Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 PAT 1

Aw Wi Go Lisin to Gɔd?

Aw Wi Go Lisin to Gɔd?

Gɔd de yuz di Baybul fɔ tɔk to wi. Sɛkɛn Lɛta To Timoti 3:16

Di tru Gɔd bin sho sɔm man dɛn wetin i bin want dɛn fɔ rayt insay wan oli buk. Da buk de na di Baybul. I gɛt impɔtant tin dɛn we Gɔd want mek yu no.

Gɔd no wetin fayn fɔ wi, ɛn na frɔm am ɔl sɛns kɔmɔt. We yu lisin to am, yu go gɛt sɛns bɛtɛ wan.—Prɔvabs 1:5.

Gɔd want mek ɔlman na di wɔl rid di Baybul. Tide, di Baybul de insay bɔku langwej.

If yu want lisin to Gɔd, yu fɔ rid ɛn ɔndastand di Baybul.

Pipul dɛn ɔlsay na di wɔl de lisin to Gɔd. Matyu 28:19

 Jiova Witnɛs dɛn go ɛp yu ɔndastand di Baybul.

Dɛn de tich di tru bɔt Gɔd ɔlsay na di wɔl.

Yu nɔ go pe ɛnitin fɔ di tich we dɛn go tich yu. Yu kin lan bak bɔt Gɔd we yu go na Jiova Witnɛs dɛn Kiŋdɔm Ɔl.