Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 CHAPTA 17

Wetin Go Mek Pɔsin Gɛt Gladi At?

Wetin Go Mek Pɔsin Gɛt Gladi At?

Wetin mek Jiova na “Gɔd we gladi ɔltɛm”?

WI ƆL want fɔ gladi, nɔto so?— Bɔt bɔku pipul dɛn nɔ rili gladi. Yu no wetin mek?— Na bikɔs dɛn nɔ no di sikrit we go mek dɛn gɛt gladi at. Dɛn kin tink se fɔ gɛt bɔku prɔpati dɛn na in go mek dɛn gladi. Bɔt we dɛn dɔn gɛt dɛn tin ya, dɛn gladi at nɔ kin te.

Yu no di impɔtant sikrit we go mek pɔsin gɛt gladi at? Di Gret Ticha se: “Di pɔsin we de gi go gladi pas di pɔsin we dɛn gi.” (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20:35, NW) So, wetin go mek pɔsin gɛt gladi at?— Yɛs, na we i de gi ɛn du tin dɛn fɔ ɔda pipul dɛn. Yu no dat?—

Lɛ wi tink mɔ bɔt dis. Yu tink se Jizɔs bin tɔk se di pɔsin we dɛn de gi nɔ go gɛt gladi at?—  Nɔ, i nɔ bin tɔk dat. Yu lɛk we dɛn de gi yu gift, nɔto so?— Ɔlman lɛk dat. Wi kin gladi we dɛn gi wi fayn fayn tin dɛn.

Bɔt Jizɔs bin tɔk se di pɔsin we de gi, go gladi mɔ. So udat yu go se dɔn gi mɔ tin dɛn to pipul dɛn pas ɛni ɔda pɔsin?— Yɛs, na Jiova Gɔd.

Di Baybul se na Gɔd “gi ɔlman layf ɛn ɔltin we i want.” I de mek ren de kam ɛn di san sɛf de shayn, so dat di plant dɛn go gro ɛn wi go gɛt tin dɛn fɔ it. (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 14:17; 17:25) Na dat mek di Baybul se Jiova na “Gɔd we gladi ɔltɛm.” (Fɔs Lɛta To Timoti 1:11, NW) Wan pan di tin dɛn we de mek Gɔd gladi na we wi de gi sɔntin to ɔda pipul dɛn. Ɛn we wi gi, i kin mek wisɛf gladi.

Wetin go mek yu rili gladi pas we yu wangren de it wetin una dɔn mek?

Naw, wetin yu tink se yu gɛt we yu go gi to ɔda pipul dɛn? Wetin yu go se?— Sɔntɛnde yu nid mɔni fɔ bay gift. If na gift we yu go bay na shɔp, yu go gɛt fɔ pe fɔ am. So if yu want fɔ gi da kayn gift de, yu fɔ kip mɔni te yu ebul fɔ bay di gift.

Bɔt nɔto ɔl gift yu go nid fɔ bay na shɔp. Fɔ ɛgzampul, we di san kin dɔn wam, na datɛnde i go fayn fɔ gi pɔsin kol kol wata. Ɛn we yu gi kol wata to pɔsin we rili want fɔ drink, yu go gɛt gladi at bikɔs yu gi am sɔntin.

Sɔntɛm yu ɛn yu mama go mek akara. I go rili fayn. Bɔt wetin yu go du wit sɔm akara, we go mek yu rili gladi pas we yu  wangren it ɔl?— Yɛs, yu kin gi sɔm to wan pan yu padi dɛn. Yu go want fɔ du dat wan de?—

Di Gret Ticha ɛn in apɔsul dɛn bin no se pɔsin de gɛt gladi at if i de gi. Yu no wetin dɛn bin de gi to ɔda pipul dɛn?— Dɛn bin de gi di bɛst tin na di wɔl! Dɛn bin no di tru bɔt Gɔd, ɛn dɛn bin gladi fɔ tɛl ɔda pipul dɛn di gud nyus bɔt Gɔd. Dɛn nɔ bin de mek ɔda pipul dɛn gi mɔni fɔ wetin dɛn de gi dɛn.

Wan de, Pɔl ɛn wan in gud padi we na Lyuk bin mit wan uman we bin want fɔ gɛt di gladi at we pɔsin kin gɛt we i de gi. Dɛn mit am nia wan riva. Pɔl ɛn Lyuk bin go de bikɔs dɛn yɛri se ples de de fɔ pre. Ɛn fɔ tru, we dɛn go de, dɛn mit sɔm uman dɛn de pre.

Pɔl bigin fɔ tɛl dɛn uman dɛn ya di gud nyus bɔt Jiova Gɔd ɛn in Kiŋdɔm. Wan pan dɛn uman ya nem Lidia, ɛn i bin lisin gud gud wan. We Pɔl prich to dɛn dɔn, Lidia bin want fɔ du sɔntin fɔ sho se i rili lɛk di gud nyus we i dɔn yɛri. So i beg Pɔl ɛn Lyuk se: ‘Ɛnti una se a dɔn biliv Jiova gud gud wan, una kam de na mi os.’ Ɛn i mek dɛn go de na in os.—Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 16:13-15.

Wetin Lidia de tɛl Pɔl ɛn Lyuk?

Lidia bin gladi we Gɔd in savant dɛn go de na in os. I bin lɛk dɛn bikɔs dɛn bin ɛp am fɔ lan bɔt Jiova, Jizɔs, ɛn aw pɔsin go de sote go. I bin gladi we i ebul fɔ gi Pɔl ɛn Lyuk tin fɔ it ɛn say fɔ de. Di gi we Lidia bin de gi bin mek i gladi bikɔs i bin rili want fɔ du am. Dis na sɔntin we wi fɔ mɛmba. Sɔntɛm sɔmbɔdi go tɛl yu fɔ gi gift to pɔsin. Bɔt if wi nɔ rili want fɔ du am, di gi we wi de gi nɔ go mek wi gladi.

Wetin mek Lidia gladi fɔ gi Pɔl ɛn Lyuk?

Fɔ ɛgzampul, lɛ wi se yu gɛt sɔm swit dɛn we yu want fɔ it. If a tɛl yu mek yu gi sɔm to wan ɔda pikin, yu go gladi fɔ gi am?—  Bɔt lɛ wi se yu gɛt sɔm swit dɛn ɛn yu mit wan yu padi we yu rili lɛk, wetin yu go du? If na yusɛf sɛf disayd fɔ gi yu padi, yu tink se dat go mek yu gladi?—

Sɔntɛnde wi kin so lɛk pɔsin dat wi kin want fɔ gi am ɔltin we wi gɛt ɛn nɔ kip natin fɔ wisɛf. As wi de lɛk Gɔd mɔ ɛn mɔ, na da we de wi fɔ fil bɔt Am.

Wetin mek dis po uman gladi fɔ gi ɔl wetin i gɛt?

Di Gret Ticha bin sabi wan po uman we bin fil da we de. I bin si am na di tɛmpul we de na Jerusɛlɛm. Na tu smɔl kɔyn dɛn nɔmɔ i bin gɛt. Bɔt i put dɛn ɔl tu insay di bɔks we dɛn kin put mɔni na di tɛmpul. Nɔbɔdi nɔ fos am fɔ du am. Bɔku pipul dɛn we bin de de nɔ bin ivin no wetin i dɔn du. I du am bikɔs i bin rili lɛk Jiova. I bin gladi we i ebul fɔ gi sɔntin.—Lyuk 21:1-4.

Bɔku we dɛn de we wi kin ebul fɔ gi sɔntin. Us we dɛn yu tink bɔt?— If wi gi bikɔs wi rili want fɔ gi, wi go gladi. Na dat mek di Gret Ticha tɛl wi se: ‘Una go de gi.’ (Lyuk 6:38) If wi du dat, wi go mek ɔda pipul dɛn gladi. Ɛn wi go gladi pas dɛn!

Lɛ wi rid mɔ bɔt aw di gi we wi de gi go mek wi gladi, na Matyu 6:1-4; Lyuk 14:12-14; ɛn Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 9:7.