Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

MƆ TIN DƐN FƆ NO

Aw Pɔsin Go Ebul Lɛf fɔ Ple wit in Prayvet Pat?

Aw Pɔsin Go Ebul Lɛf fɔ Ple wit in Prayvet Pat?

Gɔd nɔ lɛk we pɔsin de ple wit in prayvet pat fɔ mek i fil lɛk se i de du mami ɛn dadi biznɛs. I kin mek pɔsin tink nɔmɔ fɔ satisfay insɛf ɛn i de ambɔg di we aw di pɔsin de tink. Pɔsin we gɛt dis abit go ivin de tink se i fɔ jɔs de yuz ɔda pipul dɛn fɔ du mami ɛn dadi biznɛs. Dis abit go mek di pɔsin want fɔ du mami ɛn dadi biznɛs wit ɔda pɔsin, pan ɔl we i nɔ lɛk di pɔsin. Ɛn ɛnitɛm we i want du mami ɛn dadi biznɛs bɔt nɔ gɛt pɔsin fɔ du am wit, i kin ple ple wit insɛf fɔ mek i fil fayn. Bɔt di satisfay we di pɔsin go satisfay, nɔ go te; i go fil fɔ du am bak. Di Baybul se lɛ wi ‘kil di tin we de insay wi at we de mek wi want fɔ du dɛn bad tin we ɔda pipul dɛn de du, lɛk fɔ liv fri ɔ dɔti layf; fɔ want man ɔ uman we nɔto wi yon; fɔ want fɔ du ɔl kayn bad tin.’ Bɔt dis abit go mek wi nɔ ebul fɔ du dat. I go mek wi want fɔ du dɛn tin ya.​—Lɛta Fɔ Kɔlɔse 3:5.

Di apɔsul Pɔl bin rayt se: “Mi padi dɛn . . . lɛ wi nɔ du ɛnitin we go mek wi bɔdi ɔ wi spirit nɔ klin, lɛ wi liv fɔ Gɔd nɔmɔ, ɛn lɛ wi sho pipul se wi de fred Gɔd.” (Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 7:1) If yu dɔn de tray tranga wan fɔ du wetin dis skripchɔ  se bɔt yu nɔ ebul, lɛ yu at nɔ pwɛl. Jiova rɛdi ɔltɛm fɔ “fɔgiv” yu ɛn ɛp yu. (Sam 86:5; Lyuk 11:9-13) If yu at de mɔna yu bikɔs yu de pan dis abit ɛn if yu de tray tranga wan fɔ lɛf dis abit, ilɛksɛf wan wantɛm yu de mistek du am, dat de sho se yu want fɔ lɛf di abit. Mɛmba bak se, “Gɔd pas wi at ɛn i no ɔltin.” (Jɔn In Fɔs Lɛta 3:20) Gɔd nɔ jɔs de luk di sin we pɔsin du, bɔt i de luk di pɔsin in at. Bikɔs Gɔd no ɔltin bɔt wi, i de lisin to wi wit sɔri at we wi de pre to am. So nɔ ɛva taya fɔ pre to Gɔd, lɛk we pikin kin go to in papa we i gɛt sɔntin we de mɔna am. Jiova go ɛp yu fɔ gɛt klin kɔnshɛns. (Sam 51:1-12, 17; Ayzaya 1:18) Bɔt yu nɔ fɔ jɔs pre ɛn sidɔm; yu gɛt fɔ du sɔntin. Fɔ ɛgzampul, na fɔ tray tranga wan fɔ avɔyd bad padi ɛn ɛnitin we de sho pɔsin we nekɛd ɔ we de sho pipul dɛn we de du mami ɛn dadi biznɛs. *

If yu stil nɔ ebul fɔ lɛf dis bad abit, duya na fɔ tɔk to yu mama ɛn papa we na Jiova Witnɛs ɔ tɛl pɔsin na di kɔngrigeshɔn we machɔ ɛn we kia bɔt yu. *​—Prɔvabs 1:8, 9; Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:14; Taytɔs 2:3-5.

^ par. 4 Wan fayn tin we sɔm pipul dɛn we gɛt kɔmpyuta dɔn du fɔ kɔntrol di we aw dɛn de yuz am na dat, dɛn dɔn put di kɔmpyuta na say we ɔlman de si am. Pantap dat, sɔm dɛn kin put kɔmpyuta program na dɛn kɔmpyuta we de blɔk sɔm bad tin dɛn. Bɔt no se, no kɔmpyuta program nɔ de we go ebul blɔk ɔlkayn bad tin.

^ par. 5 Fɔ no mɔ bɔt aw yu go ebul lɛf dis bad abit, na fɔ rid di Novɛmba 2006, Awake! na di say we gɛt di tɔpik: “Young People Ask . . . How Can I Conquer This Habit?” ɛn wan buk we dɛn kɔl Questions Young People Ask​—Answers That Work, Vɔlyum 1, frɔm pej 178 to pej 182.