Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STƆDI 12

Tɔk wit Filin ɛn wit Sɔri-At

Tɔk wit Filin ɛn wit Sɔri-At

Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 2:​7, 8

WETIN FƆ DU: Tɔk di kayn we we de sho se yu rili lɛk di pipul dɛn ɛn yu want fɔ ɛp dɛn.

AW FƆ DU AM:

  • Tink bɔt di wan dɛn we de lisin to yu. Pripia yu at bay we yu de tink bɔt di prɔblɛm dɛn we de mit di pipul dɛn. Tray fɔ imajin aw dɛn de fil.

  • Tek tɛm pik di wɔd dɛn we yu de tɔk. Tray fɔ mek di pipul dɛn fil fayn, ɛnkɔrej dɛn, ɛn ɛp dɛn fɔ tinap tranga wan. Nɔ tɔk tin we go ɔfɛnd dɛn ɛn nɔ tɔk bad bɔt di wan dɛn we nɔto Jiova Witnɛs ɔ bɔt wetin dɛn biliv.

  • Sho se yu bisin bɔt di pipul dɛn. Sho se yu rili bisin bɔt di pipul dɛn bay di we aw yu de mek yu vɔys ɛn di we aw yu de mek yu an dɛn. Tek tɛm aw yu de mek yu fes; go de smayl.