Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SƐKSHƆN 2

Wetin Na Rial Fet?

Wetin Na Rial Fet?

Jɔs lɛk mɔni, wi fet fɔ rial fɔ lɛ i gɛt valyu

RIAL fet nɔto we pɔsin jɔs biliv se Gɔd de. Bɔku bɔku pipul dɛn biliv se Gɔd de bɔt dɛn stil de du bad tin dɛn bay wilful. Da kayn “fet” de fiba lɛk fek mɔni. I tan lɛk rial mɔni bɔt i nɔ gɛt wan valyu. Wetin naw na rial fet?

Pɔsin go gɛt rial fet we i lan di tru tin dɛn we de insay di Oli Skripchɔ dɛn. Gɔd in Wɔd tɛl wi di tru tin bɔt Gɔd ɛn i go mek wi no di kayn pɔsin we Gɔd bi. Insay Gɔd in wɔd wi go lan bɔt in lɔ dɛn, di tin dɛn we i want fɔ du fɔ wi, ɛn di tin dɛn we i want fɔ lɛ wi sabi. Sɔm pan di tin dɛn we Gɔd want lɛ wi sabi na tin dɛn lɛk:

  • Gɔd na wan. Nɔbɔdi nɔ de we ikwal to am.

  • Jizɔs (Isa) nɔto Gɔd we gɛt pawa pas ɔlman. In na Gɔd in prɔfɛt.

  • Gɔd se wi nɔ fɔ wɔship ɛni aydɔl.

  • Tɛm go kam we Gɔd go jɔj mɔtalman.

  • Plɛnti pipul dɛn we dɔn day go gɛt layf bak na Paradays.

Rial fet go mek wi du fayn tin dɛn. Dɛn fayn tin ya de ɔnɔ Gɔd ɛn i de bɛnifit wi ɛn ɔda pipul dɛn. Sɔm pan dɛn fayn tin dɛn ya na tin dɛn lɛk

  • fɔ wɔship Gɔd.

  • fɔ gɛt gud abit dɛn; mɔ fɔ sho lɔv to ɔda pipul dɛn.

  • nɔ fɔ tink bɔt bad tin dɛn ɔ plan fɔ du wetin bad.

  • fɔ kɔntinyu fɔ gɛt fet pan Gɔd, ilɛk wi gɛt problɛm dɛn ɛn ɔda tin dɛn we de mɔna wi.

  • fɔ tich ɔda pipul dɛn bɔt Gɔd.

Rial fet kin mek wi du fayn tin dɛn

 Aw Yu Go Gɛt Rial Fet?

Jɔs lɛk wi mɔsul dɛn, wi go gɛt mɔ fet if wi de du tin dɛn we de sho se wi gɛt fet

Beg Gɔd lɛ i ɛp yu. Di prɔfɛt Mozis bin pre to Gɔd fɔ lɛ i ɛp am. I bin pre se: “Duya, if fɔ tru, tru se yu lɛk mi, tɛl mi wetin yu mekɔp fɔ lɛ a go de sav yu ɛn pliz yu.” * Gɔd bin yɛri ɛn ansa Mozis in prea. Mozis bin kam fɔ bi pɔsin we rili gɛt fet. Gɔd go ɛp yusɛf fɔ gɛt rial fet.

Fɛn tɛm fɔ stɔdi di Oli Skripchɔ dɛn. Sɔm pan di buk dɛn we wi go fɛn insay di Oli Skripchɔ dɛn ɔ di Baybul na buk dɛn lɛk di Tora (dat na di fayv buk dɛn we Mozis rayt), di Sam buk dɛn, ɛn di Gɔspɛl dɛn. Dɛn dɔn translet ɛn sheb sheb di Baybul pas ɛni ɔda buk we de na di wɔl. Yu gɛt ɛniwan pan dɛn buk ya?

Fala di advays dɛn we de na di Oli Skripchɔ dɛn pan ɛnitin we yu de du. Jɔs lɛk aw wi mɔsul dɛn go gro we wi de yuz dɛn, na di sem we wi go gɛt mɔ fet if wi de du tin dɛn we de sho se wi gɛt fet. Yusɛf go kam fɔ si se tin go kɔmɔt fayn fɔ yu we yu de fala Gɔd in advays dɛn. Fɔ tru, di advays dɛn we de insay di Oli Skripchɔ dɛn dɔn ɛp bɔku pipul dɛn. Duya, kɔntinyu fɔ rid ɛn lan bɔt sɔm ɛgzampul dɛn.