Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 CHAPTA 14

Wetin Mek Wi Fɔ De Fɔgiv?

Wetin Mek Wi Fɔ De Fɔgiv?

SƆMBƆDI dɔn ɛva du yu bad tin ɔ se sɔntin we mek yu vɛks?— Yu tink se yu fɔ trit am di sem we aw i trit yu?—

We dɛn kin du bad to pɔsin, i kin want fɔ tɔn-am-gi am bak. Bɔt Jizɔs tich wi se wi fɔ fɔgiv di wan dɛn we de du wi bad. (Matyu 6:12) Wetin yu tink if pɔsin dɔn du yu bad bɔku tɛm, ɔmɔs tɛm yu fɔ fɔgiv am?—

Dat na wetin Pita bin want fɔ no. So wan de i aks Jizɔs se: ‘A fɔ fɔgiv am te i rich sɛvin tɛm?’ Nɔto sɛvin tɛm nɔmɔ yu fɔ fɔgiv am. Jizɔs se: ‘Yu fɔ fɔgiv am sɛvinti-sɛvin tɛm’ if di pɔsin du yu bad bɔku tɛm.

Wetin Pita bin want fɔ no bɔt fɔ fɔgiv ɔda pipul dɛn?

Dat na bɔku tɛm fɔ fɔgiv pɔsin! Wi nɔ go ivin ebul fɔ mɛmba di bɔku bad tin dɛn we di pɔsin dɔn du wi, nɔto so? Dis na wetin Jizɔs bin de tɛl wi: Wi nɔ fɔ tray fɔ de mɛmba ɔmɔs tɛm ɔda pipul dɛn bin dɔn du wi bad. If dɛn aks wi fɔ fɔgiv dɛn, wi fɔ fɔgiv dɛn.

Jizɔs want fɔ sho in disaypul dɛn wetin mek i impɔtant fɔ fɔgiv. So afta we i dɔn ansa Pita in kwɛstyɔn,  i pul wan fayn stori fɔ in disaypul dɛn. Yu go lɛk fɔ yɛri am?—

Wan tɛm, wan kiŋ bin de we rili gud. I kin ivin lɛnt mɔni to in slev dɛn we dɛn nid ɛp. Bɔt tɛm rich we di kiŋ want in slev dɛn we gɛt fɔ pe am fɔ gi am in mɔni bak. Wɛl, dɛn briŋ wan slev kam we bin gɛt fɔ pe di kiŋ 60 milyɔn silva mɔni. Dat na bɔku bɔku mɔni!

Wetin bin apin we di slev bin beg di kiŋ fɔ mek i gi am mɔ tɛm so dat i go pe am?

Bɔt di slev dɔn yuz ɔl di mɔni we di kiŋ bin lɛnt am, ɛn i nɔ ebul fɔ pe di kiŋ bak.  So di kiŋ se mek dɛn sɛl di slev. Di kiŋ tɔk bak se dɛn fɔ sɛl di slev in wɛf, in pikin dɛn, ɛn ɔl wetin i gɛt. Dɔn dɛn fɔ gi di kiŋ di mɔni fɔ pe am bak. Aw yu tink se di slev bin fil?—

I nil dɔŋ bifo di kiŋ ɛn beg am: ‘Duya, bia wit mi, a go pe yu ɔltin we a gɛt fɔ pe yu.’ If yu na bin di kiŋ, wetin yu bin fɔ dɔn du wit di slev?— Di kiŋ fil sɔri fɔ di slev. So di kiŋ fɔgiv am. I tɛl di slev se i nɔ nid fɔ pe am bak di mɔni, i nɔ fɔ ivin gi am wan pan di 60 milyɔn silva mɔni. Dat go dɔn mek di slev gladi bad bad wan!

Bɔt wetin di slev du afta dat? I go mit wan ɔda slev we gɛt fɔ pe am wan ɔndrɛd silva mɔni nɔmɔ. I bɔkul in kɔmpin slev ɛn bigin fɔ chok am, ɛn se: “Pe mi ɔl wetin yu gɛt fɔ pe mi!” Yu go ebul imajin se dis kayn pɔsin go du dat, afta we di kiŋ bin dɔn fɔgiv am fɔ di bɔku bɔku mɔni we i bin gɛt fɔ pe di kiŋ?—

Aw di slev bin trit in kɔmpin slev we nɔ bin ebul fɔ pe am?

Wɛl, di slev we bin gɛt fɔ pe in kɔmpin slev wan ɔndrɛd silva mɔni bin po. I nɔ bin ebul fɔ pe di mɔni wantɛm wantɛm. So i fɔdɔm na grɔn ɛn bigin fɔ beg in kɔmpin slev se: “Duya, bia wit mi, a go pe yu.” Yu tink se dis slev fɔ dɔn gi in kɔmpin mɔ tɛm fɔ lɛ i pe am?— Wetin yu bin fɔ du?—

Dis slev nɔ bin gud lɛk aw di kiŋ bin gud to am. I bin want in mɔni wantɛm wantɛm. Ɛn bikɔs in kɔmpin slev nɔ bin ebul fɔ pe am, i mek dɛn put am na jel. Ɔda slev dɛn bin si wetin apin, ɛn dɛn nɔ bin lɛk dat. Dɛn fil sɔri fɔ di slev we dɛn put na jel. So dɛn go mit di kiŋ ɛn tɛl am bɔt wetin apin.

Di kiŋ nɔ bin lɛk wetin bin apin. I vɛks bad pan dis slev we nɔ de fɔgiv. So i kɔl am ɛn tɛl am se: ‘Yu wikɛd slev, a nɔ bin  mek yu pe di mɔni we yu bin gɛt fɔ pe mi, bikɔs yu beg mi. Yusɛf bin fɔ sɔri fɔ yu kɔmpin we bin gɛt fɔ pe yu, lɛk aw a bin sɔri fɔ yu.’

Wetin di kiŋ bin du to di slev we nɔ bin fɔgiv in kɔmpin slev?

Di slev we nɔ fɔgiv in kɔmpin bin fɔ dɔn lan lɛsin frɔm di gud kiŋ. Bɔt i nɔ bin lan. So di kiŋ mek dɛn put di slev na jel te i pe bak di 60 milyɔn silva mɔni. Ɛn we i de na jel, i nɔ go ebul fɔ gɛt mɔni fɔ pe di kiŋ. So i go de de te i day.

As Jizɔs dɔn fɔ pul di stori so, i tɛl in disaypul dɛn se: ‘Na so Gɔd we na mi Papa we de na ɛvin go du ɛni wan pan una, if una nɔ fɔgiv una kɔmpin we du una bad, wit ɔl una at.’—Matyu 18:21-35.

Yu si, wi ɔl gɛt bɔku dɛt fɔ pe Gɔd. Wi layf sɛf sɛf na Gɔd gi wi am! So we wi luk wetin wi gɛt fɔ pe Gɔd, wi go se wetin  ɔda pipul dɛn gɛt fɔ pe wi nɔ bɔku. Wetin dɛn gɛt fɔ pe wi, jɔs fiba da wan ɔndrɛd silva mɔni we da slev bin gɛt fɔ pe in kɔmpin slev. Bɔt wetin wi gɛt fɔ pe Gɔd bikɔs wi de du bad bad tin dɛn, fiba lɛk di 60 milyɔn silva mɔni we di slev bin gɛt fɔ pe di kiŋ.

Gɔd rili gud. Pan ɔl we wi kin dɔn du bad tin dɛn, i de fɔgiv wi. I nɔ de mek wi pe fɔ dat bay we i de tek wi layf. Bɔt dis na di lɛsin we wi fɔ de mɛmba ɔltɛm: Gɔd go fɔgiv wi if wisɛf de fɔgiv ɔda pipul dɛn we de du wi bad. Yu nɔ tink se dis na impɔtant lɛsin we wi fɔ de tink bɔt ɔltɛm?—

Wetin yu go du if pɔsin aks yu fɔ fɔgiv am?

So if ɛnibɔdi du yu bad bɔt i beg yu ɛn se i sɔri, wetin yu go du? Yu go fɔgiv am?— Lɛ wi se i du am bɔku tɛm, yu go stil fɔgiv am?—

If wi na di pɔsin we de beg fɔ mek dɛn fɔgiv wi, wi go want mek di ɔda pɔsin fɔgiv wi, nɔto so?— So wi fɔ du di sem tin fɔ am. Wi nɔ fɔ jɔs se wi fɔgiv am bɔt wi fɔ fɔgiv am frɔm wi at. We wi du dat, wi de sho se wi rili want fɔ falamakata di Gret Ticha.

Fɔ no wetin mek i impɔtant fɔ de fɔgiv, lɛ wi rid Prɔvabs 19:11; Matyu 6:14, 15; ɛn Lyuk 17:3, 4.