Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 CHAPTA 10

Mared Na Gift we Gɔd Dɔn Gi Wi

Mared Na Gift we Gɔd Dɔn Gi Wi

“Tri rop go at fɔ kɔt.”—ƐKLIZIASTIS 4:​12.

1, 2. (a) Wetin pipul dɛn we jɔs mared kin op fɔ gɛt? (b) Us kwɛstyɔn dɛn wi go tɔk bɔt insay dis chapta?

IMAJIN wan yawo ɛn ɔkɔ we gladi di de we dɛn de mared. Dɛn kin tink bɔt wetin gɛt fɔ apin to dɛn tumara bambay ɛn dɛn de op se bɔku gud tin go apin to dɛn. Dɛn op se dɛn go gɛt gladi-at ɛn dɛn mared-os go las.

2 Bɔku mared-os dɛn we kin stat fayn nɔ kin kɔntinyu fɔ de da we de. Fɔ lɛ mared-os go las ɛn kɔntinyu fɔ gɛt gladi-at, di maredman ɛn in wɛf nid Gɔd fɔ gayd dɛn. So lɛ wi tɔk bɔt di Baybul in ansa to dɛn kwɛstyɔn dɛn ya: Wetin na sɔm pan di bɛnifit dɛn we pɔsin go ɛnjɔy na in mared-os? If yu want fɔ mared, aw yu go pik di rayt pɔsin fɔ mared? Aw yu go bi gud maredman ɔ mareduman? Ɛn wetin go ɛp mared-os fɔ las?—Rid Prɔvabs 3:​5, 6.

A FƆ MARED?

3. Yu tink se pɔsin nid fɔ mared fɔ gɛt gladi-at? Ɛksplen.

3 Sɔm pipul dɛn biliv se pɔsin nɔ go gɛt gladi-at if i nɔ mared. Bɔt dis nɔto tru. Jizɔs bin tɔk se di  wan dɛn we nɔ mared gɛt gift. (Matyu 19:​11, 12, NW) Ɛn di apɔsul Pɔl bin tɔk se bɛnifit dɛn de we pɔsin go gɛt if i nɔ mared. (Fɔs Lɛta fɔ Kɔrint 7:​32-38, NW) So i lɛf to yu fɔ disayd fɔ mared. Nɔ alaw yu padi dɛn, yu famili ɔ yu kɔlchɔ fɔ mɔna yu fɔ mared.

4. Wetin na sɔm pan di bɛnifit dɛn we gud mared-os gɛt?

4 Di Baybul se mared na gift we Gɔd dɔn gi wi ɛn i gɛt sɔm bɛnifit dɛn. We Jiova bin de tɔk bɔt di fɔs man we nem Adam, i tɔk se: “I nɔ gud fɔ mek di man in wangren de. A go mek sɔmbɔdi we dɛn tu go de, fɔ ɛp am.” (Jɛnɛsis 2:​18) Jiova bin mek Iv fɔ lɛ i bi Adam in wɛf, ɛn dɛn bin bi di fɔs famili. If maredman ɛn mareduman gɛt pikin dɛn, di mared-os fɔ bi gud say fɔ tren di pikin dɛn. Fɔ gɛt pikin dɛn nɔto in na di men tin fɔ mared.—Sam 127:​3; Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 6:​1-4.

5, 6. Aw mared-os go tan lɛk “tri rop” we dɛn tay togɛda?

5 Kiŋ Sɔlɔmɔn bin rayt se: “I bɛtɛ fɔ tu pipul fɔ wok pas wan, bikɔs dɛn go gɛt bɛtɛ bɛnifit fɔ dɛn wok. Bikɔs if wan pɔsin fɔdɔm, di ɔda wan go es am ɔp; bɔt trɔbul go mit di wan we in wangren de wok; we i go fɔdɔm, nɔbɔdi nɔ go de fɔ es am . . .  Tri rop go at fɔ kɔt.”—Ɛkliziastis 4:​9-12.

6 Na tu tayt padi dɛn we de ɛp dɛnsɛf, ɛnkɔrej dɛnsɛf, ɛn protɛkt dɛnsɛf kin mek gud mared-os. Lɔv kin mek di mared-os strɔng, bɔt di mared go kɔntinyu fɔ go bifo if di maredman ɛn in wɛf de sav Jiova. Dɔn dɛn mared go tan lɛk “tri rop,” we dɛn tay tayt wan togɛda. Da kayn rop de rili strɔng pas we  dɛn tay tu rop togɛda. Di mared-os go go bifo we Jiova de de.

7, 8. Us advays dɛn Pɔl bin gi bɔt mared?

7 Afta we tu pipul dɛn mared, dɛn kin ɛnjɔy fɔ satisfay dɛnsɛf bay we dɛn de du mami ɛn dadi biznɛs. (Prɔvabs 5:​18) Bɔt if pɔsin mared jɔs fɔ satisfay insɛf nɔmɔ, i nɔ go ebul fɔ pik di rayt pɔsin we i fɔ mared. Na dat mek di Baybul se pɔsin nɔ fɔ mared we i tu yɔŋ bikɔs dat na di tɛm we i kin fil fɔ du mami ɛn dadi biznɛs bad bad wan. (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 7:​36) I bɛtɛ fɔ lɛ di pɔsin wet te di tɛm we i kin fil fɔ du mami ɛn dadi biznɛs bad bad wan pas fɔs bifo i mared. Na da tɛm de di pɔsin go ebul fɔ tink fayn wan ɛn i go ebul fɔ pik di rayt pɔsin fɔ mared.—Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 7:​9; Jems 1:​15.

8 If yu de tink fɔ mared, i go fayn fɔ mek yu tink bɔt wetin rili de insay mared ɛn fɔ no se ɔl mared-os gɛt in yon prɔblɛm. Pɔl bin se di wan dɛn we mared kin gɛt “trɔbul.” (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 7:​28) Ivin di bɛst mared kin gɛt prɔblɛm dɛn we nɔ kin rili izi. So if yu disayd se yu want fɔ mared, mek shɔ se yu pik di rayt pɔsin fɔ mared.

UDAT A FƆ MARED?

9, 10. Wetin go apin if pɔsin we de wɔship Jiova mared to sɔmbɔdi we nɔ de wɔship Jiova?

9 Wan impɔtant advays [prinsipul] na di Baybul we pɔsin fɔ mɛmba we i de fɛn udat fɔ mared na: “Una nɔ fɔ jɔyn an wit dɛn pipul we nɔ biliv Gɔd lɛkɛ se una ɔl na wan.” (Sɛkɛn Lɛta Fɔ Kɔrint 6:​14) Pɔl bin yuz dis ɛgzampul we i tink bɔt wetin dɛn kin du  na fam. If tu animal dɛn nɔ gɛt di sem sayz ɛn trɛnk, di fama nɔ de tay dɛn togɛda fɔ lɛ dɛn wok na di fam. I nɔ go fayn fɔ lɛ dɛn put dɛn togɛda bikɔs dɛn ɔl tu go sɔfa. Semweso, if pɔsin we de wɔship Jiova mared to sɔmbɔdi we nɔ de wɔship Jiova, dɛn go gɛt bɔku prɔblɛm na dɛn mared-os. So di Baybul gi wi fayn advays se wi fɔ mared nɔmɔ to pɔsin “we biliv di Masta.”—Fɔs Lɛta fɔ Kɔrint 7:​39, NW.

10 Sɔntɛnde, sɔm Kristian dɛn kin fil se i bɛtɛ fɔ mared to pɔsin we nɔ de wɔship Jiova pas fɔ de in wangren. Bɔku tɛm we pɔsin disayd nɔ fɔ du wetin di Baybul se, i kin ɛnd ɔp fɔ gɛt pen ɛn pwɛl at. As Jiova in savant dɛn, fɔ sav Jiova fɔ bi di tin we impɔtant pas ɔl na wi layf. Aw yu go fil if yu ɛn di pɔsin we yu mared to nɔ de jɔyn an fɔ du di tin we impɔtant pas ɔl na yu layf? Bɔku dɔn disayd se bifo dɛn mared to pɔsin we nɔ lɛk Jiova ɛn we nɔ de sav am, i go bɛtɛ fɔ lɛ dɛn de so ɛn nɔ mared.—Rid Sam 32:​8.

11. Aw yu go tek tɛm pik di rayt pɔsin fɔ mared?

11 Dis nɔ min se na ɔlman we de sav Jiova go bi gud man ɔ gud wɛf fɔ yu. If yu want fɔ mared, na fɔ luk fɔ pɔsin we yu rili lɛk ɛn we una ɔl tu gri. Wet te yu fɛn pɔsin we want fɔ du di sem tin we yu want fɔ du na layf ɛn we de put Gɔd in wok fɔs na in layf. Tek tɛm rid ɛn tink gud wan bɔt di advays dɛn bɔt mared we di fetful slev de gi na wi buk ɛn magazin dɛn.—Rid Sam 119:​105.

12. Wetin wi kin lan frɔm di Baybul bɔt aw mama ɛn papa dɛn kin pik di wan we go mared dɛn pikin?

12 Insay sɔm kɔlchɔ dɛn, na kɔmɔn tin fɔ lɛ mama  ɛn papa fɛn pɔsin we go mared dɛn bɔypikin ɔ galpikin. Sɔm pipul dɛn biliv se mama ɛn papa dɛn no di bɛst tin fɔ dɛn pikin. Dis na bin kɔmɔn tin bak insay di tɛm we dɛn bin de rayt di Baybul. So if yu famili disayd fɔ fala da sem kɔlchɔ de, di Baybul kin ɛp mama ɛn papa dɛn fɔ no di kwaliti dɛn we dɛn fɔ luk fɔ. Fɔ ɛgzampul, we Ebraam bin de luk fɔ uman we go mared to in bɔypikin Ayzak, wan men tin we i bin de luk fɔ na pɔsin we lɛk Jiova. Nɔto mɔni ɔ udat i bi na layf.—Jɛnɛsis 24:​3, 67; luk Ɛndnot 25 na pej 250.

 AW A GO RƐDI MISƐF FƆ MARED?

13-15. (a) If man want fɔ mared, aw i go rɛdi insɛf fɔ bi gud maredman? (b) Aw uman go rɛdi insɛf fɔ bi gud wɛf?

13 If yu plan fɔ mared, mek shɔ se yu rɛdi. Sɔntɛnde, yu go tink se yu rɛdi fɔ mared, bɔt lɛ wi tɔk bɔt wetin i rili min fɔ rɛdi fɔ mared. Di ansa we yu go gɛt go mek yu sɔprayz.

Tek tɛm rid ɛn tink gud gud wan bɔt di advays dɛn we Gɔd in Wɔd de gi bɔt mared

14 Di Baybul sho se maredman ɛn mareduman gɛt difrɛn wok dɛn fɔ du na di famili. So i rili mek sɛns fɔ no se fɔ lɛ pɔsin rɛdi insɛf fɔ mared kin min difrɛn tin fɔ man ɛn fɔ uman. If di man de tink fɔ mared, i nid fɔ aks insɛf if i rɛdi fɔ de oba in famili. Jiova want maredman fɔ kia fɔ in wɛf ɛn in pikin dɛn, bay we i de gi dɛn wetin dɛn nid ɛn no aw dɛn de fil. Di tin we impɔtant pas ɔl na dat, na di man nid fɔ tek di lid fɔ lɛ in famili go wɔship Gɔd. Di Baybul se man we nɔ de kia fɔ in famili “wɔs pas pɔsin we nɔ gɛt fet.” (Fɔs Lɛta to Timoti 5:​8, NW) So if yu na man we want fɔ mared, tink bɔt aw yu go fala dis advays na di Baybul: “Mek yu plan gud, mek yu fam ɛn plant bifo yu de se yu de bil os.” Dat min se, bifo yu de mared, mek shɔ se yu go ebul fɔ bi di kayn maredman we Jiova want yu fɔ bi.—Prɔvabs 24:​27.

15 If uman want fɔ mared, i go fayn fɔ mek i aks insɛf if i rɛdi fɔ du di wok we mareduman gɛt ɛn fɔ bi mama. Di Baybul tɔk bɔt sɔm we dɛn we gud wɛf fɔ kia fɔ in man ɛn in pikin dɛn. (Prɔvabs 31:​10-31) Tide, bɔku maredman ɛn mareduman dɛn de tink nɔmɔ bɔt wetin dɛn man ɔ dɛn wɛf go du fɔ dɛn. Bɔt  Jiova want wi fɔ tink bɔt wetin wi go du fɔ wi man ɔ wi wɛf.

16, 17. If yu want fɔ mared, wetin yu fɔ tink bɔt gud gud wan?

16 Bifo yu mared, tink gud wan bɔt wetin Jiova se maredman ɛn mareduman fɔ du. Fɔ de oba yu famili nɔ min se di man fɔ de tek advantej pan in famili bay we i nɔ de gi dɛn wetin dɛn nid ɔ i nɔ kia bɔt aw dɛn de fil. Gud maredman de falamakata Jizɔs, bikɔs Jizɔs na pɔsin we de trit di wan dɛn we de fala am fayn. (Lɛta fɔ Ɛfisɔs 5:​23, NW) Di uman bak nid fɔ tink bɔt wetin i min fɔ sɔpɔt in man we i disayd fɔ du sɔntin ɛn fɔ jɔyn an wit am. (Lɛta Fɔ Rom 7:​2) Di uman nid fɔ aks insɛf if i go gladi fɔ put insɛf ɔnda in man pan ɔl we i nɔ pafɛkt. If i tink se i nɔ go ebul du dat, i go bɛtɛ fɔ mek i disayd nɔ fɔ mared yet.

17 Maredman ɛn mareduman dɛn nid fɔ bisin mɔ bɔt aw dɛn go mek dɛn man ɔ dɛn wɛf gladi. (Rid Lɛta Fɔ Filipay 2:​4.) Pɔl bin rayt se: “Una fɔ lɛk una wɛf jɔs lɛk aw una lɛk unasɛf; ɛn di wɛf dɛn fɔ rili rɛspɛkt dɛn man.” (Lɛta fɔ Ɛfisɔs 5:​21-33, NW) Man ɛn uman dɛn nid pɔsin we go lɛk dɛn ɛn rɛspɛkt dɛn. Bɔt fɔ lɛ di mared-os go bifo, di man rili nid fɔ no se in wɛf rɛspɛkt am, ɛn di uman rili nid fɔ no se in man lɛk am.

18. Wetin mek man ɛn uman we lɛk dɛnsɛf nid fɔ tek tɛm we dɛn de wach dɛnsɛf fɔ mared?

18 Di tɛm we man ɛn uman de wach dɛnsɛf fɔ mared, fɔ bi tɛm we dɛn fɔ ɛnjɔy as dɛn de no dɛnsɛf mɔ ɛn mɔ. Na tɛm bak fɔ mek dɛn no udat dɛn rili bi ɛn fɔ mek dɛn ɔnɛs to dɛnsɛf so dat dɛn go disayd if  dɛn go rili want fɔ spɛn dɛn layf togɛda. Insay dis tɛm, di man ɛn di uman fɔ lan fɔ tɔk to dɛnsɛf ɛn tray fɔ no wetin de na di ɔda pɔsin in at. As dɛn de lɛk dɛnsɛf mɔ ɛn mɔ, na so dɛn go want fɔ sho lɔv to dɛnsɛf mɔ ɛn mɔ. Bɔt dɛn nid fɔ kɔntrol di we aw dɛn de sho lɔv to dɛnsɛf bifo dɛn mared so dat dɛn nɔ go du sɔntin we go pwɛl Jiova in lɔ. Tru lɔv go ɛp dɛn fɔ kɔntrol dɛnsɛf ɛn i go mek dɛn nɔ du ɛnitin we go ambɔg dɛn padi biznɛs wit dɛnsɛf ɛn wit Jiova.—Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 4:​6.

Di tɛm we man ɛn uman de wach dɛnsɛf fɔ mared, i fayn fɔ mek dɛn go de tɔk to dɛnsɛf

 WETIN YU GO DU FƆ MEK YU MARED LAS?

19, 20. Aw Kristian dɛn de si mared?

19 Bɔku buk ɛn fim dɛn stori kin ɛnd fayn we di man ɛn uman mared. Na pan stori buk ɔ fim nɔmɔ dis kin apin bikɔs mared nɔto di ɛnd, na di biginin. Jiova want mared fɔ las.—Jɛnɛsis 2:​24.

20 Tide, bɔku pipul dɛn si mared as tin we nɔ fɔ las. I izi fɔ lɛ pɔsin mared ɛn dayvɔs. Sɔm pipul dɛn kin fil se we prɔblɛm bigin, na tɛm dat fɔ lɛ dɛn lɛf dɛn maredman ɔ mareduman ɛn dayvɔs. Bɔt mɛmba di ɛgzampul we di Baybul gi fɔ se we dɛn tay tri rop togɛda, i kin rili strɔng. Da kayn rop de nɔ kin rili izi fɔ kɔt ilɛk aw pɔsin tray fɔ kɔt am. So we wi luk to Jiova fɔ ɛp wi, wi mared-os go las. Jizɔs bin tɔk se: “Mek nɔbɔdi nɔ pat man ɛn uman we Gɔd dɔn jɔyn lɛkɛ wan pɔsin.”—Matyu 19:​6.

21. Wetin go ɛp maredman ɛn mareduman fɔ lɛk dɛnsɛf?

21 Wi ɔl gɛt gud abit ɛn bad abit dɛn. I izi fɔ lɛ wi pe atɛnshɔn pan di bad abit dɛn we ɔda pɔsin gɛt, mɔ di wan we wi mared to. If wi de du dat, wi nɔ go gɛt gladi-at. Bɔt if wi de pe atɛnshɔn mɔ pan di gud kwaliti dɛn we wi man ɔ wi wɛf gɛt, wi go gɛt gladi-at na wi mared-os. Yu tink se i fayn fɔ de si wi man ɔ wɛf dis kayn we? Yɛs! Jiova no se wi nɔ pafɛkt, bɔt stil, i de pe atɛnshɔn mɔ pan wi gud kwaliti dɛn. Imajin if Jiova nɔ bin de du dat! Wan pan di man dɛn we rayt di Sam buk bin tɔk se: “PAPA GƆD, if yu bin de kɔnt ɔl di bad we wi de du, PAPA GƆD [“Jiova,” NW], udat fit fɔ tinap  bifo yu?” (Sam 130:​3) Maredman ɛn mareduman kin falamakata Jiova bay we dɛn de luk fɔ di gud kwaliti dɛn we dɛn man ɔ wɛf gɛt ɛn tray fɔ fɔgiv dɛnsɛf kwik kwik wan.—Rid Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 4:​32.

22, 23. Aw Ebraam ɛn Sera sɛt fayn ɛgzampul fɔ di wan dɛn we mared?

22 As tɛm de go, di mared-os kin strɔng mɔ ɛn mɔ.  Ebraam ɛn Sera bin gɛt gladi-at na dɛn mared-os ɛn dɛn mared-os bin las. Di tɛm we Jiova bin tɛl Ebraam fɔ lɛf in om-tɔŋ we nem Ɔ, i go bi se Sera bin dɔn pas 60 ia. Imajin aw i nɔ bin izi fɔ Sera fɔ lɛf in fayn fayn os ɛn go de na tɛnt. Bɔt Sera na bin gud padi ɛn gud mareduman to in man, ɛn i bin rili rɛspɛkt in man. So i bin de sɔpɔt di tin dɛn we Ebraam bin de disayd fɔ du ɛn ɛp fɔ mek tin go bifo.—Jɛnɛsis 18:​12; Pita In Fɔs Lɛta 3:​6.

23 Bɔt fɔ gɛt gud mared-os nɔ rili min se di man ɛn in wɛf go gri pan ɔltin ɔltɛm. Wantɛm, we Ebraam nɔ bin gri wit wetin Sera bin tɛl am, Jiova bin tɛl Ebraam se: “Mek i du ɛnitin we Sera se.” Ebraam bin du wetin Jiova bin tɛl am, ɛn ɔltin bin ɛnd ɔp fayn. (Jɛnɛsis 21:​9-13) So nɔ fil bad if sɔntɛnde yu ɛn di pɔsin we yu mared to nɔ gri pan sɔntin. Wan impɔtant tin na dat, pan ɔl we una nɔ kin gri pan sɔntin una kin stil trit unasɛf wit rɛspɛkt ɛn lɔv.

Una go de yuz Gɔd in Wɔd ɔltɛm frɔm di tɛm we una mared

24. Aw wi mared-os go briŋ prez to Jiova?

24 Insay di Kristian kɔngrigeshɔn, bɔku bɔku pipul dɛn de we gɛt gladi-at na dɛn mared-os. So if yu want fɔ mared, mɛmba se fɔ pik di pɔsin we yu want fɔ mared na wan pan di impɔtant tin dɛn we yu go disayd fɔ du na yu layf. Na tin we go afɛkt yu te go, so i fayn fɔ mek yu luk to Jiova fɔ gayd yu. Dɔn yu go ebul fɔ pik di rayt pɔsin fɔ mared, rɛdi yusɛf gud gud wan fɔ mared layf, ɛn wok tranga wan fɔ gɛt strɔng mared-os we go briŋ prez to Jiova.