Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 Taytul Pej/Pej bɔt di Wan dɛn We Mek Dis Buk

Taytul Pej/Pej bɔt di Wan dɛn We Mek Dis Buk

Taytul Pej/Pej bɔt di Wan dɛn We Mek Dis Buk

Dɛn dɔn chenj sɔm nem dɛn insay dis buk.

Dis buk nɔto fɔ sɛl. Na wan we fɔ tich pipul dɛn di Baybul ɔlsay na di wɔl, ɛn ɛnitin we pɔsin mekɔp fɔ gi, kin ɛp kɛr di wok go bifo.

If yu want fɔ gi sɔntin, duya go na www.jw.org.

Ɔl di Skripchɔ dɛn kɔmɔt na di Krio Fɔs Oli Baybul. Bɔt ɛnisay we yu si dɛn rayt NW min se di skripchɔ kɔmɔt na di New World Translation of the Holy Scriptures.

Dɛn Print Dis Buk Insay Me 2016

Krio (ypq-KRI)