Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 KWƐSTYƆN 15

Aw Yu Go Gɛt Gladi At?

Aw Yu Go Gɛt Gladi At?

“I bɛtɛ lɛ yu de na os wit lɔv ɛn nɔ gɛt bɛtɛ tin fɔ it, pas fɔ gɛt bɔku tin fɔ it dɔn pis nɔ de.”

Prɔvabs 15:17

“Na mi na PAPA GƆD we na yu Gɔd, we de tich yu aw fɔ prɔfit, we de lid yu na di rod we yu fɔ waka na layf.”

Ayzaya 48:17

“Dɛn wan we abop pan Gɔd, gɛt blɛsin, bikɔs Gɔd de rul dɛn!”

Matyu 5:3

“Yu fɔ lɛk yu kɔmpin mɔtalman lɛkɛ aw yu lɛk yusɛf.”

Matyu 22:39

“Dɛn tin we una want mek ɔda pipul dɛn du to una, nain una fɔ du to dɛn.”

Lyuk 6:31

“Mɔ blɛsin de fɔ di pipul dɛn we yɛri Gɔd in wɔd ɛn du wetin Gɔd tɛl dɛn.”

Lyuk 11:28

 “Nɔto di plɛnti tin dɛn we pɔsin gɛt go mek di pɔsin gɛt di tru layf.”

Lyuk 12:15

“If wi gɛt it fɔ it ɛn klos fɔ wɛr nɔmɔ, wi fɔ satisfay.”

Fɔs Lɛta To Timoti 6:8

“Di pɔsin we de gi gɛt blɛsin pas di pɔsin we de gɛt.”

Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20:35