Aw Rial Fet Go Bɛnifit Yu?

Dis buk de sho aw pipul dɛn we de difrɛn difrɛn say dɛn go gɛt gladi at bay we dɛn de gɛt mɔ fet.

Fɔs Tin we Yu fɔ No

Bɔku bɔku pipul dɛn dɔn gɛt ansa dɛn to kwɛstyɔn dɛn we kin at fɔ gɛt ansa to.

SƐKSHƆN 1

Yu Tink se Gɔd Bisin bɔt Wi?

Tide, di wɔl ful-ɔp wit bɔku prɔblɛm dɛn. Yusɛf go mɔs gɛt tin dɛn we de mek yu wɔri ɛnide. Udat go ebul fɔ ɛp wi? Yu tink se ɛnibɔdi de we bisin bɔt wi?

SƐKSHƆN 2

Wetin Na Rial Fet?

Bɔku pipul dɛn biliv Gɔd bɔt dɛn de du bad tin dɛn bay wilful. So fɔ gɛt rial fet nɔto fɔ jɔs biliv se Gɔd de.

SƐKSHƆN 3

Fayn Advays dɛn we Go Ɛp Yu fɔ Liv Yu Layf Fayn

The Holy Scriptures contain wise advice that can help you resolve marriage problems, control anger, overcome drug abuse, conquer racial prejudice, abandon violence, and more.

SƐKSHƆN 4

Udat Na Gɔd?

Pipul dɛn de wɔship bɔku gɔd dɛn, bɔt di Oli Skripchɔ dɛn tich wi se na wangren tru Gɔd de.

SƐKSHƆN 5

Lan bɔt di Wɔndaful Kwaliti dɛn we Gɔd Gɛt

Di Oli Skripchɔ dɛn tɔk bɔt bɔku wɔndaful kwaliti dɛn we Gɔd gɛt we de mek wi sabi am.

SƐKSHƆN 6

Wetin Mek Gɔd Mek di Wɔl?

Di Oli Skripchɔ dɛn se Gɔd nɔ mek di wɔl fɔ natin bɔt i mek am fɔ lɛ pipul dɛn de de. Bɔt di kayn we aw tin dɛn de naw, yu tink se na da we de i bin want mek dɛn de?

SƐKSHƆN 7

Wetin Gɔd Bin Prɔmis we Dɛn Prɔfɛt dɛn Tɔk Bɔt

Blɛsin fɔ ɔlman na di wɔl!

SƐKSHƆN 8

Di Mɛsaya Bin Kam

Di Skripchɔ dɛn tɔk bɔt di tin dɛn we di Mɛsaya bin du ɛn di tin dɛn we i bin de tich.

SƐKSHƆN 9

Wetin Wi Kin Lan Frɔm di Mɛsaya

Gɔd no di kayn lida we wi rili nid ɛn i dɔn pik di bɛst wan fɔ wi.

SƐKSHƆN 10

Di Ɛnimi we Nɔ Want Lɛ Pipul dɛn Gɛt Fet

Wan enjɛl we bin tɔn agens Gɔd.

SƐKSHƆN 11

Aw Pipul dɛn We Gɛt Rial Fet De Biev?

Jizɔs bin tɔk se pipul dɛn we gɛt rial fet go du “gud tin,” ɔ go gɛt gud abit dɛn. Wetin na sɔm pan dɛn gud abit dɛn ya?

SƐKSHƆN 12

Sho se Yu Gɛt Rial Fet!

Wetin ɛn wetin yu go du?

SƐKSHƆN 13

Rial Fet Go Mek Yu Gladi Sote Go

Di Skripchɔ dɛn prɔmis sɔntin we go bɛnifit yu.