Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 21

Josɛf in Brɔda dɛn Et Am

Josɛf in Brɔda dɛn Et Am

LUK aw dis bɔbɔ in at pwɛl! Na in nem Josɛf. In brɔda dɛn jɔs dɔn sɛl am to dɛn man ya we de go na Ijipt. We dɛn kɛr Josɛf na Ijipt, dɛn mek i bi slev. Wetin mek in brɔda dɛn du am so? Na bikɔs dɛn de jɛlɔs am.

Dɛn papa we na Jekɔb lɛk Josɛf tumɔs. So i mek wan fayn lɔng klos fɔ am. We Josɛf in tɛn big brɔda dɛn no se Jekɔb lɛk Josɛf pas dɛn ɔl, dɛn bigin jɛlɔs Josɛf ɛn et am. Bɔt ɔda tin bin de we mek dɛn et Josɛf.

Josɛf bin drim tu drim dɛn. Pan dɛn drim ya, Josɛf in brɔda dɛn butu to am. We Josɛf tɛl dɛn wetin i drim, dɛn et am mɔ ɛn mɔ.

Wan de, we Josɛf in brɔda dɛn bin de mɛn dɛn papa in ship dɛn, Jekɔb sɛn Josɛf fɔ go luk aw in brɔda dɛn de du. We Josɛf in brɔda dɛn si am de kam, sɔm pan dɛn bigin tɔk se: ‘Una lɛ wi kil am!’ Bɔt dɛn big brɔda we nem Rubɛn, tɛl dɛn se: ‘Nɔ, una nɔ du so!’ So dɛn ol Josɛf ɛn put am insay wan watawɛl we bin dɔn dray. Dɔn dɛn sidɔm ɛn bigin tink bɔt wetin fɔ du wit am.

I nɔ tu te, dɛn si sɔm Ishmɛlayt man dɛn de pas. So Juda tɛl in brɔda dɛn se: ‘Una lɛ wi sɛl am to di Ishmɛlayt dɛn.’ Ɛn na so dɛn du. Dɛn sɛl Josɛf fɔ 20 silva mɔni. Yu si aw in brɔda dɛn wikɛd ɛn aw dɛn gɛt bad at!

Wetin dɛn go go tɛl dɛn papa? Dɛn kil wan got ɛn put Josɛf in fayn klos pan di got in blɔd. Dɔn dɛn kɛr di klos na os to dɛn papa, ɛn tɛl am se: ‘Luk wetin wi fɛn. Luk am fayn, nɔto Josɛf in klos dis?’

Jekɔb luk di klos fayn, dɔn i si se na Josɛf in klos. Na de i bigin kray se: ‘Wan wayl animal go mɔs dɔn kil Josɛf.’ Na dat Josɛf in brɔda dɛn bin want, fɔ mek dɛn papa tink se Josɛf dɔn day. Jekɔb in at pwɛl bad bad wan. I kray fɔ lɔng tɛm. Bɔt Josɛf nɔ bin day. Lɛ wi si wetin apin to am we dɛn kɛr am go na Ijipt.