Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Wetin Gɔd Want fɔ Wi?

Wetin Gɔd Want fɔ Wi?

WE YU rid nyuzpepa, wach tɛlivishɔn, ɔ lisin to rɛdio, yu go si ɛn yɛri bɔku stori dɛn bɔt wɔ, pipul dɛn we de pwɛl lɔ, ɛn pipul dɛn we de ɛŋ bɔm pan dɛnsɛf fɔ kil ɔda pipul dɛn. Sɔntɛm, yusɛf de sɔfa bikɔs yu sik ɔ bikɔs sɔmbɔdi we yu lɛk dɔn day.

Aks yusɛf dɛn kwɛstyɔn dɛn ya:

  • Na so Gɔd want fɔ mek mi ɛn mi famili de?

  • Wetin go ɛp mi fɔ bia wit mi prɔblɛm dɛn?

  • Wi go ɛva ɛnjɔy rial pis?

Di Baybul gi wi klia ansa dɛn to dɛn kwɛstyɔn dɛn ya.

 DI BAYBUL SE GƆD GO DU WƆNDAFUL TIN DƐN NA DI WƆL.

 DI TIN DƐN WE DI BAYBUL DE TICH DE BƐNIFIT WI

I izi fɔ tink se wetin yu dɔn rid na pej 4 ɛn 5 na dis buk na jɔs drim. Bɔt Gɔd dɔn prɔmis se i nɔ go te igen, i go mek dɛn tin ya apin na di wɔl, ɛn di Baybul ɛksplen aw i go du am.

Nɔto dat nɔmɔ di Baybul tɔk bɔt. Di Baybul sho wi wetin wi nid fɔ no fɔ mek wi go gɛt gladi at ɛn ɛnjɔy layf rayt naw. Tink smɔl bɔt di tin dɛn we de mek yu wɔri. Sɔntɛm yu gɛt mɔni ɔ famili prɔblɛm, yu sik, ɔ pɔsin we yu lɛk dɔn day. Di Baybul go ɛp yu fɔ bia wit dɛn prɔblɛm dɛn ya, ɛn i go gi yu kɔrej bay we i go ansa kwɛstyɔn dɛn lɛk:

 Di rid we yu de rid dis buk sho se yu want fɔ no wetin di Baybul de tich. Dis buk go ɛp yu fɔ du dat. Di paregraf dɛn gɛt kwɛstyɔn dɛn we go ɛp yu fɔ ɔndastand di Baybul gud gud wan. Bɔku bɔku pipul dɛn de ɛnjɔy fɔ stɔdi di Baybul wit Jiova Witnɛs dɛn. Wi op se yusɛf go ɛnjɔy am. Wi de pre mek Gɔd blɛs yu as yu de lan frɔm di Baybul!