Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 KWƐSTYƆN 1

Uskayn Pɔsin A Bi?

Uskayn Pɔsin A Bi?

WETIN MEK DIS KWƐSTYƆN IMPƆTANT?

We yu no udat yu bi ɛn wetin yu biliv, i go ɛp yu fɔ du di rayt tin we pɔsin de mɔna yu fɔ du sɔntin we bad.

WETIN YU GO DU?

Tink bɔt dis: Kerɛn nɔ rich di ej yet fɔ drink rɔm. I go na wan pati, bɔt i nɔ ivin tek tɛn minit na di pati we i yɛri wan vɔys we i sabi, biɛn in bak.

“Wetin mek yu jɔs tinap na ya?”

Kerɛn tɔn ɛn si in padi Jɛsika ol tu bɔtul bia we opin. Jɛsika ol wan bɔtul bifo Kerɛn in fes ɛn tɔk se, “Yu nɔ tu yɔŋ fɔ ɛnjɔy smɔl, nɔto so?”

Kerɛn want fɔ se nɔ, bɔt Jɛsika na in padi. Ɛn Kerɛn nɔ want lɛ in padi fil se i nɔ de ɛnjɔy in layf. Apat frɔm dat, Jɛsika na wan pan di titi dɛn we de biev fayn. So if in de drink, i min se i nɔ dat bad. Kerɛn tɔk to insɛf se, ‘Na jɔs ɛmti bia. Nɔto drɔgs a de tek.’

If yu na bin Kerɛn, wetin yu fɔ dɔn du?

STƆP ƐN TINK!

We dɛn kayn tin ya apin, yu go ebul fɔ du di rayt tin we yu no di kayn pɔsin we yu bi. Di tin dɛn we yu biliv ɛn di tin dɛn we yu no se rayt ɔ rɔng na in de mek yu no di kayn pɔsin we yu bi. We yu no dis, i go ɛp yu fɔ kɔntrol di we aw yu de liv yu layf ɛn nɔ alaw ɔda pipul dɛn fɔ kɔntrol am fɔ yu.—Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 9:26, 27.

Aw yu go ebul fɔ du dis? Wan tin we go ɛp yu na we yu ansa dɛn 4 kwɛstyɔn ya.

 1 USAY-ƐN-USAY A DE DU WƐL?

We yu no di tin dɛn we yu ebul fɔ du ɛn di fayn abit dɛn we yu gɛt, i go ɛp yu fɔ biliv yusɛf mɔ.

BAYBUL ƐGZAMPUL: Di apɔsul Pɔl bin rayt se: “Sɔntɛm mi na pɔsin we jɛs bigin tɛl pipul bɔt Gɔd, so a nɔ sabi du dat gud yet, bɔt wetin a sabi, a sabi am gud.” (Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 11:6) Pɔl bin ebul tinap tranga wan we dɛn chalenj am bikɔs i bin sabi Gɔd in Wɔd gud gud wan. Pɔl nɔ alaw di bad tin dɛn we dɛn bin de tɔk fɔ mek i nɔ biliv insɛf igen.—Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 10:10; 11:5.

CHƐK YUSƐF. Rayt sɔntin we yu sabi du gud gud wan.

Naw rayt wan fayn kwaliti we yu gɛt. (Fɔ ɛgzampul, yu na pɔsin we bisin bɔt ɔda pipul dɛn? Yu na pɔsin we fri-an? Yu na pɔsin we dɛn go abop pan? Yu na pɔsin we de rɛspɛkt taym?)

2 USAY-ƐN-USAY A NƆ DE DU WƐL?

Jɔs lɛk we wan smɔl pat we pwɛl pan strɔng chen kin mek di chen kɔt, na so yu go chenj kwik kwik wan ɛn bigin du wetin nɔ rayt if yu nɔ tray fɔ chenj na di say dɛn we yu nɔ de du wɛl.

BAYBUL ƐGZAMPUL: Pɔl bin no usay-ɛn-usay i nɔ de du wɛl. I bin rayt se: “Insay mi at, a lɛk fɔ du wetin Gɔd in lɔ se mɔtalman fɔ du. Bɔt di lɔ we mi bɔdi de fala difrɛn frɔm di lɔ we mi at tɛl mi se na di rayt wan. Na dat mek a tan lɛkɛ jelman to di lɔ we mi bɔdi de fala, we de mek a sin.”—Lɛta Fɔ Rom 7:22, 23.

CHƐK YUSƐF. Us patikyula say yu nɔ de du wɛl we yu nid fɔ du wɛl?

 3 WETIN A DƆN PLAN FƆ DU?

Aks yusɛf dis kwɛstyɔn: Yu go go insay wan taksi ɛn tɛl di drayva se lɛ i go rawnd rawnd wit yu na wangren ples te in fyuɛl dɔn? Dat nɔ mek sɛns atɔl ɛn yu go pe bɔku mɔni!

Wetin na di lɛsin? We yu plan fɔ du sɔntin, i de mek yu no wetin fɔ du na layf. Yu go no wetin yu fɔ du ɛn plan aw yu fɔ du am.

BAYBUL ƐGZAMPUL: Pɔl bin rayt se: “Na dat mek, a de du lɛkɛ pɔsin we de put ɔl in at pan di res we i de rɔn.” (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 9:26) Pɔl nɔ bin jɔs sidɔm te difrɛn tin dɛn apin to am, bifo dat, i bin de plan wetin fɔ du na layf ɛn tray fɔ du wetin i bin dɔn plan.—Lɛta Fɔ Filipay 3:12-14.

CHƐK YUSƐF. Rayt tri tin dɛn we yu dɔn plan fɔ du insay nɛks ia.

4 WETIN NA DI TIN DƐN WE A RILI BILIV?

We yu mekɔp yu maynd fɔ tinap tranga wan fɔ wetin yu biliv ɛn du wetin yu no se rayt, yu go fiba lɛk tik we big big briz nɔ de ib dɔŋ bikɔs in rut dɛn de rayt insay di dɔti

If yu nɔ rili biliv sɔntin, yu nɔ go ebul fɔ disayd wetin fɔ du. Yu go de chenj chenj lɛk kɔmiɛl jɔs fɔ de wit yu kɔmpin dɛn ɛn dis go sho se yu nɔ no di kayn pɔsin we yu bi.

We yu de du sɔntin bikɔs yu rili biliv se na di rayt tin, ilɛk wetin ɔda pipul dɛn de du, yu nɔ go chenj.

BAYBUL ƐGZAMPUL: We prɔfɛt Daniɛl bin yɔŋ, i “mek ɔp in maynd” se i go obe Gɔd in lɔ dɛn, pan ɔl we i nɔ bin de wit in famili. (Daniɛl 1:8) So i du wetin i bin dɔn mekɔp in maynd fɔ du. Daniɛl bin du di tin dɛn we i rili biliv.

CHƐK YUSƐF. Wetin na sɔm tin dɛn we yu rili biliv? Fɔ ɛgzampul: Yu biliv se Gɔd de? If yu biliv, wetin mek? Us pruf yu gɛt we mek yu rili biliv se Gɔd de?

Yu biliv se Gɔd in advays dɛn na fɔ yu yon bɛtɛ wan? If yu biliv, wetin mek?

Uswan yu go lɛk fɔ bi, yu go want fɔ tan lɛk lif we dɔn fɔdɔm we ivin smɔl briz de blo ɛni aw ɔ lɛk tik we big big briz nɔ de ib dɔŋ? Tray fɔ no udat yu bi gud gud wan, ɛn yu go fiba lɛk da tik. Ɛn dat go ɛp yu fɔ ansa di kwɛstyɔn, Uskayn Pɔsin A Bi?