Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 MƆ TIN DƐN FƆ NO

Wetin Na Jɔjmɛnt De?

Wetin Na Jɔjmɛnt De?

AW Jɔjmɛnt De gɛt fɔ tan lɛk? Bɔku pipul dɛn tink se wi ɔl go tinap bifo Gɔd. Dɔn Gɔd go bigin jɔj wi wan bay wan. Ɛn dɛn tink bak se di wan dɛn we du gud go go ɛnjɔy na ɛvin, ɛn di wan dɛn we du bad go bɔn na faya sote go. Bɔt di Baybul tɔk difrɛn tin bɔt Jɔjmɛnt De. Gɔd in Wɔd sho wi se Jɔjmɛnt De nɔto tɛm we wi fɔ fred, bɔt i se na tɛm we wi go gɛt op, ɛn we mɔtalman go pafɛkt bak.

Insay Rɛvɛleshɔn 20:​11, 12, di apɔsul Jɔn sho wi aw Jɔjmɛnt De go tan lɛk. I se: “Wɛn dat pas, na de a si wan big wayt chia we kiŋ kin sidɔm fɔ rul ɛn di pɔsin we sidɔm pan am. Ɛvin ɛn di wɔl jɛs lɔs bifo am; nɔbɔdi nɔ si dɛn igen. Dɛn a si dɛn pipul we bin dɔn day, dɛn bigman ɛn dɛn ɔdinari pipul, dɛn ɔl tinap bifo di chia. Sɔmbɔdi opin sɔm buk dɛn, dɔn i opin wan ɔda buk we dɛn pipul we gɛt layf sote go dɛn nem bin rayt.” Wetin Gɔd go yuz fɔ jɔj? Gɔd go yuz “di tin dɛn we rayt na di buk dɛn fɔ jɔj di wan dɛn we dɔn day fɔ di tin dɛn we dɛn du.” (Rɛvɛleshɔn 20:​12b, NW)

Na Jiova Gɔd na di Jɔj we pas ɔl di ɔda jɔj dɛn fɔ mɔtalman. Bɔt i dɔn gi dis wok to ɔda pɔsin. Insay Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 17:​31, di apɔsul Pɔl se “Gɔd dɔn put tɛm we i go jɔj ɔlman  ɛn nɔbɔdi nɔ go kɔmplen se Gɔd nɔ jɔj am tret. Gɔd dɔn pik di wan we go jɔj ɔlman.” Di pɔsin we Gɔd dɔn pik fɔ jɔj na Jizɔs Krays. (Jɔn 5:​22) Bɔt ustɛm Jɔjmɛnt De go bigin? Ɛn aw lɔng i go tek?

Wan buk na di Baybul we nem Rɛvɛleshɔn sho wi se Jɔjmɛnt De go bigin afta di wɔ we di Baybul kɔl Amagɛdɔn. Dat na di tɛm we Gɔd go dɔn pul ɔl di bad pipul dɛn na di wɔl. * (Rɛvɛleshɔn 16:​14, 16; 19:​19–20:​3) Afta Amagɛdɔn, Gɔd go put Setan ɛn in dɛbul dɛn insay wan dip dip ol we nɔ gɛt bɔtɔm, fɔ wan tawzin ia. Insay da tɛm de, di 144,000 pipul dɛn we bin dɔn go na ɛvin, dɛnsɛf go bi jɔj dɛn ɛn dɛn go “rul wit Krays fɔ wan tawzin ia.” (Rɛvɛleshɔn 14:​1-3; 20:​1-4; Lɛta Fɔ Rom 8:​17) Jɔjmɛnt De nɔto tin we go apin kwik kwik wan ɛn tek 24 awa fɔ dɔn. Bɔt i go de fɔ wan tawzin ia.

Insay da wan tawzin ia tɛm de, Jizɔs Krays “go jɔj dɛn wan we nɔ day yet ɛn dɛn wan we dɔn day.” (Sɛkɛn Lɛta To Timoti 4:​1) We di Baybul tɔk bɔt “dɛn wan we nɔ day yet,” i min di “bɔku bɔku pipul” we nɔ bin day insay Amagɛdɔn. (Rɛvɛleshɔn 7:​9-17) Di apɔsul Jɔn bin si “dɛn pipul we bin dɔn day . . . dɛn ɔl tinap bifo di chia” we dɛn de yuz fɔ jɔj. Jizɔs bin prɔmis se “ɔl dɛn pipul we dɔn day go yɛri wetin [i] de tɔk, ɛn dɛn go rayz frɔm dɛn grev.” Na so i go bi da tɛm de. (Jɔn 5:​28, 29; Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 24:​15) Bɔt wetin dɛn go tek fɔ jɔj ɔlman?

Insay di vishɔn we di apɔsul Jɔn bin si, dɛn bin “opin sɔm buk dɛn” ɛn “Gɔd bin yuz di tin dɛn we rayt na di buk dɛn fɔ jɔj di wan dɛn we dɔn day fɔ di tin dɛn we dɛn du.” (Rɛvɛleshɔn 20:​12) Na wetin dɛn rayt insay dɛn buk ya? Na di tin dɛn we di pipul dɛn bin de du bifo dɛn day? Nɔ, dɛn nɔ go jɔj pipul dɛn fɔ wetin dɛn bin du bifo dɛn day. Aw wi no dat? Na bikɔs di Baybul se: “Pɔsin we dɔn day, dɔn kɔmɔt ɔnda sin in pawa.” (Lɛta Fɔ Rom 6:​7) Sin nɔ go de pan di wan dɛn we go dɔn gɛt layf bak. So di tin dɛn we rayt insay di buk dɛn na di ɔda tin dɛn we Gɔd go want dɛn fɔ du. Fɔ mek di wan dɛn we nɔ day insay  Amagɛdɔn ɛn di wan dɛn we go gɛt layf bak afta Amagɛdɔn go ebul fɔ de sote go, dɛn fɔ obe Gɔd in lɔ dɛn. Ɛn dɛn fɔ ivin du di nyu tin dɛn we Jiova go want dɛn fɔ du insay da wan tawzin ia tɛm de. So, na wetin pɔsin du insay Jɔjmɛnt De, na in dɛn go tek jɔj am.

Jɔjmɛnt De go mek plɛnti plɛnti pipul dɛn ebul fɔ lan bɔt Gɔd fɔ di fɔs tɛm ɛn du wetin i want. Dat min se sɔm pipul dɛn gɛt fɔ tich ɔda pipul dɛn. Fɔ tru, “di wan dɛn we de na di wɔl go lan fɔ du wetin rayt.” (Ayzaya 26:​9, NW) Bɔt nɔto ɔlman go rɛdi fɔ du wetin Gɔd want. Ayzaya 26:​10, tɔk se: “If dɛn du gud fɔ wikɛd pɔsin, i nɔ go lan fɔ waka tret wit PAPA GƆD; i de du tin we nɔ rayt na soba pipul dɛn land ɛn i nɔ de si PAPA GƆD we na kiŋ we pas ɔl, in rɛspɛkt.” Dɛn wikɛd wan ya go day insay Jɔjmɛnt De; ɛn we dɛn day, dɛn nɔ go gɛt layf igen.—Ayzaya 65:​20.

We Jɔjmɛnt De go dɔn dɔn, ɔl di wan dɛn we go de, go “gɛt layf” we pafɛkt. (Rɛvɛleshɔn 20:​5) So, Jɔjmɛnt De go dɔn mek mɔtalman pafɛkt bak lɛk aw i bin de fɔs. (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 15:​24-28) Dɔn di las las tɛst go kam. Dɛn go pul Setan kɔmɔt na di say we dɛn bin lɔk am, ɛn dɛn go lɛf am fɔ mek i tray fɔ ful mɔtalman fɔ di las tɛm. (Rɛvɛleshɔn 20:​3, 7-10) Jiova bin dɔn prɔmis na di Baybul se: “Udat dɛn de du wetin rayt go gɛt di land, ɛn dɛn go de de sote go.” (Sam 37:​29) So, di wan dɛn we nɔ go du wetin Setan want, go si we da prɔmis de, de apin. Fɔ tru, Jɔjmɛnt De go bi blɛsin fɔ ɔl di wan dɛn we de du wetin Gɔd want!

^ par. 6 If yu want fɔ no mɔ bɔt Amagɛdɔn, na fɔ rid pej 594 to pej 595, ɛn pej 1037 to pej 1038 insay wan buk we dɛn kɔl Insight on the Scriptures, Vɔlyum 1, ɛn na fɔ rid chapta 20 insay wan ɔda buk we dɛn kɔl Worship the Only True God. Na Jiova Witnɛs dɛn mek ɔl dɛn buk ya.