Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Tin dɛn fɔ No

Tin dɛn fɔ No

ATƐNDANT DƐN Di atɛndant dɛn de fɔ ɛp yu. Duya na fɔ du ɔl wetin dɛn tɛl yu bɔt usay fɔ pak motoka, usay fɔ waka, usay fɔ sidɔm, ɛn ɔda tin dɛn.

BAPTIZIM Di wan dɛn we gɛt fɔ baptayz fɔ dɔn sidɔm na di chia dɛn we dɛn put fɔ dɛn bifo di stej, pas nɔmɔ dɛn tɛl dɛn fɔ sidɔm ɔdasay. Dɛn fɔ dɔn sidɔm de bifo di baptizim tɔk bigin Satide mɔnin. Ɔl di wan dɛn we de baptayz fɔ briŋ tawɛl ɛn klos we nɔ go mek dɛn bɔdi de na do.

KƆNTRIBYUSHƆN Di brɔda dɛn dɔn yuz plɛnti mɔni fɔ arenj fɔ say fɔ sidɔm, fɔ sawnd sistɛm, ɛn bɔku ɔda tin dɛn fɔ mek yu ɛnjɔy di kɔnvɛnshɔn ɛn ɛp yu fɔ kam nia Jiova. Di mɔni we yu go gi, go ɛp fɔ pe fɔ dɛn tin dɛn de ɛn mek di prichin wok go bifo. Dɛn dɔn put bɔks dɛn fɔ gi kɔntribyushɔn, na difrɛn say dɛn fɔ mek am izi fɔ yu if yu want fɔ du dat. Wi tɛl yu plɛnti tɛnki fɔ ɛni kɔntribyushɔn we yu go gi. Di Gɔvnin Bɔdi de tɛl yu tɛnki fɔ ɛnitin we yu gi fɔ ɛp kɛr di wok go bifo.

FƐST ED Duya mɛmba se dis dipatmɛnt de nɔmɔ fɔ ƐNI SIRIƆS TIN WE GO AMBƆG YU WƐLBƆDI WAN na di kɔnvɛnshɔn.

LƆS ƐN FƐN DIPATMƐNT If yu fɛn ɛnitin na di kɔnvɛnshɔn, na fɔ kɛr am go na dis dipatmɛnt. If na sɔntin yu lɔs, na fɔ go na dis dipatmɛnt ɛn sho wetin yu lɔs. If yu si ɛni pikin we nɔ si in mama ɛn papa, na fɔ kɛr am go na dis dipatmɛnt. Bɔt, mɛmba se dis nɔto nɔzri skul. So duya mama ɛn papa dɛn, una mek shɔ se una pikin dɛn de wit una ɔltɛm.

SAY FƆ SIDƆM Duya na fɔ tink bɔt ɔda pipul dɛn we yu want fɔ put sɔntin na chia fɔ pɔsin we nɔ kam yet. Mɛmba se, di wan dɛn nɔmɔ we yu go du dat fɔ, fɔ bi di wan dɛn we una ɔl yuz di sem motoka, ɔ we una de na di sem os, ɔ pɔsin we yu de stɔdi di Baybul we nɔ kam yet. Duya nɔ put ɛnitin na chia we yu no se yu nɔ de kip da chia de fɔ pɔsin.

DIPATMƐNT FƆ ƐP FƆ WOK If yu go want fɔ ɛp fɔ du ɛni wok na di kɔnvɛnshɔn, na fɔ go na di Dipatmɛnt fɔ No Bɔt Sɔntin ɛn di Dipatmɛnt fɔ Ɛp fɔ Wok.

 SPƐSHAL MITIN

SKUL FƆ PIPUL DƐN WE DE PRICH BƆT GƆD IN KIŊDƆM Payɔnia dɛn we ol 23 ia to 65 ia we want fɔ du mɔ na di prichin wok, kin kam na di mitin fɔ di wan dɛn we want fɔ go na di Skul fɔ Pipul dɛn We De Prich bɔt Gɔd in Kiŋdɔm. Dis mitin go de Sɔnde aftanun. Dɛn go anawns di ples ɛn di tɛm we dɛn go gɛt di mitin.

Na di Gɔvnin Bɔdi fɔ Jiova Witnɛs dɛn arenj dis program