men pɔynt dɛn nɔmɔ we gɛt fɔ du wit yu tim ɛn we yu go ebul fɔ tich fayn fayn wan insay di tɛm we dɛn gi yu. Nɔ pik bɔku men pɔynt dɛn, ɛksplen ɛni men pɔynt klia wan, wet smɔl bifo yu ɛksplen di ɔda wan, ɛn tek tɛm muv frɔm wan pɔynt to di ɔda pɔynt.