Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 113

Pɔl De na Rom

Pɔl De na Rom

LUK di chen we de na Pɔl in an, ɛn di sojaman we de gad am. We Pɔl rich na Rom, dɛn put am na jel. Bɔt dɛn mek dis jel na in yon os, ɛn dɛn mek sojaman dɛn de nia am fɔ lɛ i nɔ go ɛnisay. Pɔl bin de wet fɔ lɛ di kiŋ na Rom tɔk wetin fɔ du to am. We i de na jel, dɛn bin de gri mek pipul dɛn go fɛn am.

We Pɔl dɔn de na Rom fɔ tri dez, i sɛn kɔl sɔm Ju bigman dɛn. So plɛnti pan di Ju pipul dɛn na Rom bin kam. Pɔl prich to dɛn bɔt Jizɔs, ɛn i tɛl dɛn bɔt Gɔd in kiŋdɔm. Sɔm pan dɛn biliv ɛn bi Kristian, bɔt di ɔda wan dɛn nɔ biliv.

Pɔl prich bak to di difrɛn difrɛn sojaman dɛn we bin de gad am. Ɛn i bin de prich to ɔlman we go to am, di tu ia we i bin de na jel. So ivin di pipul dɛn we bin de wok fɔ di kiŋ na Rom bin yɛri di gud nyus bɔt Gɔd in kiŋdɔm, ɛn sɔm pan dɛn bi Kristian.

Gɛs udat na di pɔsin we de rayt na di tebul? Na Timoti. I kam fɛn Pɔl. Timoti insɛf bin de na jel bikɔs i bin de prich bɔt Gɔd in kiŋdɔm, bɔt dɛn dɔn fri am naw. Ɛn i dɔn kam fɔ ɛp Pɔl. Yu no wetin Timoti de rayt? Lɛ wi si.

Yu mɛmba Filipay ɛn Ɛfisɔs we wi tɔk bɔt na stori 110? Pɔl ɛp fɔ mek pipul dɛn bi Kristian na dɛn tɔŋ ya. We Pɔl de na jel, i sɛn lɛta to dɛn Kristian ya. Dɛn lɛta ya de na di Baybul, ɛn dɛn kɔl dɛn Lɛta Fɔ Ɛfisɔs ɛn Lɛta Fɔ Filipay. Pɔl de tɛl Timoti wetin fɔ rayt to in Kristian padi dɛn na Filipay.

Di pipul dɛn na Filipay dɔn de du gud to Pɔl. Dɛn sɛn fayn fayn tin dɛn fɔ am we i de na jel, so Pɔl de tɛl dɛn tɛnki. Di man we kam wit di fayn fayn tin dɛn, na Ɛpafrodaytɔs. Bɔt i bin sik bad bad wan, ɛn i lɛf smɔl lɛ i day. Naw i dɔn wɛl ɛn i dɔn rɛdi fɔ go bak na Filipay. Na in de go wit di lɛta we Pɔl ɛn Timoti dɔn rayt.

We Pɔl bin stil de na jel, i rayt tu ɔda lɛta dɛn we de na di Baybul. I sɛn di wan to di Kristian dɛn na Kɔlɔse. Yu no aw dɛn kɔl da leta de? Dɛn kɔl am Leta Fɔ Kɔlɔse. I sɛn di ɔda wan to in tayt padi we de na Kɔlɔse. Na in nem Faylimɔn. Dis lɛta de tɔk bɔt Faylimɔn in savant we nem Onɛsimɔs.

Onɛsimɔs rɔnawe na Faylimɔn in an, ɛn kam na Rom. We Onɛsimɔs yɛri se Pɔl de na jel, i go fɛn am. Ɛn Pɔl prich to am. I nɔ tu te, Onɛsimɔs insɛf bi Kristian. Dis mek i fil bad we i rɔnawe. So yu no wetin Pɔl rayt na di lɛta to Faylimɔn?

Pɔl beg Faylimɔn lɛ i sɔri fɔ Onɛsimɔs. Pɔl rayt se: ‘A de sɛn am bak to yu. Bɔt i nɔ de kam bak to yu lɛk yu savant nɔmɔ. I de kam naw lɛk yu Kristian brɔda.’ Onɛsimɔs kɛr dɛn tu lɛta ya we i de go bak na Kɔlɔse. I gi di wan to di Kristian dɛn na Kɔlɔse, ɛn i gi di ɔda wan to Faylimɔn. Yu nɔ tink se Faylimɔn go mɔs dɔn gladi fɔ no se in savant dɔn bi Kristian?

We Pɔl rayt to di pipul dɛn na Filipay ɛn to Faylimɔn, i bin gɛt gud nyus fɔ tɛl dɛn. Pɔl tɛl di Kristian dɛn na Filipay se: ‘A de sɛn Timoti to una. Bɔt i nɔ go te igen, misɛf go kam to una.’ Ɛn i rayt to Faylimɔn se: ‘A want mek yu rɛdi ples fɔ mi.’

We dɛn fri Pɔl, i go to in Kristian brɔda dɛn we de na difrɛn difrɛn ples dɛn. Leta, dɛn go wit Pɔl na Rom ɛn put am bak na jel. I bin no se dɛn go kil am dis tɛm. So i rayt to Timoti ɛn tɛl am fɔ kam to am kwik kwik wan. Pɔl tɛl am se: ‘A dɔn du wetin Gɔd want, ɛn Gɔd nɔ go fɔgɛt mi.’ We i te smɔl afta dɛn kil Pɔl, di Roman dɛn go pwɛl Jerusɛlɛm.

Afta Pɔl day, dɛn rayt ɔda buk dɛn we de na di Baybul. Jiova Gɔd mek Jɔn rayt sɔm pan di las buk dɛn na di Baybul, ɛn wan pan dɛn buk ya, na Rɛvɛleshɔn. Dis buk de tɔk bɔt wetin gɛt fɔ apin tumara bambay. Lɛ wi lan bɔt dat naw.