Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Fɔs Tin we Yu fɔ No

Fɔs Tin we Yu fɔ No

Insay dis tranga tɛm we wi de liv so, famili dɛn kin gɛt prɔblɛm. Bɔt yu tink se i pɔsibul fɔ mek yu gɛt gladi at na yu famili? Na tru se i nɔ izi, bɔt sɔntin de we go ɛp yu. Pan ɔl we dis buk nɔ de tɔk bɔt ɔl di prɔblɛm dɛn we de mit mared pipul dɛn, i gɛt advays dɛn frɔm di Baybul ɛn i sho wi aw fɔ du wetin dɛn advays ya se. If dɛn tek dɛn advays ya, i go ɛp dɛn fɔ gɛt gladi at na dɛn famili.