Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 KWƐSTYƆN 3

Aw A Go Tɔk to Mi Mama ɛn Papa?

Aw A Go Tɔk to Mi Mama ɛn Papa?

WETIN MEK DIS KWƐSTYƆN IMPƆTANT?

Di mɔ we yu gri wit yu mama ɛn papa, na di mɔ yu layf go bɛtɛ.

WETIN YU GO DU?

Tink bɔt dis: Dis na Wɛnsde nɛt. Jɛf, we ol 17 ia, dɔn du i wok dɛn na os, ɛn i dɔn gɛt tɛm naw fɔ blo! I put di tɛlivishɔn ɔn, ɛn i go sidɔm na di chia we i lɛk.

As i sidɔm so, in papa kam tinap na di domɔt, ɛn i nɔ bin gladi.

“Jɛfri! Wetin mek yu de west yu tɛm fɔ luk tɛlivishɔn we yu fɔ de ɛp yu smɔl brɔda fɔ du in omwɔk? Yu nɔ de ɛva du wetin dɛn tɛl yu fɔ du!”

Jɛf grɔmbul lawd wan se, “I dɔn kam bak.”

In papa kam nia am mɔ ɛn se, “Wetin yu se?”

Jɛf blo kam dɔŋ, i mek in yay wan kayn we ɛn tɔk se, “Papa, natin.”

Naw in papa rili vɛks. I ala pan am se, “Nɔ tɔk to mi da we de!”

If yu na bin Jɛf, wetin yu fɔ dɔn du fɔ mek dat nɔ bi?

STƆP ƐN TINK!

Fɔ tɔk to yu mama ɛn papa jɔs tan lɛk we yu de drayv motoka. If yu si se di rod blɔk, yu go fɛn ɔda rod.

 FƆ ƐGZAMPUL:

Wan titi we nem Lia tɔk se: “I nɔ kin izi we a de tɔk wit mi papa. Sɔntɛnde we a kin dɔn tɔk to am fɔ sɔm tɛm, i kin se, ‘Sɔri, na mi yu bin de tɔk to?’”

LIA GƐT TRI TIN DƐN WE I KIN DISAYD FƆ DU.

 1. Ala pan in papa.

  Lia ala se, “Bo, dis impɔtant! Lisin!”

 2. Lɛf fɔ tɔk to in papa.

  Lia jɔs lɛf fɔ tɔk to in papa bɔt in prɔblɛm dɛn.

 3. Wet fɔ fayn tɛm, ɛn briŋ di tɔk bak.

  Lia tɔk to in papa fes-to-fes, ɔ rayt lɛta to am fɔ tɛl am bɔt in prɔblɛm.

Uswan pan dɛn tri tin ya yu go advays Lia fɔ du?

TINK BƆT DIS: Lia in papa in maynd nɔ bin de to am, ɛn i nɔ bin ivin no se Lia vɛks pan am. So if Lia disayd fɔ du di fɔs wan, in papa nɔ go no wetin mek i de ala. Di fɔs wan nɔ go mek Lia in papa lisin to wetin i de tɔk, ɛn i nɔ go sho wan rɛspɛkt ɛn ɔnɔ fɔ in papa. (Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 6:2) So, dis fɔs wan nɔ go bɛnifit ɛnibɔdi.

Jɔs lɛk aw yu nɔ go stɔp fɔ go usay yu de go bikɔs di rod blɔk, na da sem we de yu nɔ go stɔp fɔ fɛn we fɔ gri wit yu mama ɛn papa

Di sɛkɔn wan go izi fɔ du, bɔt i nɔ go mek tumɔs sɛns. Wetin mek? Na bikɔs fɔ lɛ Lia ebul fɔ sɔlv in prɔblɛm dɛn fayn fayn wan, i nid fɔ tɔk to in papa, ɛn if in papa gɛt fɔ ɛp am, i nid fɔ no wetin de apin na in layf. If Lia nɔ tɔk to in papa, i nɔ go ebul sɔlv in prɔblɛm ɛn in papa nɔ go ebul fɔ ɛp am.

If Lia du di tɔd wan, dat min se i nɔ de alaw dis prɔblɛm fɔ stɔp am fɔ tɔk to in papa. Bɔt i tray fɔ tɔk to in papa ɔda tɛm. Ɛn if i disayd fɔ rayt lɛta to in papa, i go fil fayn wantɛm wantɛm.

If i rayt di lɛta, dat go ɛp am bak fɔ tink bɔt wetin rili i want fɔ se. We Lia in papa rid di lɛta, i go no wetin Lia bin de tray fɔ tɛl am, ɛn dis go ɛp am fɔ ɔndastand Lia in prɔblɛm mɔ. If Lia disayd fɔ du di tɔd wan, dat go bɛnifit in ɛn in papa. If Lia tɔk to in papa fes-to-fes ɔ i rayt lɛta to am, dat min se i de fala di Baybul in advays we se “wi fɔ tray ɔltɛm fɔ de du dɛn tin we go briŋ kol at.”—Lɛta Fɔ Rom 14:19.

Us ɔda tin Lia kin disayd fɔ du?

Tray fɔ tink bɔt wan ɔda tin we i go du, ɛn rayt am dɔŋ ya. Dɔn rayt wetin go apin we i du am.

 NƆ TƆK SƆNTIN WE YU MAMA Ɔ PAPA GO TEK AM ƆDA WE

Mɛmba se wetin yu se ɛn wetin yu mama ɛn papa tink se yu tɔk nɔ kin bi di sem ɔltɛm.

FƆ ƐGZAMPUL:

Yu mama ɛn papa aks yu wetin mek yu nɔ luk gladi. Yu se, “A nɔ want fɔ tɔk bɔt dat.”

Bɔt yu mama ɛn papa go tek am se yu nɔ tu biliv dɛn na in mek yu nɔ want fɔ tɛl dɛn. Ɛn dɛn go fil se yu go tɛl yu padi dɛn bɔt yu prɔblɛm bɔt yu nɔ want tɛl dɛn.

Imajin se yu gɛt siriɔs prɔblɛm ɛn yu mama ɛn papa want fɔ ɛp yu. Bɔt yu se: “Una nɔ wɔri. A go ebul sɔlv am fɔ misɛf.”

 • Aw yu mama ɛn papa go tek am?

 • Us fayn we yu go ansa dɛn?