Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 89

Jizɔs Sho se I Lɛk di Tɛmpul

Jizɔs Sho se I Lɛk di Tɛmpul

LUK Jizɔs. I vɛks bad, nɔto so? Yu no wetin mek i vɛks so? Na bikɔs dɛn man ya we de na Gɔd in tɛmpul na Jerusɛlɛm lɛk mɔni pas Gɔd. We di pipul dɛn kin kam fɔ wɔship Gɔd na di tɛmpul, dɛn man ya kin tray fɔ pul bɔku mɔni na dɛn an.

Yu de si ɔl dɛn kaw, ship ɛn bɔd dɛn oba yanda? Na insay di tɛmpul di man dɛn de sɛl dɛn animal ya. Yu no wetin mek? Na bikɔs di Izrɛlayt dɛn kin yuz animal dɛn ɛn bɔd dɛn fɔ mek sakrifays to Gɔd.

Gɔd in lɔ se we pɔsin we na Izrɛlayt sin, i fɔ mek sakrifays to Gɔd. Ɛn ɔda tɛm dɛn bin de, we di Izrɛlayt dɛn fɔ mek sakrifays. Bɔt usay dɛn go pul bɔd dɛn ɛn animal dɛn fɔ mek sakrifays to Gɔd?

Sɔm Izrɛlayt dɛn bin gɛt bɔd ɛn ɔda animal dɛn fɔ mɛn. So dɛn kin yuz dɛn fɔ mek sakrifays. Bɔt bɔku Izrɛlayt dɛn nɔ bin gɛt animal dɛn ɔ bɔd dɛn fɔ mɛn. Ɛn ɔda Izrɛlayt dɛn nɔ bin de nia Jerusɛlɛm, so dɛn nɔ kin ebul fɔ kam wit animal dɛn na di tɛmpul. So dɛn kin kam na di tɛmpul ɛn bay di animal dɛn ɔ di bɔd dɛn we dɛn go want yuz fɔ mek sakrifays. Bɔt dɛn man ya bin de mek di pipul dɛn pe bɔku bɔku mɔni fɔ di animal dɛn ɛn di bɔd dɛn. Dɛn bin de rog di pipul dɛn. Apart frɔm dat, dɛn nɔ fɔ ivin sɛl insay Gɔd in tɛmpul.

Na ɔl dis mek Jizɔs vɛks! So i tɔn oba di tebul dɛn we di man dɛn kin chenj mɔni pan ɛn skata dɛn mɔni dɛn. Dɔn, i mek wip wit rop ɛn tek am drɛb di animal dɛn kɔmɔt na di tɛmpul. I tɛl di man dɛn we de sɛl di dɔv dɛn se: ‘Una pul una bɔd dɛn kɔmɔt naya! Una lɛf fɔ tɔn mi Papa in os to makit.’

Sɔm pan Jizɔs in disaypul dɛn bin de wit am na di tɛmpul. Dɛn sɔprayz we dɛn si di tin dɛn we Jizɔs de du. Dɛn mɛmba di say na di Baybul we tɔk se, Gɔd in Pikin go lɛk Gɔd in os pasmak.

We Jizɔs bin stil de na Jerusɛlɛm fɔ di Pasova, i du bɔku mirekul dɛn. Afta dat, Jizɔs kɔmɔt na Judia, ɛn bigin go bak na Galili. Bɔt we i de go, i pas na Sameria. Lɛ wi si wetin apin de.