Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

MƆ TIN DƐN FƆ NO

Ustɛm Uman dɛn fɔ Kɔba Dɛn Ed ɛn Wetin Mek Dɛn fɔ Du So?

Ustɛm Uman dɛn fɔ Kɔba Dɛn Ed ɛn Wetin Mek Dɛn fɔ Du So?

Ustɛm uman dɛn fɔ kɔba dɛn ed we dɛn de wɔship Gɔd, ɛn wetin mek dɛn fɔ du so? Lɛ wi si wetin Gɔd bin tɛl di apɔsul Pɔl fɔ rayt bɔt dis tɔpik. I sho wi aw wi go du di rayt tin we go briŋ ɔna to Gɔd. (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 11:3-16) Pɔl bin sho wi tri tin dɛn we wi fɔ tink bɔt: (1) di tin dɛn we di uman de du we fɔ mek i kɔba in ed, (2) di say we i de we i fɔ kɔba in ed, ɛn (3) di rizin we mek i fɔ kɔba in ed.

Di tin dɛn we di uman de du. Pɔl tɔk bɔt tu tin dɛn we fɔ mek uman kɔba in ed. Wan, na we i de pre, ɛn tu na we i de tich pipul dɛn Gɔd in wɔd. (Vas 4, 5) Prea na we fɔ tɔk to Gɔd we wi de wɔship am. So yu tink se Pɔl bin de tray fɔ se uman fɔ kɔba in ed ɛnitɛm we i de pre ɔ tich Gɔd in wɔd? Nɔ, nɔto dat Pɔl bin min. Di say we di uman de pre ɔ tich go ɛp am fɔ no if i fɔ kɔba in ed ɔ i nɔ fɔ kɔba am.

Di say we i de. Pɔl bin tɔk bɔt tu say dɛn we uman fɔ de we i fɔ kɔba in ed. Wan, na di famili, ɛn tu na di  kɔngrigeshɔn. I se: “Na di man de oba in wɛf . . . Ɛni uman we nɔ de kɔba in ed wɛn i de pre ɔ wɛn i de tɛl pipul Gɔd in wɔd wɛn dɛn ɔl gɛda fɔ pre, de mek in man shem.” (Vas 3, 5) Insay di famili, na di man, Jiova dɔn put oba di uman. Di uman go mek in man shem if i nɔ de obe ɛn rɛspɛkt am, ɔ if i de du di wok we Jiova dɔn gi di man fɔ du. Fɔ ɛgzampul, if i gɛt fɔ stɔdi di Baybul wit ɔda pɔsin we in man de de, i fɔ kɔba in ed fɔ sho rɛspɛkt fɔ in man. I fɔ du am ilɛksɛf in man baptayz ɔ i nɔ baptayz bikɔs na di man Gɔd dɔn put oba ɔlman na di famili. * If i gɛt fɔ pre ɔ tich di Baybul usay in smɔl bɔy pikin we dɔn baptayz, de, i fɔ kɔba in ed. I nɔ de du dis bikɔs na di pikin de oba di famili, bɔt bikɔs na di man dɛn we dɔn baptayz, Jiova dɔn put oba di kɔngrigeshɔn.

Pɔl bin tɔk bɔt wetin di uman go du if i de na di kɔngrigeshɔn. I bin se: “If ɛnibɔdi want fɔ agyu bɔt dat, a go jɛs tɛl am se frɔm tɛm na di rul dat we uman ɛn man de kip wɛn wi de pre na wi chɔch, ɛn na di rul dat we dɛn ɔda Kristiɛn dɛn de kip wɛn dɛn de pre na dɛn yon chɔch.” (Vas 16) Na man dɛn nɔmɔ we dɔn baptayz kin de oba di kɔngrigeshɔn. (Fɔs Lɛta To Timoti 2:11-14; Di Ibru Pipul Dɛn 13:17) Ɛn na man dɛn nɔmɔ dɛn de pik fɔ bi ɛlda ɛn ministerial savant. Dɛn de pik dɛn fɔ mek dɛn kia fɔ Gɔd in pipul dɛn. (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20:28) Wan wantɛm, sɔntin kin apin we kin mek Kristian uman du di wok we na brɔda dɛn nɔmɔ we dɔn baptayz fɔ du. Fɔ ɛgzampul, Kristian uman kin ol mitin fɔ fil savis if baptayz man nɔ de. * Ɛn i kin stɔdi di Baybul wit pɔsin usay brɔda de. We i de du dɛn tin ya, i fɔ kɔba in ed fɔ sho se i de du sɔntin we na man dɛn nɔmɔ fɔ du.

Apat frɔm wetin wi dɔn tɔk, bɔku tin dɛn de we sista dɛn kin du we dɛn de wɔship Gɔd we dɛn nɔ nid fɔ kɔba dɛn  ed. Fɔ ɛgzampul, i nɔ nid fɔ kɔba in ed we i de gi kɔmɛnt na mitin, we i de na fil savis wit in man ɔ ɔda baptayz brɔda, ɔ we i de stɔdi ɔ pre wit in pikin dɛn we nɔ baptayz yet. Bɔku kwɛstyɔn dɛn de we pipul dɛn kin aks bɔt usay uman fɔ kɔba in ed ɔ usay i nɔ fɔ kɔba in ed. If sista nɔ shɔ bɔt wetin fɔ du, i kin rid mɔ bɔt dis na ɔda buk dɛn. * If i stil nɔ shɔ ɔ if in kɔnshɛns tɛl am fɔ kɔba in ed, i nɔ bad, jɔs lɛk aw wi de si na di pikchɔ.

Di rizin we mek i fɔ kɔba in ed. Insay vas 10, wi go lan bɔt tu rizin dɛn we mek Kristian uman dɛn go want fɔ kɔba dɛn ed. I se: “Fɔseka we di enjɛl dɛn de luk wi, uman fɔ kɔba in ed fɔ sho se na in de ɔnda man.” Fɔ kɔba ed na wan we fɔ lɛ uman dɛn sho se dɛn gri se na man dɛn we dɔn baptayz, Jiova dɔn put oba di kɔngrigeshɔn. I de sho bak se dɛn lɛk Jiova ɛn want fɔ fetful to am. Di vas tɔk bɔt ɔda tin we mek uman dɛn fɔ kɔba dɛn ed. I se, “fɔseka we di enjɛl dɛn de luk wi.” Aw di kɔba we uman dɛn fɔ kɔba dɛn ed kin afɛkt di enjɛl dɛn?

Di enjɛl dɛn lɛk fɔ si we ɔlman de obe Jiova na ɛvin ɛn na di wɔl. Dɛn kin bɛnifit we mɔtalman de obe Jiova. Di enjɛl dɛn bak gɛt fɔ put dɛnsɛf ɔnda Jiova. Bɔt na tin we sɔm enjɛl dɛn nɔ bin ebul du trade. (Jud In Lɛta 6) Di enjɛl dɛn kin si uman dɛn we sabi bɔku tin na layf ɔ we gɛt sɛns pas sɔm baptayz man dɛn, bɔt di uman dɛn kin stil rɛdi fɔ put dɛnsɛf ɔnda di man dɛn we Gɔd dɔn put oba di kɔngrigeshɔn. Sɔntɛnde, di uman na anɔyntɛd Kristian we gɛt fɔ go de wit Jizɔs na ɛvin. Dɛn uman ya gɛt fɔ go du wok we pas  di enjɛl dɛn wok ɛn dɛn go rul wit Krays na ɛvin. Dis na fayn ɛgzampul fɔ di enjɛl dɛn! Di enjɛl dɛn de wach wetin sista dɛn de du. So i rili fayn fɔ mek ɔl di sista dɛn sho se dɛn de obe Jiova ɛn put dɛnsɛf ɔnda am.

^ par. 5 Kristian uman we dɔn mared nɔ fɔ pre lawd wan we in man we dɔn baptayz de de, pas nɔmɔ if in man nɔ ebul tɔk bikɔs i sik bad.

^ par. 6 Sista nid fɔ kɔba in ed we i de stɔdi pɔsin di Baybul usay ɔnbaptayz pɔblisha we nɔto in man, de.

^ par. 7 If yu want fɔ no mɔ, na fɔ rid di Fɛbwari 1, 2015, Wachtawa, pej 31; Julay 15, 2002, Wachtawa, pej 26 ɛn pej 27; ɛn di Fɛbwari 15, 1977, Wachtawa, pej 125 to pej 128.