Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 18

Bi Gɔd in Padi Sote Go!

Bi Gɔd in Padi Sote Go!

Yu fɔ du sɔmtin fɔ gɛt padi ɛn yu fɔ du sɔmtin fɔ mek yu ɛn yu padi las. Gɔd go blɛs yu bɔku wan fɔ ɔl wetin yu de du fɔ mek yu ɛn in kɔntinyu fɔ bi padi. Jizɔs bin tɛl di wan dɛn we biliv am se: Di “tru bɔt Gɔd . . . go mek una fri.” (Jɔn 8:32) Wetin dis min?

Yu go ɛnjɔy fridɔm naw. Yu go fri frɔm ɔl dɛn lay lay tɔk we Setan de prɛd. Pipul dɛn we nɔ no Jiova nɔ gɛt op, bɔt yu go gɛt op if yu no bɔt Jiova. (Lɛta Fɔ Rom 8:22) Gɔd in padi dɛn nɔ de “fred fɔ day.”—Di Ibru Pipul Dɛn 2:14, 15.

Yu go ɛnjɔy fridɔm insay Gɔd in nyu wɔl. Insay Paradays na dis wɔl, wa, sik ɛn dɛn pipul we de brɔk lɔ nɔ go de. Pipul dɛn nɔ go po ɛn angri igen, dɛn nɔ go ol ɛn day igen. Natin nɔ go de we wi go fred, nɔbɔdi nɔ go trit in kɔmpin bad ɛn ɔlman go du wetin rayt. Di Baybul se Gɔd go satisfay ɔl wetin i mek na di wɔl.—Sam 145:16.

 Gɔd in padi dɛn go de sote go. Gɔd go gi di wan dɛn we want bi in padi fayn fayn tin, dat na layf we go de sote go. (Lɛta Fɔ Rom 6:23) Jɛs tink bɔt wetin yu go ɛnjɔy we yu gɛt layf we nɔ de dɔn!

Yu go gɛt tɛm fɔ du bɔku tin dɛn. Sɔmtɛm yu go want lan aw fɔ ple myuzik, ɔ aw fɔ drɔ fayn fayn tin dɛn, ɔ yu go ivin want lan bɔt difrɛn animal ɛn flawa dɛn. Sɔmtɛm yu go want travul ɛn si difrɛn ples ɛn pipul dɛn. Yu go ebul du ɔl dɛn tin ya we yu gɛt layf we go de sote go!

Yu go gɛt tɛm fɔ mek bɔku padi. We yu gɛt layf we go de sote go, yu go no ɔda pipul dɛn we dɔn bi Gɔd in padi. Yu go sabi di tin dɛn we dɛn sabi, ɛn dɛn fayn trik dɛn we dɛn gɛt, ɛn dɛnsɛf go bi yu padi. Yu go lɛk dɛn, ɛn dɛnsɛf go lɛk yu. (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 13:8) We yu gɛt layf we nɔ de dɔn, yu go gɛt chans fɔ mek ɔlman padi na di wan ol wɔl! Di tin we fayn pas ɔl dis, na we yu padi biznɛs wit Jiova go de tayt as tɛm de go. Yu kin bi Gɔd in padi sote go!